Landskapsinformationsprogrammet 

Beredningen av genomförandet av landskaps- och vårdreformen avslutades den 8 mars 2019. Landskapsinformationsprogrammet, som utgör en del av landskaps- och vårdreformen, körs ner kontrollerat före den 30 juni 2019. Programmets projektplats innehåller ytterligare information både under nedkörningens gång och efter det.

Syftet med finansministeriets landskapsinformationsprogram är att styra och samordna olika myndigheters lednings- och informationshanteringsprogram i samband med landskaps- och vårdreformen. Programmet skapar grunderna för ledandet av landskap med hjälp av offentlig information och informationshanteringen som stöder det.  

Målen med landskapsinformationsprogrammet 

Programmet går ut på att utveckla lösningar som förbättrar informationsutbytet och tillgången till information.  Målet är att skapa kompatibla informationshanteringssystem för de olika sektorerna inom den offentliga förvaltningen. Effektiviseringen av informationsanskaffning hjälper att undvika överlappande arbete, minska på tiden som går åt för informationsanskaffning och spara även på andra resurser.

Målet är alltså att göra informationshanteringen och utnyttjandet av information kostnadseffektivare och att göra informationen tillgänglig för alla aktörer oberoende av vilken myndighet som förfogar över den.  

Med hjälp av programmet säkerställer man också att de projekt som samordnas uppnår regeringsprogrammets målsättningar för gemensam informationshantering.  

Landskapsinformationsprogrammets uppgifter

Landskapsinformationsprogrammets viktigaste uppgifter är att 

  • styra och samordna utvecklingsprojekt som ingår i programmet samt att koordinera olika myndigheters informationsledningsprojekt samt projekt för utvecklig av informationshanteringen i samband med genomförandet av landskaps- och vårdreformen 
  • beskriva den offentliga förvaltningens informationsarkitektur för landskapens del samt att stöda och samordna utvecklandet av olika myndigheters informationsarkitekturer 
  • bereda beslutsförslagen som gäller genomföringen av programmet åt landskaps- och vårdreformens projektstyrningsgrupp, tjänstemannaledningsgruppen samt de berörda ministerierna och vid behov åt statsrådet 
  • producera nödvändiga utredningar som behövs för att skapa en gemensam vision samt att kommunicera med samarbetsgrupperna. 

Utgångspunkterna för landskapsinformationsprogrammet utgörs av målen och ramvillkoren för genomföringen av programmet som framlagts i stamplanen för verkställandet av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen (15.5.2017). 

Ytterligare information:

Jani Heikkinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi