Landskapsval 

Den högsta beslutanderätten i landskapet utövas av landskapsfullmäktige, vars ledamöter och ersättare väljs genom landskapsval. Den exakta tidpunkten för det första landskapsvalet klarnar efter att riksdagen har fattat beslut om de lagar som gäller landskaps- och vårdreformen. I fortsättningen förrättas landskapsval alltid samtidigt som ordinarie kommunalval. Kommunalval förrättas vart fjärde år i april enligt följande schema: år 2021, 2025, 2029 och så vidare.


Varje landskapsfullmäktige fattar i fortsättningen själv beslut om antalet ledamöter. I landskapslagen ska föreskrivas att det i mindre landskap väljs minst 59 ledamöter och i det största minst 99 ledamöter. I det första landskapsvalet väljs det minimiantal ledamöter som anges i landskapslagen.

Landskapets invånarantal  Antal ledamöter minst
högst 200 000 59
200 001–400 000 69
400 001–600 000

79

600 001–800 000

89

över 800 000 99