FI SV

Beredning

 

Omfattande remissbehandling om frågan

En remissbehandling om reformen av jouren och den specialiserade sjukvården ordnades 19.5–10.9.2016. Remissvar önskades om utkastet till regeringens proposition om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen samt om utkastet till statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden.

Remissvaren har sammanställts i två excel-tabeller, så att remissvar på svenska och remissvar på finska finns i separata tabeller. I tabellerna kan fattas enstaka remissvar som inte har getts in via Webropol-enkäten.

Bilagor:

Material från diskussionsmötena: