Riksomfattande stöd för deltagande och val

Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund stöder tillsammans genom följande åtgärder bildandet av landskapen och den regionala beredningen när det gäller landskapsvalet och deltagandet. Åtgärderna eller modulerna bildar en helhet som syftar till att erbjuda stöd och informationspaket för att utveckla ordnandet av landskapsval och landskapets system för deltagande och påverkan. Särskilda stödåtgärder riktas till konkreta åtgärder och verkställandet av lagstiftningen samt till planeringen av den i olika skeden av reformen.

Landskapsval

Den exakta tidpunkten för det första landskapsvalet klarnar då riksdagen fattat beslut om lagstiftningen om landskaps- och vårdreformen. Läs mer om valet, hur det förrättas, rösträtt, valbarhet och finansieringen av valet.

Justitieministeriet och Kommunförbundet ger det temporära beredningsorganet, landskapsvalnämnderna och kommunernas valmyndigheter ytterligare instruktioner om förrättandet av valet när tidpunkten för valet närmar sig. Kommunförbundet har publicerat en promemoria om valbarhet. Justitieministeriet ordnar också vid behov utbildning som ska stödja förrättandet av landskapsvalet. Justitieministeriet, finansministeriet och Kommunförbundet genomför kommunikationsåtgärder som gäller val. 

Tjänster för webbdeltagande och planering av systemet för landskapsinitiativ

Justitieministeriet upprätthåller elektroniska demokratitjänster som bl.a. omfattar diskussionsforumet dinåsikt.fi, utlåtande.fi och ungasideer.fi. Tjänsterna har samlats på webbplatsen demokrati.fi. Landskapen kan gratis ta i bruk dessa tjänster.

Enligt landskapslagen har landskapets invånare samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i området rätt att komma med initiativ i frågor som gäller landskapets verksamhet. De invånare i landskapets som fyllt 15 år har också rätt att ta initiativ till en folkomröstning i landskapet.

Under 2018 bereder justitieministeriet införandet av ett nytt elektroniskt initiativsystem för landskapen. Syftet är att landskapens elektroniska initiativsystem ska vara i bruk då landskapslagens paragrafer om deltagande och påverkan blir tillämpliga.

Dinåsikt.fi

Dinåsikt.fi är en webbtjänst som effektiviserar medborgarnas, organisationernas och myndigheternas ömsesidiga dialog och deltagande. Tjänsten underlättar medborgarinflytandet och informationstillgången, ökar transparensen i beredningen av beslut och beslutsfattandet och förbättrar kvaliteten i dessa beslut. Man kan öppna och delta i olika diskussioner och enkäter som finns i anslutning till projekt med olika teman. Organisationer, såsom landskap, kan ansluta sig till tjänsten och använda den gratis.

Utlåtande.fi

Utlåtande.fi är en webbtjänst där remissförfaranden inom den offentliga förvaltningen verkställs i elektronisk form. Tjänstens syfte är att effektivisera remissförfarandet genom att erbjuda medborgare, organisationer och myndigheter en enhetlig webbtjänst för att publicera begäran om utlåtande, lämna utlåtanden och behandla utlåtanden.

Syftet med tjänsten är att skapa ett smidigare remissförfarande, främja medborgarinflytande och tillgången till information samt öka öppenheten och kvaliteten när det gäller valberedning och remissförfarandena. Tjänsten är gratis att använda och den upprätthålls av justitieministeriet. Landskapen kan ta i bruk tjänsten gratis.

Ungasideer.fi

Ungasideer.fi är en riksomfattande tjänst där unga lätt kan komma med förslag, delta och påverka frågor som berör dem. Med hjälp av tjänsten kan myndigheter höra unga till exempel genom att genomföra enkäter riktade till unga. Landskapen kan ta i bruk tjänsten gratis.

Tillsättning av ungdomsfullmäktige, handikappråd och äldreråd samt påverkansorgan för språkminoriteter

Enligt landskapslagen ska landskapet inrätta ett ungdomsfullmäktige eller en motsvarande påverkansgrupp för unga, råd för personer med funktionsnedsättning samt ett äldreråd när lagen har börjat tillämpas, dock senast den 1 januari 2021. I tvåspråkiga landskap, och i landskap där det ingår en kommun som hör till samernas hembygdområde ska det dessutom inrättas ett påverkansorgan för den språkliga minoriteten.

Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, justitieministern ett och Finlands Kommunförbund har i samarbete utarbetat praktiska handböcker för inrättandet av och verksamheten hos påverkansorgan i landskapen. Handböckerna fokuserar på påverkansorganens juridiska bakgrund och de ramar  som det verksamhetsområde och de uppgifter som föreskrivits landskapet ställer för verksamheten. Dessutom presenteras god verksamhetspraxis som har sin grund i erfarenheter från kommunernas påverkansorgan. I handböckerna har man också sammanställt exempel på bl.a. alternativa sätt att välja påverkansorgan (t.ex. ungdomsfullmäktige), sammansättningar, uppgifter och dialog.

Stöd för att ordna delaktighet för personer med funktionsnedsättning fås också i Finlands handlingsprogram för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2018–2019.

Diskussioner och frågor som gäller påverkningsorganet för den språkliga minoriteten (27 §) har sammanställts i följande bildserier:

Strategiska mål som gäller landskapets system för deltagande och deltagandet samt kommunikation och dialog

I landskapet bör man planera vilka medel och metoder för deltagande samt strukturer som är ändamålsenliga att ta i bruk och vilka strategiska mål landskapet har när det gäller deltagande och påverkan. Det är bra att koppla beredningen till beredningen av landskapsstrategin. Strategin kan vid behov genomföras med hjälp av ett mer detaljerat program eller en plan för delaktighet. Landskapet och redan det temporära beredningsorganet ska informera områdets invånare, serviceanvändare, organisationer och sammanslutningar om landskapets verksamhet eller om beredningen av inrättandet av landskapet.

Exempel på hur landskapens beredning framskrider:

Exempel på modeller för delaktighet

Metoder för deltagande och påverkan

Inom ramen för programmet öppen förvaltning som samordnas av finansministeriet har man gett ut ett stödpaket som innehåller information om gemensamma principer för en öppen förvaltning och anvisningar för centrala åtgärder samt exempel på god praxis. I paketet finns kort med korta texter om ämnen som rör öppen förvaltning enligt principen ”gör åtminstone dessa saker”. Korten har bland annat tydlighet, kommunikation och delaktighet som teman. Stödpaketet innehåller också en kontrollista för öppen förvaltning. Du kan beställa den på adressen avoinhallinto(a)vm.fi

(främjande av barns och ungas delaktighet, kundorienterat tydligt myndighetsspråk, delaktighet i rätt tid och utvärdering av kvaliteten på delaktigheten)

Andra länkar:

Partnerskap och dialog

Det finns en handbok som stöd för olika slags partnerskap mellan organisationsfältet och landskapet "Organisationer som samarbetspartner till landskap – Handbok för att bygga upp ett organisationsvänligt landskap". Handboken har sammanställts i ett samarbete mellan Finlands Kommunförbund, delegationen för medborgarsamhällspolitik KANE, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry och SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Handboken innehåller praktiska exempel på hur man kan trygga ett livskraftigt civilt samhälle och organisationers möjligheter att delta samt presenterar modeller och verktyg med vilka ett landskap eller en kommun kan bygga upp ett partnerskap och samarbeta med organisationer. I handboken har samlats god praxis för och exempel på fungerande samarbete från civilsamhällesorganisationer och landskapsberedare på olika håll i Finland.

Exempel på modeller för dialog:

Utbildningar

Finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund planerar en utbildningsturné där regionala ansvariga beredare och beslutsfattare stöds och utbildas i lagstiftningen om landskapets delaktighets- och påverkningsmetoder och i genomförandet av lagstiftningen. Avsikten är att utbildningen ska genomföras efter landskapsvalet så att målgruppen också kan omfatta nya förtroendevalda.

Innan dess, under våren 2018, har Kommunförbundet och olika ministeriet inlett utbildningspilotförsök i AKE-projektets försökslandskap. Särskild fokus ligger på användarorienterade metoder för deltagande, upprättandet av delaktighetsplaner och genomförandet av landskapslagens bestämmelser om delaktighet. 

Avtal och tjänsteproducenternas villkor

Förpliktelser som tryggar kunders rätt att delta och kommunikation ska, som en del av den mer omfattande avtalsberedningen, inkluderas i villkor och avtal som ingås med företag och andra som producerar tjänster som hör till landskapets organiseringsansvar.

Ytterligare information:

Suvi Savolainen, specialsakkunnig, finansministeriet, fornamn.efternamn(a)vm.fi, tfn 02955 30122