Beslutsfattande

För att demokratin ska tryggas leds landskapen av landskapsfullmäktige som utses genom val. De beslutar om landskapens verksamhet, ekonomi och förvaltning.

Varje landskap har ett landskapsfullmäktige som svarar för landskapets verksamhet och ekonomi samt utövar landskapets högsta beslutanderätt. Ledamöterna och ersättarna i landskapsfullmäktige väljs genom landskapsval. Landskapsfullmäktiges mandattid är fyra år.

Landskapsfullmäktige utser en landskapsstyrelse och landskapets övriga organ samt väljer en landskapsdirektör. Landskapsstyrelsen leder landskapets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Landskapsdirektören är underställd landskapsstyrelsen och leder landskapets förvaltning, skötseln av landskapets ekonomi samt landskapets övriga verksamhet.

Bestämmelser om landskapsfullmäktige finns i landskapslagen. Landskapsfullmäktige beslutar om bl.a. landskapsstrategin, landskapets förvaltningsstadga samt landskapets budget och ekonomiplan.

 

Det föreskrivs om beslutsfattandet i landskapslagen

Bestämmelser om beslutsfattandet finns i landskapslagen, som bereds av finansministeriet, och i vallagen, som bereds av justitieministeriet.

I samband med beredningen av landskaps- och vårdreformen har det under justitieministeriets styrning utarbetats en preliminär tjänstemannabedömning och förslag om valsystemet för och storleken på fullmäktige i de nya landskapen. Under finansministeriets styrning har det dessutom utarbetats en bedömning och förslag om möjligheter till inflytande som ska komplettera valsystemet.