FI SV EN

Social- och hälsocentraler samt mun- och tandvård

Alla aktörer som uppfyller villkoren och som är registrerade kan anmäla sig som producenter för en offentligt finansierad social- och hälsocentral eller mun- och tandvårdsenhet. Producenterna måste ha en tillräcklig ekonomisk bärkraft och yrkeskunnig personal.

Sådana offentligt finansierade tjänster som ska tillhandahållas vid social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter kan erbjudas av landskapets affärsverk, bolag som landskapet äger, privata företag, organisationer och sammanslutningar. I valfrihetsmodellen kallas dessa tjänster direktvalstjänster, eftersom kunden direkt kan registrera sig som kund hos en social- och hälsocentral eller en tandklinik.

Producenterna ska uppfylla de villkor som landskapet ställer

Landskapet ingår avtal med de tjänsteproducenter som uppfyller villkoren. Varje producent ska ställa en säkerhet som landskapet godkänt. Landskapet kan också kräva att producenterna är certifierade.

De producenter som driver social- och hälsocentraler eller mun- och tandvårdsenheter kan producera tjänsterna själva, genom avtal med andra producenter eller genom att köpa tjänster av andra producenter. I samtliga fall är det dock social- och hälsocentralen eller mun- och tandvårdsenheten som svarar för den enskilda kundens tjänster som helhet och för kvaliteten på och kostnaderna för tjänsterna.

Social- och hälsocentralerna och mun- och tandvårdsenheterna ska för kunderna producera hela det tjänsteutbud som föreskrivs i den föreslagna lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. En tjänsteproducent kan dessutom besluta att specialisera sig på tjänster för vissa kundkategorier. Tjänsteproducenten svarar för brister och fel i samband med tjänsteproduktionen samt för åtgärdandet av dessa brister och fel på egen bekostnad.

I tvåspråkiga kommuner ska service också ges på svenska

I tvåspråkiga kommuner ska social- och hälsocentralerna och mun- och tandvårdsenheterna tillhandahålla tjänsterna på finska och svenska. Landskapet kan på ansökan bevilja dispens, om det inom området i fråga finns tillräckligt med verksamhetsställen att välja mellan där kunden kan använda sitt modersmål.

Social- och hälsocentralerna och mun och tandvårdsenheterna ska inom sitt verksamhetsområde samarbeta med landskapet och kommunerna för att främja hälsa och välfärd.

I lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs det om en skyldighet för tjänsteproducenter att ta emot socialvårdsstuderande och hälso- och sjukvårdsstuderande för utbildning och praktik.

Material:

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338,
Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 383
Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 092