FI SV EN

Offentligt servicelöfte

Enligt utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården ger landskapen sina egna servicelöften till invånarna om de tjänster för vilkas ordnande de ansvarar för.

Ett servicelöfte är ett nytt styrmedel inom social- och hälsovården. Det offentliga servicelöftet är en viljeyttring från landskapets sida till invånarna om hur social- och hälsotjänsterna ska ordnas i praktiken. Därigenom är det även möjligt att ge respons och lägga fram förslag som förbättrar tjänster i praktiken.

Servicelöften kan i viss utsträckning skilja sig åt. Tjänster kan dock inte avvika från varandra i fråga om tillgång eftersom landskapen ska ordna jämlika och tillräckliga social- och hälsotjänster för människorna i hela landet. Jämlika tjänster kan dock tillhandahållas på olika sätt. Till exempel kontakt med läkare kan ske ansikte mot ansikte eller via distanskontakt. Tjänster kan tillhandahållas på olika sätt för att också genomföra klientens valfrihet.

Inom ramen för landskapets servicelöfte ger landskapen sina egna servicelöften till invånarna om de tjänster för vilkas ordnande de ansvarar för. Syftet med landskapets servicelöfte är att genomföra social- och hälsotjänsterna så att

  • klienternas synpunkter och behov beaktas
  • öppenheten vid ordnandet av tjänster ökas
  • tjänsternas kvalitet, effektivitet och kostnadseffektivitet utvecklas.

Servicelöftet kan omfatta alla sådana tjänster som landskapen ansvarar för, såsom förebyggande, vårdande eller korrigerande och rehabiliterande tjänster. Servicelöftet gäller inte social trygghet i vidare omfattning.

Landskapets skyldighet att ordna social- och hälsotjänster baserar sig på lagstiftning. Därför kan man inte med ett servicelöfte begränsa den lagstadgade rätten att få tjänster. Servicelöftet skapar inte heller omedelbara nya rättigheter till tjänster för landskapets invånare, och med löftet kan man inte inskränka invånarnas lagstadgade rätt till olika tjänster. Ett offentligt servicelöfte är inte juridiskt bindande.

I lagen om ordnandet av social- och hälsovården finns inga bestämmelser om producenters servicelöften utan det kommer att övervägas vid beredningen av den framtida lagstiftningen om klientens och patientens valfrihet. Idén har varit att även tjänsteproducenterna kan ge klienter servicelöften om sina tjänster. Ett servicelöfte för producenter kan innehålla mer detaljerad information om tjänsternas innehåll och kvalitet. Syftet är att ge invånare information som hjälper dem att jämföra och välja producent.

Något servicelöfte ges inte på riksnivå. Statsrådet fastställer de nationella strategiska målen för ordnandet av social- och hälsovården vart fjärde år och vid behov också de mål som kompletterar lagstiftningen för varje landskap separat.

Ytterligare information:

Vuokko Lehtimäki, projektchef, tfn 02951 63256