FI SV

Servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning

Landskapens landsomfattande servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning producerar enhetliga sakkunnig- och stödtjänster för landskapen inom ekonomiförvaltning, betalningstrafik och bokföring samt personal- och löneförvaltning. Servicecentret bereds av en styrgrupp och en projektgrupp vars mandatperiod är 1.12.2016 - 31.11.2018.

Sammansättning

Ordförande:

Avdelningschef Juha Sarkio, finansministeriet

Vice ordförande:

Förvaltningsöverdirektör Jaana Koski, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar:

Projektchef Jani Heikkinen, finansministeriet

Lagstiftningsråd Marja Isomäki, finansministeriet

Direktör Tuija Kuivalainen, Helsingfors stads affärsverk Ekonomiförvaltningstjänsten

Konsultativ tjänsteman Piia Rekilä, arbets- och näringsministeriet

Förvaltningsdirektör Jari Paakkunainen, Päijänne-Tavastlands förbund

Specialsakkunnig Hanna-Mari Talka, inrikesministeriet

Föredragande: Direktör Mikko Salmenoja, UF-centret

Sekreterare: Konsultativ tjänsteman Anu Jänkälä, arbets- och näringsministeriet

Projektgrupp

  • Att vidta de åtgärder som behövs för att grunda landskapens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning och för att starta dess verksamhet i enlighet med fastslagna lösningar och riktlinjer så att servicecentret och landskapen kan inleda sin verksamhet kontrollerat från början av 2019.
  • Att kartlägga nuläget gällande tjänster, nuvarande producenter, processer, informationssystem, avtal och andra produktionsfaktorer inom servicecentrets verksamhetsområde.
  • Att göra upp en plan för kundrelationshantering, tjänsteutbud och produktionsmodell för tjänsterna inom servicecentrets verksamhetsområde samt organiseringen av servicecentret inklusive principer för debitering och finansiering av tjänsterna (affärsplan) så att landskapen kan inleda sin verksamhet 1.1.2019.
  • Att bereda ett förslag om landskapens, statens och servicecentrens roller och förpliktelser samt servicecentrets styrmodell och organisationsstruktur och de lösningar som behövs under övergångsperioden.
  • Att utarbeta de anvisningar som landskapens temporära förvaltning behöver för att skapa de operativa, processuella och systemrelaterade ramvillkor som servicecentermodellen förutsätter i syfte att bygga upp landskapens interna tjänster och förfaranden.
  • Att utarbeta en plan för startandet av servicecentrets verksamhet (inkl. de resurser som behövs), som även ska innehålla ett förslag till överföring av separat överenskomna tjänster samt startandet av utvecklingen av nya tjänster. Planen ska också ta upp de juridiska, ekonomiska och andra randvillkor, risker och förpliktelser som rör de nya verksamheterna och överföring samt sammanföring av verksamheter.
  • Att för 2018–2021 utarbeta en preliminär tidsplan och vägkarta utgående från kartläggningen av nuläget för att bygga ut tjänsteutbudet.
  • Att följa upp, utvärdera och rapportera hur de för projektet uppställda målen uppfylls.
  • Att fastställa de minimitjänster som landskapens temporära förvaltning behöver när den tar vid 1.7.2017, och göra en separat genomförandeplan för dem.

Sammansättning

Ordförande: Direktör Mikko Salmenoja, UF-centret

Medlemmar:

Ekonomidirektör Jan Finne, Vasa stad

Ekonomidirektör Kari Janhonen, Kuopio universitetssjukhus

Personaldirektör Juha Jääskeläinen, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Direktör Kimmo Mikander, Keva

Kamrer Jussi Päkkilä, Rovaniemi stad

Ekonomidirektör Mari Frostell, samkommunen HNS

Förvaltningsdirektör Johanna Sorvettula, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt

Förvaltningsdirektör Vuokko Ylinen, Tammerfors universitetssjukhus

Förvaltningschef Merja Saasmo, Päijänne-Tavastlands räddningsverk

Sekreterare:

Ekonomidirektör Johanna Sommarberg, UF-centret

Personaldirektör Taina Vuorinen, UF-centret