Producenter av social- och hälsovårdstjänster  

 De offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänsterna kan även i fortsättningen produceras av aktörer från den offentliga, privata och tredje sektorn. Kunderna kommer dock att ha större frihet att välja vilken tjänsteproducent de vill.

Produktion av tjänster

Produktion av tjänster innebär att tjänsteproducenten och dess personal rent konkret tillhandahåller människorna social- och hälsovårdstjänster. Från och med den 1 januari 2021 är det landskapet som svarar för ordnandet av tjänsterna, till skillnad från nuläget när kommunerna och samkommunerna har ansvaret för ordnandet. Landskapet ska i sin servicestrategi tala om vilka tjänster invånarna erbjuds och hur de tjänster som omfattas av valfriheten och de övriga social- och hälsovårdstjänsterna samordnas.

Landskapets affärsverk, bolag, sammanslutningar, sammanslutningar, föreningar, andelslag, stiftelser eller självständiga yrkesutövare kan producera offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänster.

Landskapet som producent

Landskapet har en skyldighet att också själv producera social- och hälsovårdstjänster för att tillräcklig tillgång till förmånliga tjänster ska kunna säkerställas.  Landskapets tjänsteproduktion ska ske separat i dess affärsverks regi. Landskapet kan också bilda ett bolag som producerar sådana social- och hälsovårdstjänster som omfattas av valfriheten. Landskapen åläggs dock inget bolagiseringstvång.

Producenter av tjänster som omfattas av valfriheten

Enligt det förslag som regeringen lämnade den 9 maj ska valfriheten omfatta social- och hälsocentralernas tjänster och mun- och tandvårdens tjänster samt sådana tjänster som kan fås med en kundsedel eller enligt en personlig budget. Dessa tjänster föreskrivs det om i lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

Landskapet konkurrensutsätter inte de tjänster som omfattas av valfriheten. Alla aktörer som uppfyller villkoren och som är registrerade kan anmäla sig som producenter av sådana offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänster som omfattas av valfriheten.

Landskapen betalar producenterna ersättning för de tjänster som de tillhandahåller (se Ersättningar). Kundavgifterna är lika stora hos alla producenter av tjänster som omfattas av valfriheten.

Övriga producenter av social- och hälsovårdstjänster

Landskapets affärsverk kan konkurrensutsätta och av privata aktörer, organisationer eller andra landskap köpa sådana social- och hälsovårdstjänster som inte omfattas av valfriheten. Exempel på sådana tjänster är många långvariga boende- och omsorgstjänster som tillhandahålls äldre och personer med funktionsnedsättning och inom barnskyddet.

Organisationer som producenter

Enligt den valfrihetsmodell som regeringen föreslog den 9 maj 2017 kan organisationerna i de nya landskapen vara allmännyttiga aktörer, tjänsteproducenter eller både och. Organisationerna har goda förutsättningar att producera social- och hälsovårdstjänster som betalas med kundsedel eller enligt en personlig budget. Tjänsteproduktionen och den allmännyttiga verksamheten ska dock vara tydligt åtskilda.

Företagshälsovård och privata hälso- och sjukvårdstjänster

Även i fortsättningen kommer det att finnas företagshälsovård som bekostas av arbetsgivaren. En stor del av befolkningen i arbetsför ålder kommer att använda dessa tjänster även i framtiden. Likaså kommer det att finnas privata social- och hälsovårdstjänster som kunden betalar själv genom till exempel en privat sjukförsäkring.

Material som gäller regeringens proposition för valfrihet har samlats här.

Bilagor:

Faktablad:  Kundens valfrihet inom social- och hälsovården ur tjänsteproducenternas och landskapets synvinkel 8.3.2018

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338
Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 383
Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 092