Kommunikation om landskaps- och vårdreformen

Landskaps- och vårdreformen är det största reformprojektet i Finlands förvaltningshistoria. Reformen bereds och genomförs så öppet som möjligt. Det förutsätter välplanerad kommunikation via flera kanaler, smidig informationsgång och växelverkan med alla aktörer.

Principerna för statsförvaltningens kommunikation är öppenhet, tillförlitlighet, begriplighet, jämlikhet, snabbhet, interaktion och serviceanda. Dessa principer tillämpas även i kommunikationen om landskaps- och vårdreformen.

Mål

Målen för kommunikationen om landskaps- och vårdreformen är följande:

Att mångsidigt och interaktivt kommunicera om reformens mål samt motiveringarna till och konsekvenserna av reformen samt säkerställa att samförstånd nås om nödvändigheten av reformen och metoderna för att genomföra den.
Att säkerställa att landskapens aktörer och övriga intressentgrupper har behövlig, aktuell och tillräcklig information om hur beredningen och genomförandet framskrider.
Att stödja öppenhet, växelverkan, spridande av god praxis och kundernas och personalens delaktighet i samband med beredningen.
Att säkerställa att den personal som övergår i landskapets tjänst har tillräcklig information om förändringarna, motiveringarna till dem och konsekvenserna av dem och att personalen kan agera i enlighet med ny praxis.
Att säkerställa att människorna har tillräcklig information om hur reformen inverkar på deras tjänster och rättigheter samt hur man i fortsättningen får tjänster och var man kan få mer information.
Att säkerställa att kommunikationen är kundorienterad och förståelig. Reformen genomförs för människornas skull.

Organiseringen av kommunikationen

Reformen är hela statsrådets gemensamma reform. Huvudprinciperna för kommunikationen har fastställts i en gemensam kommunikationsplan, som bereds under samordning av finansministeriet. Reformen har en gemensam kommunikationsplan och visuell profil och delvis gemensamma grundbudskap. Ministerierna har också egna projektspecifika kommunikationsplaner, eftersom reformen berör olika personal- och kundgrupper.

Kommunikationen om landskaps- och vårdreformen genomförs via en nationell kommunikationsgrupp och ett redaktionsråd i anslutning till den. Utöver den kommunikation som riktas till beredarna av reformen beaktas informationsförmedlingen till de politiska beslutsfattarna i kommunerna och landskapen samt till de politiska partierna som en del av byggandet av en fungerande landskapsdemokrati och demokratisk delaktighet och den kommunikation som detta förutsätter.

Kommunikationskanaler

Kommunikationen om landskaps- och vårdreformen sker via många olika kanaler.

Regionreformen.fi är den viktigaste kanalen för att förmedla information om landskaps- och vårdreformen till sakkunniga. Den är riktad i första hand till dem som bereder landskaps- och vårdreformen och andra sakkunniga som arbetar med reformen. Även medierna använder sig aktivt av webbplatsen. På regionreformen.fi presenteras reformen ur olika synvinklar. Webbplatsens ingångssida uppdateras kontinuerligt med nya nyheter och bloggtexter. Under rubriken ”Allmän information” ges en helhetsbild och svar på vanliga frågor om reformen. Under rubriken ”Stödmaterial” finns information som kan fungera som stöd för den regionala beredningen.

Mittlandskap.fi är en kanal för riksomfattande information till allmänheten om landskaps- och vårdreformen. Webbplatsen är alltså i första hand avsedd för den vanliga medborgaren. På webbplatsen finns också ett informationspaket för beslutsfattarna i landskapen och allmänt innehåll för personal. På mittlandskap.fi ges en allmän översikt av landskaps- och vårdreformen och landskapets tjänster. Där finns lättfattlig information om vad reformen innebär för olika människor i olika livssituationer.

I sociala medier presenteras reformen bl.a. på Twitter av reformberedarna och de organisationer som genomför reformen. Reformen har också en egen Facebooksida. Videor om reformen finns på landskaps- och vårdreformens kanal på Youtube. Ett nyhetsbrev som skickas ut två gånger i månaden innehåller de senaste nyheterna om reformen. Landskaps- och vårdreformen presenteras också på många olika seminarier och evenemang.

Läs mer: 

Ministerierna erbjuder de framtida landskapen och de organisationer som är under förändring stöd för planeringen av kommunikationen.

Ytterligare information:

Thomas Sund, kommunikationschef, finansministeriet, tfn 0295 530 516, thomas.sund(at)vm.fi
Eeva-Kaisa Kivistö, kommunikationsexpert, finansministeriet, tfn 0295 530 387, eeva‑kaisa.kivisto(at)vm.fi
Riikka Nurmi, 
kommunikationschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 3003, riikka.nurmi(at)stm.fi
Minna Rantala, kommunikationsexpert, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 042, minna.rantala(at)stm.fi
Arja Karasvirta, kommunikationsexpert, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 518, arja.karasvirta(at)stm.fi