FI SV

Ledningsgruppen för beredningen av servicecentren

Ledningsgruppen för beredningen av riksomfattande servicecenter för landskapen bereder och styr grundandet av de rikstäckande stödservicebolag som landskapsreformen förutsätter (lokalitets- och fastighetsförvaltningen, ekonomi- och personalsadministrationen, IKT) och inledandet av deras verksamhet.

Ledningsgruppens mandatperiod är 1.12.2016 - 31.12.2018.

Ledningsgruppens uppgifter:

  • Att bereda grundandet av riksomfattande servicecenter för landskapen och inleda deras verksamhet på det sätt som förutsätts av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen.
  • Att koordinera och styra styrnings- och projektgruppernas arbete.
  • Att behandla och föreslå riktlinjer som projektchefen Tuomas Pöysti presenterar åt projektgrupperna och åt ministergruppen.
  • Att bereda och staka ut riktlinjer för ärenden som gäller servicecentrens strukturer, handlingsmodeller, arbetsfördelning, styrning och finansiering samt överföringen av uppgifter och personal.
  • Att bereda och staka ut riktlinjer för ärenden som gäller utveckling, uppföljning och mätning av verksamheten samt informationshantering och gemensamma informationssystem.
  • Att bereda och staka ut riktlinjer för ärenden som gäller ägar- och avtalsarrangemang.
  • Att garantera tillräcklig kommunikation och samarbete i samband med beredningen av servicecentren.

Organisation                     

Ordförande: Pauli Harju, förändringsledare, finansministeriet

Vice ordförande: Sinikka Salo, förändringsledare, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar:

Katariina Kemppainen, professor, Aalto-universitetet
Antti Kivelä, direktör, Sitra
Marko Korhonen, landskapsdirektör, Norra Savolax förbund
Petri Lintunen, förvaltningsdirektör, Tammerfors universitet
Pentti Malinen, landskapsdirektör, Kajanalands förbund
Juha Metso, grundtrygghetschef, Esbo stad
Jukka Mäkilä, projektchef, Satakuntaförbundet
Pekka Timonen, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet
Jukka Weisell, ekonomidirektör, Uleåborg stad
Timo Reina, vice verkställande direktör, Kommunförbundet
Leena Westerholm, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
Hanna-Mari Talka, specialsakkunnig, inrikesministeriet
Jarmo Kilpelä, finansråd, ägarstyrningen
Päivi Niemi-Laine, ordförande, JHL (suppleanter Marja Lounasmaa, intressebevakningschef, Jyty och Jari Järvi, branschdirektör, KTK)
Leena Hiljanen, ombud, ProUnioni (suppleanter Harri Turunen, avtalsfunktionär, JHL och Markku Nieminen, förhandlingschef, JUKO)

Sakkunniga:

Tomi Hytönen, budgetråd, finansministeriet
Anna-Maija Karjalainen, ICT-direktör, överdirektör, finansministeriet                            
Juha Sarkio, avdelningschef, finansministeriet
Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, finansministeriet

Sekreterare:

Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, finansministeriet
Pauliina Pekonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet