FI SV EN

Kommunikation om landskaps- och vårdreformen


Landskaps- och vårdreformen bereds och genomförs så öppet som möjligt. Det förutsätter välplanerad kommunikation via flera kanaler, smidig informationsgång och växelverkan med alla aktörer.

Beredningen av landskaps- och vårdreformen styrs av finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet. I beredningen deltar även många andra aktörer. Finansministerier och social- och hälsovårdsministeriet har huvudansvaret för kommunikationen på riksnivå på ett sådant sätt att landskaps- och vårdreformen alltid ses som en reform som är gemensam för hela statsrådet. Finansministeriet koordinerar reformens kommunikation på riksnivå.

Projektet har en gemensam kommunikationsplan, en gemensam visuell identitet och till viss del gemensamma grundbudskap samt en gemensam webbportal på adressen regionreformen.fi. Ministerierna har också egna projektspecifika kommunikationsplaner, eftersom reformen berör olika personal- och kundgrupper.

De åtgärder som reformen kräver genomförs i organisationer som är under förändring och i de framtida landskapen. Centrala aktörer är kommunerna, samkommunerna och den statliga regionförvaltningen. I landskapen har det utsetts kommunikationsansvariga för social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. Ministerierna erbjuder de framtida landskapen och de organisationer som är under förändring stöd för kommunikationen.

För beredningen av kommunikationen har det bildats en gemensam kommunikationsgrupp och ett virtuellt arbetsrum. I kommunikationsgruppen dras det vid behov upp riktlinjer för aktuella kommunikationsfrågor. På riksnivå har det bland annat utarbetats en gemensam kommunikationsrekommendation och en grund till en kommunikationsplan för landskapen.  Dessutom produceras gemensamt material för kommunikation till personal och invånare.

Målen för kommunikationen 

Det viktigaste målet för kommunikationen är att möjliggöra ett planenligt genomförande av struktur- och verksamhetsreformen. Målen är följande:

  • Att mångsidigt och interaktivt kommunicera om reformens mål samt motiveringarna till och konsekvenserna av reformen samt säkerställa att samförstånd nås om nödvändigheten av reformen och metoderna för att genomföra den.
  • Att säkerställa att landskapens aktörer och övriga intressentgrupper har behövlig, aktuell och tillräcklig information om hur beredningen och genomförandet framskrider.
  • Att stödja öppenhet, växelverkan, spridande av god praxis och kundernas och personalens delaktighet i samband med beredningen.
  • Att säkerställa att den personal som övergår i landskapets tjänst har tillräcklig information om förändringarna, motiveringarna till dem och konsekvenserna av dem och att personalen kan agera i enlighet med ny praxis.
  • Att säkerställa att människorna har tillräcklig information om hur reformen inverkar på deras tjänster och rättigheter samt hur man i fortsättningen får tjänster och var man kan få mer information.
  • Att säkerställa att kommunikationen är kundorienterad och förståelig. Reformen genomförs för människornas skull.
     


Ytterligare information:

Thomas Sund, ordförande för kommunikationsgruppen, kommunikationschef vid finansministeriet, tfn 0295 530 516
Eriikka Koistinen, viceordförande för kommunikationsgruppen, kommunikationschef vid social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 133