Närtjänster

Med närtjänster avses tjänster som används ofta och som de flesta människor behöver under sitt liv. Social- och hälsovårdens närtjänster tillhandahålls i kundens vardag och är relativt lätta att nå.

I och med social- och hälsovårdsreformen får landskapen till uppgift att se till att människorna har tillgång till social- och hälsovårdstjänster på ett skäligt avstånd. Närtjänsterna är viktiga i synnerhet för kunder som behöver tjänster ofta och under en lång tid och för sådana som har svårt att ta sig till tjänster längre bort.  Efter att social- och hälsovårdsreformen genomförts kommer människorna att få de social- och hälsovårdstjänster som behövs mest vid social- och hälsocentralerna.

I glest bebyggda områden ska tillgången till tjänster även säkerställas med elektroniska och ambulerande tjänster. 

I fortsättningen får du tillgång till fler tjänster och mer rådgivning i digital form som stöd för ditt välbefinnande. Du kan till exempel boka tid eller ställa frågor till kundrådgivare via webben. Vid behov kan du diskutera med en distansläkare eller en socialarbetare virtuellt i en webbtjänst. 

Rådgivningsbyråernas familjearbetare kommer vid behov hem till dig. Också äldre får tjänster och hjälp i hemmet. I en nödsituation kommer den prehospitala akutsjukvården hem till dig.

Ambulerande tjänster, såsom tandvårdsbussar eller vaccinationsbussar, kommer till ett ställe nära dig. 

Centraliserade social- och hälsovårdstjänster

Vissa social- och hälsovårdstjänster centraliseras regionalt. Dessa tjänster är sådana som kräver stort befolkningsunderlag och stort kundantal samt specialkompetens. Även mer sällsynta och dyrare tjänster och åtgärder centraliseras på riksnivå eller regional nivå. På det sättet säkerställs att vården är trygg och håller hög kvalitet.

Inom hälso- och sjukvårdstjänsterna innebär detta att undersökningar och behandlingar koncentreras till universitetssjukhus och övriga sjukhus med omfattande dygnetruntjour.  Kunnande inom socialservice på specialnivå kan också samlas till större helheter. Även då strävar man dock efter att erbjuda servicen nära kunderna.

Ytterligare information

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 092
Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338