Privat produktion

 

Kommunerna köper olika social- och hälsovårdstjänster för sina invånare av privata aktörer. I den nya social- och hälsovårdsmodellen kan social- och hälsocentralerna och landskapens affärsverk på samma sätt komplettera sin egen tjänsteproduktion genom att köpa tjänster av företag och organisationer.

Därutöver kan privata aktörer erbjuda landskapsinvånarna tjänster som omfattas av valfriheten. Dessa är social- och hälsocentralernas och tandklinikernas tjänster samt tjänster som tillhandahålls mot kundsedel eller enligt en personlig budget.
 
Värdet av de tjänster som ordnas via valfriheten bedöms utgöra cirka 29 procent av värdet av alla de social- och hälsovårdstjänster som ordnas av landskapet. Detta betyder cirka 5,3 miljarder euro av hela finansieringen på 18,6 miljarder för de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna enligt 2016 års nivå. Talet innefattar både landskapets egen produktion och den privata produktionen av tjänster som omfattas av valfriheten.
 
Enligt en grov beräkning kommer den privata och offentliga produktionens andel av tjänsteproduktionen i hela landet att i genomsnitt bli följande: 
•    social- och hälsocentraler och tandkliniker (35 % privat, 65 % offentlig)
•    kundsedelstjänster (50 % privat, 50 % förmodade landskapsägda bolag*)
•    personlig budget (50 % privat, 50 % förmodade landskapsägda bolag).
 
* Landskapets affärsverk beviljar kundsedlar och personliga budgetar. Landskapets affärsverk får dock inte självt producera tjänster som betalas med kundsedel eller en personlig budget.  Om landskapet vill producera sådana tjänster, måste produktionen ske inom ett separat bolag.

Den privata produktionens andel nu och en uppskattning av den framtida situationen
Andelen privata socialtjänster beräknas till följd av valfriheten öka från nuvarande 32 procent till 39 procent (en ökning med 500 mn euro). Andelen privata hälso- och sjukvårdstjänster beräknas öka från nuvarande 6 procent till 13 procent fram till 2024 (en ökning med 800 mn euro).  Dessa tal innehåller alltså enbart ökningen av den privata produktionen till följd av att valfriheten utökas. Beräkningarna beskrivs mer ingående i bilagorna.
 
Kundernas val avgör de olika aktörernas andel
Det går inte att på förhand göra några exakta beräkningar, eftersom det sist och slutligen är kundernas val som avgör hur stor olika aktörers andel av produktionen blir. Även de villkor och ersättningar som landskapen fastställer kommer att ha en stor inverkan på servicenätverket och antalet producenter.
 
Den helt nya privata tjänsteproduktionen kommer proportionellt sett att öka mer inom hälso- och sjukvårdstjänsterna än inom socialtjänsterna, eftersom det inom socialvården redan för närvarande finns mycket privat tjänsteproduktion i och med att kommunerna använder sig av köpta tjänster.
 
Inom socialvården ersätts en del av den nuvarande produktionen av köpta tjänster i större grad än inom hälso- och sjukvårdstjänsterna med de nya valfrihetsmetoderna (i synnerhet kundsedlar och personlig budget). Därför kommer den helt nya privata produktionen enligt beräkningen att bli proportionellt sett mindre inom socialvårdens tjänster än inom hälso- och sjukvårdstjänsterna.
 

Bilagor

 

Ytterligare information:
 

Raija Volk, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 263
Piia Pekola, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 694
Mikko Meuronen, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 641