Landskapens lokalcentral Ab

Ansvaret för anordnandet av tjänster med tillhörande fastighetsbestånd övergår till landskapen år 2020. I och med reformen har det nya servicecentret Landskapens lokalcentral Ab hand om de lokaler som landskapen har behov av, från lokaler för specialsjukvård, hälsocentraler och socialtjänster till räddningsstationer och kontor. Bolaget grundades i januari 2017 som dotterbolag till Senatfastigheter och finansieras i detta skede av Senatfastigheter.

Lokalcentralens uppdrag är att trygga den främsta kompetensen och expertisen inom fastighetsförvaltning för landskapen och genom detta den bästa verksamhetsmiljön för såväl tjänster inom social- och hälsovården som för landskapets övriga funktioner. Bolaget erbjuder expertis inom planering och finansiering av fastigheter och investering i fastigheter. Målet är att lokalerna stödjer verksamheten och beaktar framtida behov, såsom ny vårdteknologi och digitalisering. Lokalcentral tryggar med sin betydande inköpsvolym och -expertis förutsättningarna för kostnadsbesparingar.

Tjänster som erbjuds av bolaget

•  Ansvar för samtliga lokaler som landskapet behöver för sin verksamhet i egenskap av uthyrare.

•  Uthyrning av lokalerna i bolagets ägo, i första hand för användning av landskapen och uthyrning av lokaler som hyrs av andra aktörer endast för användning av landskapet. I hyran ingår vård och underhåll av fastigheterna samt ersättning för kapitalkostnader.

•  Nära samarbete med aktörer inom landskapet vid behovsutredningar för byggande. I investeringarna ingår behovsutredning, projektplan och egentligt genomförande och kostnaderna för dessa. 

•  Ansvar för beredskap och beredskapsplanering för fastigheterna samt fastigheternas försörjningssäkerhet.

Bolaget byggs upp i samarbete

”Vi bygger upp bolaget i samarbete med intressentgrupperna för att betjäna de framtida landskapen, alltså oss medborgare. Bolaget överförs till landskapen så fort som det är möjligt. Jag hoppas på en öppen inställning och deltagande i samarbetet från kommunernas sida och bland dem som förbereder landskapen – på detta vis når vi det bästa slutresultatet”, säger Landskapens lokalcentral Ab:s verkställande direktör Olavi Hiekka.

Eftersom bolaget genast i början av sin verksamhet betalar samtliga kostnader som förorsakas av landskapens lokalbehov samt personalens löner, bör det i slutet av år 2019 åtminstone ha fungerande hyresavtal och betalningssystem. Det bör även säkerställas att tjänsterna fortgår utan problem vid övergångsskedet av landskaps- och vårdreformen. Bolaget ser även till att personalen bevarar de rättigheter och skyldigheter som ingår i arbets- eller tjänsteförhållandet och som är giltiga vid övergångsskedet.

Landskapens lokalcentralens verksamhet inleds stegvis. Planeringen och beredningen av bolaget har skett tillsammans med ett riksomfattande nätverk av experter. Projektorganisationen som utgörs av experter inom landskapen fortsätter bygga funktionerna och tjänsterna tillsammans med övriga expertnätverk.

Mer information om bolaget:

Olavi Hiekka, verkställande direktör, Landskapens lokalcentral Ab, tfn 0400 252 394, olavi.hiekka@maakuntientilakeskus.fi
Katri Laukkanen, kommunikationschef, Landskapens lokalcentral Ab, tfn 044 275 3028, katri.laukkanen@maakuntientilakeskus.fi