Social- och hälsocentraler

Avsikten är att valfriheten ska utökas så att kunden får större frihet än för närvarande att välja en social- och hälsocentral, som kan vara offentlig eller privat. Vid social- och hälsocentralen kan kunden besöka läkare och skötare samt få rådgivning i fråga om socialservice. Avsikten är att det även ska finnas specialistläkarmottagning vid social- och hälsocentralerna. Kunden kan få tjänster vid en offentlig eller privat social- och hälsocentral.

Vad är en social- och hälsocentral och vilka tjänster kan man få där?

Vid social- och hälsocentralerna kan kunderna få social- och hälsovårdstjänster på basnivå.  Exempel på tjänster som social- och hälsocentralerna erbjuder är

  • hälsorådgivning
  • hälsoundersökningar
  • besök hos allmänläkare
  • utredningar av funktions- och arbetsförmåga
  • rådgivning och handledning av en socialarbetare (se Socialservice vid social- och hälsocentralerna)
  • specialistläkartjänster, som ska tillhandahållas vid social- och hälsocentralerna.

I fortsättningen fås tjänster i allt större utsträckning också i olika form, i och med att det blir vanligare med ambulerande tjänster och nättjänster.

Kunden kan själv välja social- och hälsocentral

Om kunden får större frihet att välja tjänsteproducent inom social- och hälsovården på det sätt som regeringen föreslagit, kan kunden själv välja vilken social- och hälsocentral han eller hon anlitar. I praktiken innebär det att man registrerar sig som kund vid den social- och hälsocentral som man vill välja. Valet görs elektroniskt på webben eller skriftligen.

Om en invånare inte själv har valt social- och hälsocentral, blir han eller hon till en början kund hos en social- och hälsocentral som drivs av landskapets affärsverk. Invånaren får då meddelande om vilken offentlig social- och hälsocentral invånaren blir kund hos på basis av sin bostadsort. Samtidigt meddelas invånaren att han eller hon har rätt att genast byta social- och hälsocentral om han eller hon så vill.

Om en landskapsinvånare inte har valt en social- och hälsocentral, ska landskapet hänvisa invånaren till den social- och hälsocentral (offentlig eller privat) inom landskapets område som är bäst tillgänglig för invånaren.

Socialservice

Enligt det utkast till valfrihetslag  kan kunderna vid social- och hälsocentralerna få rådgivning och handledning inom socialvården. Vid social- och hälsocentralerna ska enligt behov också finnas yrkesutbildade personer inom socialvården, såsom socialarbetare, som är anställda hos landskapets affärsverk. De ska erbjuda socialservice och göra bedömningar av kunders servicebehov vid social- och hälsocentralerna. Det gör att kunder som är i behov av socialservice inte alltid behöver besöka en tjänsteenhet som hör till landskapets affärsverk.

Om en kund behöver tjänster i större utsträckning eller om tjänsten kräver ett sådant myndighetsbeslut som inte kan fattas vid social- och hälsocentralen, hänvisas kunden till landskapets affärsverk. Landskapets affärsverks enhet kan vara t.ex. en enhet med tjänster för äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Vid landskapets affärsverks enhet görs det en bedömning av kundens servicebehov och en kundplan. Kunden får de tjänster som ingår i kundplanen antingen direkt från landskapets affärsverk eller också kan kunden beviljas en kundsedel eller en personlig budget. Då kan kunden i enlighet med kundplanen välja en tjänst som produceras av ett privat företag eller en organisation.

Kunden kan hänvisas till kamratstöd som erbjuds av organisationer, om kunden inte har behov av egentliga social- och hälsovårdstjänster.

Specialistläkartjänster

Social- och hälsocentralen erbjuder också tjänster av yrkesutbildade personer inom den specialiserade sjukvården inom minst två olika medicinska specialiteter. Landskapet beslutar vilka medicinska specialiteter som erbjuds där.  Även då är det allmänläkaren vid social- och hälsocentralen som har det övergripande ansvaret för kundens vård, och det blir inga avbrott i vården.

Även i fortsättningen behöver kunden en remiss från en allmänläkare eller specialistläkare vid social- och hälsocentralen för att få specialiserad sjukvård. Vid landskapets affärsverks verksamhetsställe kan man behandla remissen från social- och hälsocentralens läkare elektroniskt, konstatera vilket behov av vård kunden har och anvisa kunden till den vård som behövs. Det kan t.ex. vara fråga om en undersökning eller operation som måste utföras vid ett sjukhus. Kunden kan välja vårdenhet i samråd med den remitterande läkaren.

Kunden kan byta social- och hälsocentral med ett halvt års mellanrum

Kunden ska via webben eller skriftligen meddela vilken social- och hälsocentral hon eller han väljer att få vård hos.
Valet är bindande för ett halvt år framåt. Det går med andra ord att byta social- och hälsocentral var sjätte månad om man så vill. Om social- och hälsocentralen i fråga har flera verksamhetsställen runt om i Finland, kan kunden besöka vilket som helst av dessa. Om kunden på grund av arbete, studier eller fritid tillfälligt vistas på en annan ort, kan han eller hon få vård vid en annan tjänsteproducents social- och hälsocentral, om den social- och hälsocentral som kunden har valt inte har ett verksamhetsställe på orten.

Social- och hälsocentralerna tar emot människorna som kunder i den ordning de registrerar sig. Social- och hälsocentralerna ska offentligt på nätet informera om väntetiderna till tjänsterna.

Vanliga frågor

Kundexempel

Ytterligare information:

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 092
Maria Porko, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 417
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338