Landskapets uppgifter

Grunden för landskapens uppgifter är en klar uppgiftsfördelning mellan kommunerna, landskapen och staten.

I och med landskaps- och vårdreformen överförs uppgifter från närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och andra samkommuner samt kommunerna till landskapen.

Från och med den 1 januari 2021 svarar landskapen för
• social- och hälsovård
• räddningsväsende
• miljö- och hälsoskydd
• regionala utvecklingsuppgifter och uppgifter som gäller främjande av näringarna
• landskapsplanläggning
• främjande av landskapets identitet och kultur
• övriga regionala tjänster som enligt lag ska ordnas av landskapen.


Bekanta dig närmare med uppgiftsområdena

Enligt utkastet till landskapslag kommer landskapen att ha 25 uppgiftsområden när de inleder sin verksamhet vid ingången av 2021.

 1. social- och hälsovård
 2. förebyggande tjänster för att främja social välfärd och hälsa och stöd för kommunerna i form av experttjänster, förebyggande vård,
 3. regional alkoholförvaltning
 4. räddningsväsende
 5. hälsoskydd, tobakskontroll, livsmedelstillsyn samt tillsyn över djurens hälsa och välbefinnande och veterinärtjänster
 6. utveckling av jordbruk och landsbygd
 7. marknadsarrangemang i anslutning till lantbruksprodukter, produktionsinsatsernas säkerhet, kvalitet och användning samt övervakning av växternas sundhet
 8. fiskerinäring och vattenhushållning
 9. regionutvecklingsmyndighetens uppgifter, utveckling och finansiering av regionen, dess näringsliv och innovationsomgivningar, utveckling av utbildning och kompetens i anslutning till dem, främjande av kultur, ordnande av arbets- och näringstjänster samt främjande av integration
 10. prognostisering av regionala utbildningsbehov på kort, lång och medellång sikt samt beredning av regionala utbildningsmål
 11. planering av landskapet och planläggning på landskapsnivå
 12. främjande kommunernas planering av områdesanvändningen och ordnande av byggväsendet
 13. främjande av skyddet av naturens mångfald och vård av kulturmiljön
 14. trafiksystemets funktionsduglighet, trafiksäkerhet, väg- och trafikförhållanden, regional väghållning, markanvändningssamarbete och produktion av uppgifter som berör verksamhetsmiljön och som kan utnyttjas för planeringen av trafiksystemet på riksnivå
 15. övervakningsuppgifter i anslutning till hanteringen av farliga kemikalier och sprängämnen
 16. inrättande av ett regionalt motionsråd i samarbete med andra landskap och främjande av motion i landskapet genom motionsrådets verksamhet samt uppgifter i anslutning till friluftsleder
 17. främjande av landskapets identitet i regionen i samarbete med andra regionala aktörer
 18. samordning av planer och utvecklingsåtgärder som berör kultur som en del av landskapsstrategin och -programmet samt förverkligandet av planläggningen på landskapsnivå
 19. främjande och planering av vattenförsörjningen, användning och skötseln av vattentillgångarna, hantering av översvämningsrisker, regionala naturtillgångsuppgifter samt genomförande av miljö-, vattenförsörjnings- och vattendragsarbeten
 20. vatten- och havsskydd, ordnande och förverkligande av vatten- och havsvård samt havsplanering
 21. produktionen av miljökunskap och förbättrande av miljömedvetenheten
 22. landskapets beredskap och samordning av regional beredskap
 23. ordnande av avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt ersättning av kostnaderna för renskötarnas avbytarservice
 24. uppgifter i anslutning till regionala delegationer för romska ärenden
 25. ordnande och utveckling av regional samservice

I lagen anges också några uppgiftshelheter som kan inkluderas med landskapets uppgifter.