Socialservice

Regeringen föreslår att landskapen ordnar alla de offentligt finansierade social- och hälsotjänster-na från och med den 1 januari 2021. Innehållet på denna sida baserar sig på regeringspropositionen som gäller landskaps- och vårdreformen. Den är för närvarande under behandling i riksdagen. Riksdagen fattar beslut om hur reformen framskrider under höstsessionen 2018.

Socialservice har till uppgift att främja människor och familjer att klara sig på egen hand och vara delaktiga samt bekämpa social utslagning. I social- och hälsovårdsreformen vill man samordna socialservicen med den övriga servicen. Ur klientens perspektiv har han eller hon större nytta av tjänsterna om hans eller hennes livssituation kan ses som en helhet.

Mer klientorienterade tjänster

Målet för social- och hälsovårdsreformen är att social- och hälsovårdstjänsterna fungerar så väl som möjligt ihop. Servicekedjorna ska vara smidiga ur klienternas synvinkel. Tjänsterna är inte effektiva om människor sköter sina ärenden hos flera olika experter så att ingen har en helhetsbild av situationen. Det är nödvändigt att beakta människans hela livssituation särskilt när människan eller familjen har många slags svårigheter och stödbehov. I social- och hälsovårdsreformen överförs även ansvaret för ordnande av socialservicen från kommunerna till landskapen år 2021.

Valfrihet inom socialservicen

Offentligt finansierad socialservice kan även i fortsättningen produceras av aktörer inom offentliga, privata eller tredje sektorn. Kunderna kommer dock att ha större frihet att välja vilken tjänsteproducent de vill. I fråga om sådana tjänster som produceras av landskapen kan kunden också välja ett landskaps affärsverk och dess tjänsteenhet, t.ex. en socialstation. Kunden kan dessutom välja vilken personal han eller hon vill få servicen av, om det är möjligt och ändamålsenligt med tanke på verksamheten.

Kundsedel och personlig budget

Landskapets affärsverk kan bevilja kunden en kundsedel. Den kan kunden använda för att skaffa en viss, överenskommen tjänst från valfri tjänsteproducent. Kunden kan få en kundsedel, om landskapets affärsverk har gjort en bedömning av kundens servicebehov och konstaterat vilka tjänster kunden behöver. Exempelvis kan kunden få en kundsedel för att skaffa hemservice. Då väljer kunden en lämplig producent av hemservice.

Kunden kan också beviljas en personlig budget. En personlig budget är ett bestämt penningbelopp som kan användas för att skaffa en tjänstehelhet som anges i kundplanen. En personlig budget ska erbjudas äldre eller personer med funktionsnedsättning som har ett kontinuerligt och omfattande behov av stöd.

Kunden kan själv besluta varifrån han eller hon skaffar de tjänster som ingår i kundplanen, och kunden kan också påverka innehållet i tjänsterna. Därigenom kan kunden välja tjänster efter sin personliga situation.

Yrkesutbildade personer inom socialvården vid social- och hälsocentralerna

Enligt utkastet till valfrihetslag ska rådgivning och handledning inom socialvården ges i så stor utsträckning som möjligt vid de nya social- och hälsocentralerna. Vid social- och hälsocentralerna ska det finnas yrkesutbildade personer inom socialvården som ger handledning och rådgivning om socialvårdens tjänster, verksamhet och den sociala tryggheten. 

Enligt lagutkastet ska det i anslutning till social- och hälsocentralerna också finnas personal inom socialservicen som är anställda av landskapet. Landskapet ska ha en eller flera grupper bestående av en socialarbetare, andra yrkesutbildade personer inom socialvården och vid behov yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar i social- och hälsocentralernas lokaler. Därigenom kan landskapets personal erbjuda socialservice och göra bedömningar av servicebehovet vid social- och hälsocentralerna. Kunden behöver då inte alltid besöka en tjänsteenhet som hör till landskapets affärsverk för att få socialservice eller en bedömning av servicebehovet.

Om en kund behöver tjänster i större utsträckning eller om tjänsten kräver ett sådant myndighetsbeslut som inte kan fattas vid social- och hälsocentralen, hänvisas kunden till landskapets affärsverk. Kunden kan också hänvisas till kamratstöd som erbjuds av organisationer, om kunden inte har behov av egentliga social- och hälsovårdstjänster.

Bedömning av servicebehovet och kundplan

En del kunder behöver mera social- och hälsovårdstjänster än andra. Då utarbetas en individuell kundplan tillsammans med kunden. I planen antecknas de stödåtgärder och medel med hjälp av vilka man tillgodoser kundens behov. Detaljerna preciseras i den nya valfrihetslagen.

Kundplanen är ett centralt verktyg vid samordningen av den enskilda kundens tjänster. Kundplanen innefattar alla kundens social- och hälsovårdstjänster oavsett producent. En aktör (landskapets affärsverk eller en social- och hälsocentral) svarar för att i samarbete med andra producenter utarbeta planen utifrån kundens behov. Alla tjänsteproducenter ska följa kundplanen.

Betydelsen av att styra socialt arbete framhävs

Det sociala arbetets roll är att även i fortsättningen samordna tjänster och stöd så att klienten får den servicehelhet som han eller hon behöver. I en modell med flera producenter bedrivs socialt arbete och social handledning som ett omfattande nätverksarbete. Den egna kontaktpersonen i enlighet med socialvårdslagen har en viktig roll i att säkerställa att klienten får de tjänster som han eller hon behöver enligt bedömningen av servicebehovet och klientplanen. 

Utöver detta behövs koncentrerad servicehandledning och annan klientservice för att klienten ska få den information som han eller hon behöver för att kunna välja tjänster, helhetsbilden bevaras och informationen följer klienten.

Närtjänster blir kvar

En del av socialservicen är närservice som produceras hemma hos klienten, som en mobil tjänst eller vid ett verksamhetsställe som finns nära. Sådan service kan till exempel vara hemvård, familjearbete och barnskydd. Även inom socialservice kan man öka antalet elektroniska tjänster för dem som kan använda digitala apparater.

Landskapet beslutar om ett ändamålsenligt sätt att ordna social- och hälsovårdstjänsterna inom sitt område och vid behov i samarbete med övriga landskap. Tjänster som kräver särskilt kunnande kan vara koncentrerade eller samlade till vissa orter. Till exempel kan vissa tjänster för personer med funktionsnedsättning som kräver särskilt kunnande och en del av barnskyddets tjänster koncentreras. Även då bör kunden få dessa tjänster i första hand i sin egen livsmiljö.

I regeringens program för utveckling av barn- och familjetjänsterna utvecklas social- och hälsovårdstjänster som kräver det allra mest krävande specialkunnandet och specialisering och dessa koncentreras till kunskaps- och stödcentrum. Då förbättras kvaliteten och tillgången på tjänsterna och de är tillgängliga på lika villkor inom området. Centrumen inrättas inom fem samarbetsområden i landskapets affärsverk.


Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163338
Virva Juurikkala, specialsakkunnig, tfn 0295 163204
Elina Palola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163595