FI SV

Digitalisering

Målet för social- och hälsovårdsreformen är en förändring av verksamheten med hjälp av vilken tillgång och jämlikhet i fråga om tjänsterna förbättras. Ett viktigt verktyg för förändringen är digitalisering.

I fortsättningen stöder informationssystemen och nya elektroniska tjänster klienter och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården så bra som möjligt. Med hjälp av digitaliseringen kan tjänster också produceras genom helt nya sätt och processer effektiviseras.

IKT-lösningar och digitalisering är verktyg för bättre service för klienterna inom social- och hälsovården och upprätthållandet och utvecklandet av välfärden och funktionsförmågan. Genom de elektroniska tjänsterna kan medborgarnas egna möjligheter att själva upprätthålla sin funktionsförmåga och hälsa stödas.

Ett välfungerande servicesystem inom social- och hälsovården förutsätter IKT-lösningar som gör det möjligt att använda klientuppgifter oberoende av organisations- och områdesgränser. Informationshanteringen inom social- och hälsovården och IKT-lösningarna planeras och styrs som en helhet. Den nationella styrningen och samarbetet mellan de självstyrande områdena avseende informationshanteringen bör förstärkas för att dessa mål ska kunna förverkligas. 

Digitalisering förutsätter att verksamhetens mål planeras och att de förändras under någons ledning. Därför ska förnyelsen av tjänsterna och verksamhetsmodellerna inom social- och hälsovården sammankopplas nära och i rätt tid med utvecklandet och ibruktagandet av informationshanteringen och IKT-lösningarna. Utvecklingsarbetet ska också fortsätta under beredningen av reformen och vara nationellt samordnat. Utvecklingsarbetet ska basera sig på de nationella tjänster som redan nu är i omfattande användning (Kanta och Kansa) och utnyttjandet av den nationella informationsleden.

Utredning om nationell styrning

Det föreslås att en nationell styrningsfunktion för informationsförvaltningen ska bildas för styrningen av landskapens informationsförvaltning och IKT-verksamhet som en del av den övriga nationella styrningen av landskapen. Ett utredningsarbete för beredning av en styrningsmodell för nationell informationsförvaltning avslutades 31.3.2016.

Material

 

Ytterligare information

Maritta Korhonen, utvecklingschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 344
Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, tfn 0295 163 012