FI SV EN

Reform av verksamheten och services genom regeringens spetsprojekt 2016-2018

Den reform av verksamhetssätten som hör samman med social- och hälsovårdsreformen görs bland annat inom ramen för regeringens spetsprojekt.

Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras

Målet med spetsprojektet är att utveckla tjänsterna för äldre personer och närstående- och familjevårdare så att tjänsterna blir mer jämlika och bättre samordnade och dessutom bromsar kostnadsökningar. För att en strukturförändring i tjänsterna ska lyckas krävs både att tjänsternas innehåll förnyas och att kunnandet hos dem som arbetar med äldre utvecklas.

Centrala aktörer i genomförandet av förändringen är de äldre, deras anhöriga samt de som ordnar och producerar tjänsterna, personal och chefer, organisationer, församlingar och privata tjänsteproducenter. Det lokala reformarbetet stärks genom projekt som genomförs 2016–2018 och som innebär försök med och etablering av samlade tjänster för äldre samt verksamhetsmodeller för närstående- och familjevård.

Tjänsterna för barn och familjer reformeras genom ett riksomfattande utvecklingsprogram

Målet med spetsprojektet är att tjänsterna ska utgå mer från barnens och familjernas behov, ha bättre effekt, bli kostnadseffektivare och bli mer integrerade jämfört med nuläget. Barnets bästa och stödet för föräldraskapet står i fokus.

Basservicen stärks och tyngdpunkten förflyttas till förebyggande tjänster och tidigt stöd. På detta sätt kan man minska antalet barn som blir omhändertagna eller får institutionsvård och samtidigt bromsa upp kostnadsökningarna.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster gäller alla tjänster som helhet: rådgivningsbyråer, övrig hälso- och sjukvård, barnskydd, skola, småbarnspedagogik och fritidstjänster.

Kundorienterad service

Social- och hälsovårdens tjänster slås ihop till kundorienterade helheter.

I spetsprojektet ingår flera delprojekt, varav ett försök med servicesedlar, e-tjänster för egenvård, ett offentligt servicelöfte och en verksamhetsmodell för erfarenhetsexpertis och klienters och patienters deltagande anknyter till social- och hälsovårdsreformen.

Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre

Målet med spetsprojektet är att sunda levnadsvanor, såsom motion, ska bli vanligare, att den psykiska hälsan ska stärkas, att ohälsa som hänför sig till byggnader ska minska och att hälso- och välfärdsskillnader ska jämnas ut.

I den offentliga sektorns, den privata sektorns och tredje sektorns verksamhet införs evidensbaserad god praxis. Syftet är att bättre än nu främja välfärden, hälsan och förmågan att ta ansvar inom de befolkningsgrupper som är mest utsatta samt att förebygga ojämlihet och utslagning. 

Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

Målet med spetsprojektet ”Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra” är att partiellt arbetsföra antingen ska bli kvar i arbetslivet eller få jobb på den öppna arbetsmarknaden. Tjänstekedjorna fungerar smidigt, tjänsterna ges vid rätt tidpunkt, överlappande funktioner minskar och människor får den hjälp de behöver.