FI SV EN

Valfriheten träder i kraft den 1 januari 2019

Regeringen lämnade propositionen om valfrihet till riksdagen den 9 maj 2017. Riksdagen fattar beslut om lagen under hösten. Lagen avses träda i kraft vid ingången av år 2019 då landskapen ska börja ordna de offentliga social- och hälsotjänsterna. 

Beredningen och genomförandet av valfriheten fortskrider i olika takt i de olika landskapen. Därför ingår flera övergångstider i lagförslaget.  Redan 2017-2018 kommer valfriheten att i vissa landskap utvidgas genom pilotförsök. Vid ingången av 2019 ska alla landskap ta i bruk kundsedlar, en personlig budget samt kundens rätt att välja tandklinik. Social- och hälsocentralerna ska inleda sin verksamhet med åtminstone begränsat utbud av tjänster senast den 1 juli 2019. Genom ett särskilt undantagslov kan ett landskap inleda verksamheten vid social- och hälsocentralerna senast i början av 2021. Valfriheten bör vara i full tillämpning i alla landskap senast den 1 januari 2023.

2017–2018

 • Redan 2017-2018 kommer valfriheten att i vissa landskap utvidgas genom pilotförsök. Verksamheten vid nya social- och hälsocentraler inleds då genom pilotförsök senast den 1 juli 2018.
 • Samtliga landskap ska fatta nödvändiga beslut om kraven för mun- och tandvårdsenheternas tjänsteproducenter senast den 30 juni 2018.
 • Landskapen ska dessutom utarbeta en genomförandeplan för valfriheten med samma tidtabell. Planen innehåller bl.a. en tidtabell och detaljer om inledandet av social- och hälsocentralernas verksamhet.
 • Landskapen har fyra möjligheter för tidpunkten och omfattningen i fråga om inledandet av social- och hälsocentralernas verksamhet. Verksamheten kan inledas genom de ovan nämnda pilotförsöken, den kan först inledas med ett mer begränsat utbud av tjänster, direkt med fullt utbud av tjänster eller så kan landskapet i särskilda situationer ansöka om undantagslov för att inleda senare.
 • Om ett landskap bedömer att det behöver ytterligare tid för att utvidga valfriheten, ska landskapet lämna in ansökan om undantagslov senast den 30 september 2018.
 • Mun- och tandvårdsenheternas producenter ska göra anmälan till landskapet senast den 1 september 2018.
 • Kunderna kan anmäla sig som kunder vid den valda mun- och tandvårdsenheten (tandkliniken) från den 1 november 2018.


Från och med den 1 januari 2019

 • I början av 2019 ska kunden kunna välja en offentlig eller privat mun- och tandvårdsenhet (tandklinik).
 • Vid ingången av 2019 inför landskapens affärsverk kundsedeln och den personliga budgeten. Även tandklinikerna kan bevilja kundsedlar.
 • Kundsedeln införs vid social- och hälsovårdscentralerna när de inleder sin verksamhet.
 • Social- och hälsocentralernas producenter gör anmälan till landskapet senast den 31 januari 2019.
 • Senast den 1 april 2019 kan klienterna välja sin social- och hälsocentral.
 • Social- och hälsocentralerna inleder sin verksamhet senast den 1 juli 2019, om landskapet inte har ansökt om undantagslov. Landskapen kan besluta om verksamheten först ska inledas med begränsat eller fullständigt utbud av tjänster.


Från och med den 1 januari 2021

 • Genom ett särskilt undantagslov kan ett landskap inleda verksamheten vid social- och hälsocentralerna i början av 2021. Centralen ska tillhandahålla ett fullständigt utbud av tjänster senast den 1 januari 2022. I dessa situationer bör dock landskapet införa kundsedlarna från ingången av 2019 för sina egna social- och hälsotjänster på primär nivå.


Från och med den 1 januari 2022

 • Om en social- och hälsocentral till att börja med inleder sin verksamhet med ett begränsat utbud av tjänster (senast den 1 juli 2019), vilket bl.a. omfattar primärvårdstjänster och rådgivning i socialvård, ska centralen tillhandahålla ett fullständigt utbud av tjänster senast den 1 januari 2022. Det innebär att senast då kommer det att vid social- och hälsocentralerna även finnas till exempel specialistläkare och socialtjänster som behövs kortvarigt.


Från och med den 1 januari 2023

 • Om social- och hälsocentralerna inleder sin verksamhet 2018 med ett utbud av tjänster som begränsas genom pilotförsök, ska ett fullständigt utbud av tjänster införas senast vid ingången av år 2023.
 • Därmed genomförs valfriheten i hela landet i full skala från ingången av år 2023.