Ersättningar till tjänsteproducenterna

 

I den valfrihetsmodell som regeringen föreslagit kan social- och hälsovårdstjänster erbjudas av landskapets affärsverk och bolag, privata företag och aktörer från tredje sektorn. Enligt den modellen betalar landskapet producenterna ersättning för tjänsterna.

De ersättningar som betalas till tjänsteproducenterna ska sporra till effektiva tjänster samt främja befolkningens hälsa och välfärd och upprätthållandet av befolkningens funktionsförmåga. Utgångspunkten är att producenterna väntas konkurrera först och främst med kvaliteten på tjänsterna. Därför betalar landskapet i regel alla producenter lika stor ersättning för samma tjänst.

 

Ersättningar till social- och hälsocentralerna 

Enligt det förslag som regeringen lämnade den 8 mars 2018 ska landskapet för varje kund vid en social- och hälsocentral månatligen betala en fast ersättning som är bunden till en ansvarstid (s.k. kapitation). Ersättningen baserar sig på nationella behovsfaktorer, som är landskapsinvånarnas ålder, kön, sysselsättning och andra socioekonomiska faktorer.

I fråga om den fasta ersättningen tas hänsyn dessutom till kundernas individuella behov av vård och tjänster eller de på basis av kundplanen förväntade kostnaderna.  Denna på kundernas antal och egenskaper baserade ersättning ska utgöra minst 2/3 av de ersättningar som betalas till tjänsteproducenterna.

Utöver den fasta ersättningen kan landskapet betala social- och hälsocentralerna följande ersättningar:

 • prestationsbaserade ersättningar
 • incitamentsbaserade ersättningar (t.ex. på basis av vårdens kvalitet och effekt)
 • andra ersättningar (t.ex. på grund av avlägset läge).

Ersättningar till mun- och tandvårdsenheterna

För en kund hos mun- och tandvården betalar landskapet månatligen en fast ersättning som är bunden till en ansvarstid (s.k. kapitation). Ersättningen baserar sig på nationella behovsfaktorer, som är landskapsinvånarnas ålder, kön och socioekonomiska faktorer.

I fråga om den fasta ersättningen ska hänsyn dessutom tas till kundernas individuella behov av vård och tjänster eller de på basis av kundplanen förväntade kostnaderna.  Denna s.k. kapitationsandel ska utgöra minst 50 procent.

Utöver den fasta ersättningen kan landskapet betala mun- och tandvårdsenheterna följande ersättningar:

 • prestationsbaserade ersättninar
 • incitamentsbaserade ersättningar (t.ex. på basis av vårdens kvalitet och effekt)
 • andra ersättningar.

Ersättningar till mun- och tandvårdsenheterna åren 2022–2023

 • Till mun- och tandvårdsenheterna betalas åren 2022–2023 varje månad en ersättning för kunder som använder tjänster med producentersättningar som bestämts på nationella grunder enligt antalet kunder.
 • Den fasta ersättningen under vårdperioden (servicepaket) bestäms åren 2022–2023 enligt innehållet i de vanligaste vårdåtgärderna och deras kostnader. Betalningen av den fasta ersättningen upphör när vårdperioden är slut. Vårdperiodens längd kan variera beroende på kundens behov.
 • Utöver en fast ersättning kan ersättningar betalas enligt prestationer.

Ersättningar för tjänster som landskapets affärsverk har produktionsansvar för

Kundsedel som beviljats av landskapet 

 • Landskapet ersätter, upp till ett värde som landskapet bestämt på förhand, tjänsteproducenten för kostnaderna för sådana tjänster som en kund har fått mot en kundsedel som landskapets affärsverk beviljat.
 • Eftersom det i fråga om kundsedelstjänsterna inte finns någon omfattande enhetlig produktifiering, får landskapet bestämma tjänsternas innehåll och sedelns värde.
 • En kundsedel ska vara av lika värde för lika tjänstehelheter, oberoende av producent.
 • Till kundsedeln kan fogas en incitamentsbaserad andel som producenten av kundsedelstjänsten får om tjänsten uppfyller de kvalitets- och framgångskriterier som landskapet har angett på förhand.
 • För en tjänst som tillhandahålls mot en kundsedel betalar kunden en kundavgift till landskapet.

Tjänster som tillhandahålls enligt en personlig budget

 • Ersättningen betalas direkt till de tjänsteproducenter som kunden har valt (och alltså inte som pengar till den som beviljats den personliga budgeten). Den personliga budgeten är en betalningsförbindelse som är avsedd för individuellt ordnande av tjänster och stöd för en person.
 • Den personliga budgeten utformas utifrån en bedömning av kundens servicebehov och en kundplan. Vid dimensioneringen av den personliga budgeten ska hänsyn tas till behovet av olika tjänster samt vad det skulle kosta att producera tjänsterna i landskapets affärsverks regi.
 • Kunden svarar själv för att betala tjänsteproducenten för sådana tjänster som inte ingår i den kundplan som gäller den personliga budgeten.

Material

Material som gäller regeringens proposition för valfrihet har samlats här.

Ytterligare information

Piia Pekola, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 694
Mikko Meuronen, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 641