Miljöuppgifter

Till landskapens centrala miljöuppgifter hör

Genom att sköta uppgifterna med gott resultat kan landskapen effektivt påverka miljöns kvalitet och invånarnas välmående i regionen.

I egenskap av sektorsövergripande aktör har landskapet stora möjligheter att effektivt främja hållbar utveckling, omställningen till ett kolsnålt samhälle, energi- och materialeffektivitet, klimatmålen och cirkulär ekonomi. Till landskapens uppgifter hör också samordning och rådgivning i klimat- och energieffektivitetsfrågor och främjande av cirkulär ekonomi.

Att koppla miljöhänsyn till skötseln av landskapets alla uppgifter och till landskapets strategiska mål är viktigt för att synergieffekter ska tas till vara. Till exempel livsmiljöns kvalitet har en dokumenterat positiv effekt på människornas livskvalitet och hälsa. Landskapet kan dra stor nytta av detta i skötseln av de uppgifter som hänför sig till social- och hälsovården.