Livsmedelssäkerhet och djurens välbefinnande

De styrningsuppgifter som gäller livsmedelstillsynen och övervakningen av djurens hälsa och välbefinnande ska skötas centraliserat av Livsmedelsverket som inrättas den 1 januari 2019.  Till dessa uppgifter hörande kontroll- och verkställighetsuppgifter övergår till landskapen, med undantag för tillsynen över veterinärverksamheten och övervakningen av välbefinnandet hos djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål som ska skötas av Livsmedelsverket. Avsikten är att minska antalet förvaltningsnivåer inom livsmedelstillsynen och övervakningen av djurens hälsa och välbefinnande samt att få bort överlappningar i styrningen av livsmedelstillsynen.

När livsmedelstillsynsuppgifterna och uppgifterna för övervakning av djurens hälsa och välbefinnande övergår från kommunerna till landskapen, är det möjligt att få till stånd ett intensivare samarbete med de övriga verksamheter som överförs till landskapen. Dessa verksamheter finns bl.a. inom alkoholtillståndsförvaltningen, hälsovården, jordbruksstöds- och landsbygdsförvaltningen, markanvändningsplaneringen på landskapsnivå, räddningsväsendet, vattenförvaltningen samt inom de miljöhälsovårdsuppgifter som övergår från regionförvaltningen.

Veterinärvård

Lagen om veterinärvård ska bli lagen om veterinärtjänster eftersom bestämmelserna om tillsyn i den gällande lagen överförs till sektorsspecifika lagar. När man planerar offentliga tjänster, ska man beakta de tjänster som privata producenter av veterinärtjänster erbjuder i området. Grundläggande veterinärtjänster behöver inte ordnas för andra husdjur än nyttodjur om det också i övrigt finns tillgång till tjänsterna i området.

Det nuvarande veterinärvårdssystemet bygger till stor del på veterinärer i tjänsteförhållande. För att man ska kunna fortsätta med detta system kan landskapet, om det så önskar och trots bolagiseringsskyldigheten, alltid producera grundläggande veterinärtjänster som egen verksamhet. Landskapet kan, om det så önskar, trots den bolagiseringsskyldighet som anges i landskapslagen, producera grundläggande veterinärtjänster också för sällskapsdjur som egen verksamhet. Detta medför ingen ändring jämfört med nuläget när man beaktar lagens innehåll och dess ursprungliga syfte samt bestämmelserna om undantag från bolagiseringsskyldigheten i kommunallagen och landskapslagen.

Överföring av ansvaret för miljöhälsovårdstjänster till kommuner

Landskapet kan under vissa kriterier (gräns: 30 årsverken) överföra ansvaret för att ordna vissa miljöhälsovårdsuppgifter till kommuner eller samkommuner. Överföringen kan gälla tillsynen i enlighet med hälsoskyddslagen och tobakslagen (social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde) samt livsmedelstillsynen. Genom avtal kan även ansvaret för att ordna veterinärtjänster och att ta i förvar bortsprungna sällskapsdjur överföras. En överföring av organiseringsansvaret från landskapet till kommunen är möjlig endast för så pass stora tillsynsenheter att de själva har tillräckliga resurser för tillsynens olika delområden.