Lagutkast och förslag

Regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården 8.3.2018

Regeringen föreslår att kunden i samband med landskaps- och vårdreformen ska få större valfrihet i vården. Den 8 mars 2018 lämnade regeringen en proposition med förslag till lagstiftning om kundens valfrihet till riksdagen.

Utkast till regeringens proposition med förslag till valfrihetslag 22.1.2018

Den 22 januari 2018 överlämnade social- och hälsovårdsministeriet ett utkast till proposition med förslag till valfrihetslag till rådet för bedömning av lagstiftningen. Propositionen hör samman med social- och hälsovårdsreformen. Ministeriet publicerade samtidigt propositionsutkastet.

Ett utkast till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården 19.10.2017

Ett nytt utkast till lag om valfrihet publicerades den 19 oktober. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till lag om valfrihet lämnas till riksdagen vid månadsskiftet februari–mars 2018. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020 då ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskapen. 

Regeringens förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller finansieringen av landskapen och vissa andra bestämmelser 18.5.2017

Regeringen föreslår att lagen om landskapens finansiering kompletteras i fråga om finansieringen som gäller övriga landskapens uppgifter än social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Regeringen överlämnade propositionen om komplettering av finansieringslagen till riksdagen den 18 maj.

Regeringens förslag till lag om  produktion av social- och hälsotjänster 11.5.2017

Regeringen föreslår en ny lag om produktion av social- och hälsotjänster. Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen torsdagen den 11 maj. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019. Regeringens proposition 11.5.2017

Regeringens förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården 9.5.2017

Regeringen föreslår att kunden ska få större valfrihet genom landskaps- och vårdreformen. Regeringen lämnade en proposition med förslag till valfrihetslagstiftning till riksdagen den 9 maj. Lagutkast 9.5.2017

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen till riksdagen 2.3.2017

Regeringen lämnade till riksdagen ett förslag om inrättande av de nya landskapen från och med den 1 juli 2017 samt om en överföring av ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till landskapen från och med den 1 januari 2019. Regeringen lämnade propositionen om landskaps- och vårdreformen till riksdagen den 2 mars 2017. Lagutkast 2.3.2017

Lagförslagen om klientens valfrihet och social- och hälsovårds- och landskapslagen 21.12.2016

På den här sidan hittas det lagutkast som regeringen offentliggjorde 21.12.2016 om hur klienten kan välja tjänster bland de social- och hälsotjänster som omfattas av valfriheten. Syftet med lagen är att valfriheten ska öka klientens möjligheter att påverka, göra att man snabbare får vård och förbättra tjänsternas kvalitet och kostnadseffektivitet. Lagförslagen 21.12.2016

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster och till vissa lagar 5.4.2018

I propositionen föreslås att det stiftas en lag om regionutveckling och tillväxttjänster och en lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland.

Mer information: tem.fi/sv/regionutveckling-och-tillvaxttjansterlagreformen