Sote-reformen

Genom social- och hälsovårds- och landskapsreformen moderniseras social- och hälsovårdens strukturer, tjänster och finansiering samt statens regionförvaltning.  

Servicestrukturen för social- och hälsovården reformeras. Det innebär att:

  • Ansvaret för att ordna offentliga social- och hälsovårdstjänster samlas till självstyrande områden som är större än en kommun. Social- och hälsovårdstjänsterna sammanslås på alla nivåer till klientorienterade helheter och basservicen förstärks.
  • Flerkanalsfinansieringen av social- och hälsovården förenklas och människors valfrihet i fråga om tjänster ökas.
  • Målet är att minska skillnader i välfärd och hälsa mellan människor och hålla kostnaderna under kontroll. 
  • Genom reformen överbryggs en stor del av hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna. Syftet är att cirka 3 miljarder euro av regeringens besparingsmål på 10 miljarder euro ska nås genom reformerna inom SHM:s förvaltningsområde.
  • Utöver reformen av strukturerna moderniseras styrningen av och verksamhetsmodellerna för social- och hälsovården grundligt. Målet är mer klientorienterade, verkningsfulla, kostnadseffektiva och bättre samordnade tjänster.

Social- och hälsovårdsreformen bereds under ledning av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko. De politiska riktlinjerna behandlas i reformministerarbetsgruppen. En parlamentarisk uppföljningsgrupp har tillsatts för projektet.