FI SV EN

Landskapsreformen

Målet med reformeringen av regionförvaltningen är att samordna statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen samt att förenkla ordnandet av den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna, kommunerna). Den primära lösningen är enligt regeringsprogrammet att koncentrera verksamheten till självstyrande områden (landskapen) med tydliga uppgifter och befogenheter.

Regeringens riktlinjer 5 april 2016

Regeringen fastslog vid sina förhandlingar den 5 april 2016 de uppgifter som från och med ingången av 2020hör till landskapen. Landskapens uppgifter baserar sig på en tydlig arbetsfördelning mellan kommunerna, landskapen och staten.

  • Kommunerna är samfund för lokalt deltagande, demokrati, bildning och livskraft som sköter lagstadgade lokala uppgifter och självstyrelseuppgifter som beslutats av invånarna (allmän kompetens). Kommunerna svarar även i fortsättningen i enlighet med gällande lagstiftning för skötseln och främjandet av sysselsättningen. Kommunen har fortfarande ansvaret för främjandet av kompetensen och bildningen samt hälsan och välfärden, motions-, kultur- och andra fritidstjänster, ungdomsväsendet, den lokala näringspolicyn, markanvändningen, byggandet och stadsplaneringen.
  • Landskapen ansvarar för social- och hälsovården, räddningsväsendet, miljö- och hälsoskyddet, de regionala utvecklingsuppgifterna och främjandet av näringarna, styrningen och planeringen av användningen av områden samt för främjandet av landskapsidentiteten och -kulturen. Landskapen svarar dessutom för de övriga regionala tjänster som anges i lagstiftningen.
  • Staten upprätthåller och utvecklar rättsstaten, tryggar och utvärderar de grundläggande rättigheterna, svarar för säkerheten, för internationella och rikstäckande uppgifter samt för tillsynen över jämställdheten och allmänintresset. De statliga förvaltningsuppgifterna är i princip rikstäckande även då de förutsätter regional eller lokal närvaro. Den andra principen för statliga förvaltningsuppgifter är att man tillämpar ett på riksplan enhetligt tillvägagångssätt och enhetliga lösningar.

Ändringarna gäller flera myndigheter

Till landskapen överförs uppgifter från NTM-centralerna, TE-byråerna, regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och kommunerna. NTM-centralerna, TE-byråerna och landskapsförbunden upplöses från och med den 1 januari 2020.

Alla landskapsförbundens lagstadgade uppgifter överförs till landskapen. Största delen av NTM-centralernas uppgifter överförs också till landskapen. En del av uppgifterna förblir fortfarande på statens ansvar men de omorganiseras. Ansvaret för ordnandet av tjänsterna som hittills producerats av TE-byråerna överförs till landskapen och de ordnas enligt anordnar-producent -modellen. Landskapen kommer i regel överens om produceringen av TE-tjänster med sådana kommuner, privata producenter eller producenter inom den tredje sektorn som uppfyller de lagstadgade kriterierna.

Ordnandet av räddningsväsendet och prehospitala akutvården sköts av de fem landskap som upprätthåller universitetssjukhus i samarbete med andra landskap. Alla landskap sköter räddningsuppgifter och finansierar även ordnandet av dem.

De sex nuvarande regionförvaltningsverken slås ihop till en myndighet med rikstäckande behörighet. Det nya regionförvaltningsverket är verksamt vid regionala enheter eller verksamhetsställen. NTM-centralernas miljötillsyn och naturvård koncentreras till regionförvaltningsverket.

Omorganiseringen genomförs så att personalförflyttningarna från en ort till en annan minimeras.

Den nya lagstiftningen träder i kraft vid ingången av 2020

Landskapsreformen kräver flera lagändringar. Varje ministerium inleder omedelbart beredningen av lagändringarna inom sina egna ansvarsområden.

Målet är att ett utkast till en regeringsproposition om genomföring av uppgiftsöverföringarna genom speciallagstiftning, anvisning av finansiering för skötseln av andra landskapsförvaltningsuppgifter än social- och hälsovårdsuppgifterna och förslagen till utveckling av regionförvaltningsverkets verksamhet och rikstäckande behörighet samt förslagen om ordnandet av miljöförvaltningens uppgifter skulle vara färdiga före utgången av 2016.

Regeringen har som mål att utfärda propositionerna om lagövervakningen av landskapen och kommunerna och innehållet i styrningen under 2017. Lagstiftningen träder i kraft vid ingången av 2020.

Den fortsatta beredningen

Beredningen av reformen fortsätter så att finansministeriet tillsätter en projektgrupp som bereder landskapsreformen samt andra nödvändiga beredningsgrupper.

Regeringens beslut om landskapsförvaltningens uppgifter 5.4.2016

Regeringens pressmeddelande om regeringens riktlinjer

Ytterligare information