Ordlista för jour och specialiserad sjukvård inom ramen för strukturreformen

Specialiserad sjukvård

Med specialiserad sjukvård avses undersökningar och vård som utförs av specialistläkare vid sjukhus, t.ex. kirurgiska ingrepp.

Brådskande mottagning

Vid en brådskande mottagning möter en läkare eller en skötare en patient vars ärende inte kräver bedömning eller vård omedelbart, men som kräver en bedömning inom två dygn. Detta kan vara fallet t.ex. om patienten har drabbats av en akut sjukdom eller om en långvarig sjukdom har förvärrats.

Rehabiliteringssjukhus

Ett rehabiliteringssjukhus koncentrerar sig på att upprätthålla, förbättra och återställa människans funktionsförmåga. Patienterna är ofta gamla. Rehabiliteringssjukhuset bedriver ett omfattande samarbete med hälsovårdscentraler, socialservice och hemservice. Sjukhuset erbjuder tjänster inom specialiteter såsom allmän medicin, geriatrik, neurologi och inre medicin samt fysiatri.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är sjukvård som ges i patientens hem. Syftet med vården är att underlätta hemförlovningen från sjukhuset, göra det lättare för en sjuk person att klara sig i hemmet och att stödja de anhöriga i vården av en sjuk person i hemmet.

Jour (inom hälso- och sjukvård)

Vid jouren får patienterna brådskande vård oberoende av bostadsort. Dygnetruntjour ordnas i anslutning till sjukhus.

Socialjour

Socialjour ordnas för att säkerställa brådskande och nödvändig hjälp dygnet runt. Socialjourens klienter är alla personer som behöver brådskande omvårdnad, trygghet och hjälp, t.ex. barn som har lämnats utan omvårdnad, unga med problem, äldre personer vars allmäntillstånd hastigt försämras eller personer som snabbt behöver vård på grund av användning av berusningsmedel.

Samjour

Med samjour avses en enhet där det erbjuds både primärvård och specialiserad sjukvård. Vid enheten kan det också finnas socialjour.

Prehospital akutsjukvård

Prehospital akutsjukvård är brådskande vård och vid behov transport till en vårdenhet av en patient som plötsligt har insjuknat eller skadat sig.

Brådskande vård

Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och vård som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras och som gäller en akut sjukdom eller kroppsskada eller försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Icke-brådskande vård

Exempelvis vanliga influensasymtom eller långvariga sjukdomar där hälsan inte äventyras, om patienten måste vänta på en mottagningstid, eller ärenden som gäller förnyande av recept kräver inte brådskande vård. Det finns fastställda tidsfrister för väntetiderna till icke-brådskande vård.

Sjukhus med omfattande jour

Med sjukhus med omfattande jour avses de tolv sjukhus som har den allra mest krävande jouren inom den specialiserade sjukvården. Vid sjukhusen med omfattande jour finns en enhet för omfattande jour dygnet runt och även socialjour.
Vid sjukhus med omfattande jour ska det finnas läkare inom minst cirka tio olika medicinska specialiteter samt yrkesutbildad personal vid socialjouren.
Av de sjukhus som har omfattande jour är fem universitetssjukhus och sju centralsjukhus.

Universitetssjukhus

I Finland finns fem universitetssjukhus som tillhandahåller vård på högspecialiserad nivå. En del krävande tjänster inom den specialiserade sjukvården ordnas på basis av universitetssjukhusens specialupptagningsområden. Samtliga sjukvårdsdistrikt hör till något universitetssjukhus specialupptagningsområde.

Jourhavande sjukhus

Vid ett jourhavande sjukhus finns jour dygnet runt för primärvården och den specialiserade sjukvården samt jour för socialvården. Vid dessa sjukhus finns också kunnande inom de specialiteter som oftast behövs.

Jour vid hälsovårdscentraler (jour inom primärvården)

Vid hälsovårdscentralerna ordnas jourtjänster under tjänstetid och på vissa orter under kvällar och veckoslut. Vid hälsovårdscentralernas jour tar man hand om patienter som behöver brådskande vård.  Ring alltid det riksomfattande nödnumret 112 vid allvarliga, livshotande sjukdomsfall.

Jourvård

Jourvård är bedömning och vård som ges inom 24 timmar efter att patienten tagit kontakt och som inte kan skjutas upp till senare utan att symtomen eller kroppsskadan förvärras.  Den behövs därför dygnet runt.