Tjänster som tillhandahålls av landskapens affärsverk

Landskapet har en skyldighet att också själv producera tjänster för att tillräcklig tillgång till förmånliga tjänster ska kunna säkerställas.  Landskapets affärsverk svarar för produktionen av dessa tjänster. 

Landskapets affärsverk kan driva egna social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter

Enligt regeringspropositionen ska landskapets invånare få vissa bastjänster vid social- och hälsocentralerna. Landskapets affärsverk kan driva egna social- och hälsocentraler som erbjuder dessa tjänster. Landskapets affärsverk kan dessutom driva egna mun- och tandvårdsenheter. Landskapet kan även bolagisera en social- och hälsocentral eller en mun- och tandvårdsenhet, och då är inte dessa en del av affärsverket.

Landskapets affärsverk ansvarar för sjukhusen och socialvården

Utöver bastjänster erbjuder landskapets affärsverk även andra hälso- och sjukvårdstjänster och socialtjänster. Exempel på dessa är specialiserad sjukvård på sjukhus, tjänster vid familjecenter, skolhälsovård och hemvård.

Landskapets affärsverk är en landskapsägd organisation som bedriver affärsverksamhet och en del av landskapets myndighetsorganisation. Affärsverket svarar för sådan utövning av offentlig makt som är en förutsättning för de tjänster som det producerar. Affärsverket kan t.ex. fatta myndighetsbeslut. Affärsverket ska också ge landskapet experthjälp när det gäller att fullgöra landskapets uppgifter.

Kunden kan välja ett landskaps affärsverk och dess verksamhetsställe

Kunden kan välja och ta direkt kontakt med ett verksamhetsställe som drivs av ett landskaps affärsverk, utom när det gäller icke-brådskande sjukhusvård. I det fallet behövs en remiss av en läkare.

En del kunder behöver många slags social- och hälsovårdstjänster. Då görs en bedömning av kundens servicebehov och en kundplan vid ett verksamhetsställe som drivs av ett landskaps affärsverk. Där kommer man överens om vilka olika slags tjänster kunden kan få.

Kunden kan få de tjänster som man har kommit överens om direkt vid landskapets affärsverks verksamhetsställe. Ett annat alternativ är att kunden beviljas en kundsedel eller en personlig budget för att skaffa de tjänster han eller hon behöver. Det förutsätter att det i området finns tillräckligt många tjänsteproducenter att välja mellan. På detta sätt kan kunden skaffa exempelvis hemvårdstjänster från valfritt företag som erbjuder sådana.

Landskapets affärsverk tryggar tjänsterna även i glesbygden

Landskapets affärsverk producerar alla de tjänster som hör till social- och hälsocentralerna och mun- och tandvården, om sådana inte annars finns att tillgå. En sådan situation kan uppstå t.ex. om inga privata social- och hälsocentraler och tandkliniker etablerar sig i glesbefolkade områden.

Skolhälsovården och studerandehälsovården och den tandvård som ingår i den ska skötas av landskapen. Eleverna och studerandena har ingen möjlighet att välja tjänsteproducent i fråga om denna vård. Landskapens affärsverk har också ansvaret för fortgående och långvarig hemvård av äldre.  Att ordna psykolog- och kuratorstjänster inom elevvården hör till kommunernas uppgifter.

Affärsverkets sakkunniga stöder social- och hälsocentralerna

En anställd vid landskapets affärsverk kan arbeta vid en social- och hälsocentrals verksamhetsställe eller ambulera inom landskapets område. Tjänsterna kan också tillhandahållas som elektroniska tjänster eller på andra lämpliga sätt.

Landskapets affärsverk kan ha en multiprofessionell grupp som inom landskapet arbetar i anslutning till social- och hälsocentralerna. Gruppen har till uppgift att tillhandahålla konsultationstjänster inom socialvården.

Landskapets affärsverk är en landskapsägd organisation som bedriver affärsverksamhet. Landskapets affärsverk är en del av landskapets myndighetsorganisation. Affärsverket svarar för sådan utövning av offentlig makt som är en förutsättning för de tjänster som det producerar. Affärsverket kan t.ex. fatta myndighetsbeslut. Affärsverket ska också ge landskapet experthjälp när det gäller att fullgöra landskapets uppgifter.

Ytterligare information:

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 092
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338