FI SV EN

Tjänsteproducenternas information och öppenhet

Landskapet behöver information för att kunna planera och leda sin verksamhet. Tjänsteproducenterna ska ge landskapet information om bl.a. kundantal, väntetider och kostnader. Även kunderna behöver information om social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet och väntetiderna för att kunna göra val.

När kunderna får större valfrihet ska samtliga tjänsteproducenter använda sig av de riksomfattande informationshanteringstjänster som det föreskrivs om i lag.  Alla tjänsteproducenter ska t.ex. vara anslutna till Kanta-tjänsterna. Via Kanta-tjänsterna har tjänsteproducenten tillgång till kundens klient- och patientuppgifter i den utsträckning dessa behövs för att producenten ska kunna tillhandahålla kunden den tjänst som han eller hon behöver.

Folkpensionsanstalten ska tillhandahålla en riksomfattande nättjänst där man kan anmäla sig som kund hos den social- och hälsocentral, den mun- och tandvårdsenhet och det landskapsdrivna affärsverk som man vill välja.

Landskapet har det övergripande ansvaret

Landskapet ska informera invånarna om deras rättigheter och förmåner samt ge råd och stöd i fråga om användningen av social- och hälsovårdstjänster. Landskapet ska se till att invånarna har tillgång till tillräcklig information för att kunna välja producent inom social- och hälsovården.

Landskapet svarar för att det i en nättjänst finns uppdaterad information om dess egna tjänster, om social- och hälsocentralerna och tandklinikerna samt om producenterna av kundsedelstjänster och tjänster som tillhandahålls enligt en personlig budget. I nättjänsten informeras det också om tillgången till tjänsterna och om deras kvalitet.

Tjänsteproducenternas ansvar att ge information

Social- och hälsocentralerna och mun- och tandvårdsenheterna ska i en nättjänst ge aktuell information om hur många nya kunder de kan ta emot och om de faktiska väntetiderna. Producenterna ska utan urval ta emot nya kunder i den ordning de anmäler sig, om inte producentens maximala antal kunder har uppnåtts.

Social- och hälsocentralerna och mun- och tandvårdsenheterna ska ge sina kunder information om godkända producenter av kundsedelstjänster. En producent som tillhandahåller tjänster mot kundsedel eller enligt en personlig budget ska på nätet publicera aktuella uppgifter om de här tjänsterna och om väntetiderna för tjänsterna.

Informationen i nättjänsten ska på begäran ges muntligen eller skriftligen till kunden. I handledningen och rådgivningen ska särskild uppmärksamhet fästas vid kunder som behöver brett samordnade tjänster eller särskilt stöd.

Tjänsteproducenternas öppenhet och samhällsansvar

Social- och hälsocentralernas och mun- och tandvårdsenheternas producenter och producenterna av kundsedelstjänster ska årligen lämna uppgifter om bl.a.

  • inkomster
  • betalda skatter och beskattningsort
  • vinster och förluster
  • ledningens löner och arvoden
  • hur man uppfyllt samhällsansvaret.

Tjänsteproducenterna omfattas av offentlighetslagen och förvaltningslagen.  Enligt offentlighetslagen är en myndighets handlingar offentliga om inte något annat föreskrivs i den lagen eller i någon annan lag. I förvaltningslagen föreskrivs det om grunderna för god förvaltning och om förfarandet i förvaltningsärenden.

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338
Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 092