Reform av tjänsterna för äldre och närståendevårdare

Befolkningen blir äldre och behovet av individuellt skräddarsydda tjänster ökar. I samband med landskaps- och vårdreformen säkerställs det att det i hela Finland finns lika tillgång till stöd och tjänster för de äldres behov.

Ett genomgående tema i reformen av hem- och närståendevården är digitaliseringen och de nya alternativ som den för med sig, bland annat elektroniska tjänster och tjänster på distans, informationsledning och mer delaktighet för befolkningen.

I alla landskap bereds en samordnad tjänstehelhet för äldre, och som en del av den införs kund- och servicehandledning för äldre. Med hjälp av den kan de äldre och deras närstående be om rådgivning och stöd, och vid behov hänvisas de till samordnade tjänster och stöd i enlighet med behoven.

Syftet med den samordnade tjänstehelheten är att stödja möjligheterna för äldre att bo kvar hemma. Det primära är att utöver hemvården utveckla nya slags tjänster som tillhandahålls i hemmet.

För närvarande utvecklas kund- och servicehandledningen i Birkaland, Kymmenedalen och Egentliga Finland.   De verksamhetsmodeller som fås fram genom försök i dessa landskap kommer sedan att spridas till andra landskap.

Fungerande hemvård

Hemvårdstjänster som tillhandahålls i hemmet dygnet runt, verksamhetsmodeller för plötsliga och akuta situationer och rehabiliterande verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan gör det möjligt att bo hemma.

I Norra Karelen, Lappland och Mellersta Finland genomförs försök med fungerande hemvård.

Tjänster för närstående- och familjevårdare

I fortsättningen får även närstående- och familjevårdare skräddarsydda tjänster.

Modeller som ska stärka familjevården och familjer med närståendevårdare införs som bäst i Södra Savolax:

Läs mer om reformen

Ytterligare information

Anja Noro, projektchef, social och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 006, [email protected]