Vanliga frågor om stödtjänster

Ja. Kommunerna och landskapen kan i enlighet med upphandlingslagen grunda en anknuten enhet. 


Eftersom landskapet alltid ska ha egen icke-bolagiserad verksamhet, torde syftet med bolagisering av en social- och hälsocentral alltid vara att verka i ett konkurrensläge på marknaden. Följaktligen är det inte en sådan upphandlingsenhet som avses i 6 § i upphandlingslagen.  Se marknadsdomstolens beslut MAO:462/11.

Eftersom en bolagiserad social- och hälsocentral inom landskapet inte är en upphandlande enhet enligt upphandlingslagen kan den inte tillsammans med landskapet äga en sådan anknuten enhet som avses i upphandlingslagen.


Bara inom de gränser för anknutna enheter som anges i upphandlingslagen, med andra ord är möjligheterna i praktiken små. (15 § i upphandlingslagen,  5 %/500 000 €, övergångsbestämmelser i 174 §,). Se följande svar


Ja, men i mycket begränsad omfattning.

Enligt 113 § i landskapslagen kan landskapet producera stödtjänster för sina dottersammanslutningar utan bolagisering, men de stödtjänster som paragrafen avser ska tolkas snävt. Till exempel städ-, arkiverings- och underhållstjänster för fastigheter kan produceras. Sådana stödtjänster är också bland annat datasystem och tillhörande underhållstjänster samt ekonomi- och personalförvaltningstjänster. Enligt 114 § i landskapslagen ska verksamheten då prissättas på marknadsvillkor och bokföringen över verksamheten särredovisas.


Landskapet och ett affärsverk som hör till dess organisation kan producera interna tjänster till en social- och hälsocentral som hör till landskapets affärsverk, som juridiskt är en del av landskapets affärsverk och följaktligen en del av landskapet. Tjänsterna måste enligt 61 § i valfrihetslagen prissättas på marknadsmässiga villkor.


Ja, eftersom de hör till samma organisation.


Kommunen får inte sälja stödtjänster från sin egen organisation till landskapet, eftersom kommunen i så fall är aktiv på marknaden vilket endast är tillåtet i bolagsform (126–127 § i kommunallagen).


Kommunen och landskapet kan inom sitt verksamhetsområde äga en sådan anknuten enhet som avses i upphandlingslagen, ett bolag från vilket de utan konkurrensutsättning kan upphandla tjänster.

Landskapet måste i sin verksamhet beakta skyldigheten att använda servicecentren som avses i 16 kap. i landskapslagen.