Kundens integritetsskydd ändras inte 

De kundspecifika uppgifter som myndigheterna förvaltar är skyddade på många sätt. Bestämmelser om användningen av dem finns i EU:s dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen. Både myndigheterna och alla företag och organisationer som erbjuder social- och hälsotjänster ska iaktta dataskyddslagstiftningen.

De kunduppgifter som behandlas inom social- och hälsovården är sekretessbelagda enligt lag. En kunds uppgifter får endast användas av personal som deltar i vården av kunden. Om kunden vill har hen alltid rätt att kontrollera vem som har sett på hens uppgifter.

När kunduppgifterna används för forskning, statistik, myndigheternas planeringsuppgifter eller något annat motsvarande lagstadgat ändamål, är det fråga om användning av kunduppgifter för andra ändamål än det ursprungliga användningsändamålet.  Myndigheterna har rätt till detta inom ramen för lagstiftningen.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har en person rätt att få veta vart hens uppgifter har lämnats ut, om utlämnandet av uppgifterna sker på personnivå. Om landskapsinvånarna vill, har de därmed rätt att kontrollera hur kunduppgifterna används vid beräkningen av till exempel den kundspecifika ersättningen till social- och hälsocentralen.

Människorna har också i allmänhet rätt att kontrollera vilka uppgifter det finns om dem i myndigheternas register. Exempelvis alla finländares patientuppgifter finns arkiverade i Kanta-arkivet, dit uppgifterna överförs från tjänsteproducenternas kunduppgiftssystem.

Genom att identifiera sig med nätbankskoder kan var och en kontrollera de patientuppgifter som finns sparade om en själv i Kanta-arkivet. På adressen omakanta.fi finns utförligare information om vilka uppgifter arkivet innehåller. Hösten 2018 börjar också klientuppgifter från socialvården arkiveras i Kanta-tjänsten.

Även FPA har många register, som innehåller uppgifter om t.ex. receptbelagda läkemedel och ersättningar för dem samt betalda sociala förmåner.

Mer information om integritetsskyddet

Ytterligare information:

Marja Penttilä, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 404