FI SV EN

Pilotförsök med valfrihet

Utvidgandet av valfriheten inom social- och hälsovården testas genom pilotförsök.

Regeringen föreslår att kundens valmöjligheter inom social- och hälsovården ska utökas i samband med landskaps- och vårdreformen. Valfrihetsmodellen testas genom pilotförsök i olika delar av Finland.

Den lag som gäller kundens valfrihet inom social- och hälsovården, den s.k. valfrihetslagen, är för närvarande under behandling i riksdagen. Avsikten är att lagen ska antas i juni–juli. Beredningen av pilotförsöken med valfrihet kan inledas genast efter det. En förutsättning för genomförandet av pilotförsöken är att valfrihetslagen antas av riksdagen.

För genomförandet av pilotförsöken har i statsbudgeten 100 miljoner euro reserverats för åren 2018–2021. Därutöver har ytterligare 100 miljoner euro reserverats för pilotförsöken vid rambeslutet. Den totala finansieringen till pilotförsöken med valfrihet uppgår då till 200 miljoner euro.

De första pilotområdena för valfrihet har valts

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med reformministrarnas riktlinjer fattat besluten om områden där pilotförsök med valfrihet ska genomföras. Områden i tio landskap beviljas finansiering. Under hösten 2018 ordnas en ny ansökningsomgång.

De regionala pilotförsöken med valfrihet tilldelas i detta skede en sammanlagd finansiering på 99 miljoner euro. Finansiering har beviljats landskapen Södra Karelen, Södra Österbotten, Södra Savolax, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Nyland.

  • Besluten om finansiering för pilotförsöken med valfrihet kan du läsa här (på finska).
  • En sammanställning av områdena för pilotförsök med valfrihet och försök med valfrihet ser du här.

Besluten om pilotområdena och finansieringen till dem har fattats utifrån en bedömning som gjorts av en grupp bestående av 19 sakkunniga. De landskap som deltar i pilotförsöket förutsätts samla in och analysera utvärderingsinformation. Information produceras för användning av alla landskap. I pilotförsöken fästs särskild uppmärksamhet vid uppföljning av kundpåverkan och kunderfarenheter.

Pilotförsöken ska i princip omfatta minst 80 procent av landskapets befolkning och innehållet vara likvärdigt i hela landskapet. Om det finns särskilda skäl, kan ett pilotförsök omfatta en mindre del av landskapets befolkning.

Se närmare information om urvalskriterierna på videon:

Kriterierna för ansökan framgår även av utlysningen av statsunderstöd.

Eftersom de nya landskapen inrättas först vid ingången av 2020, administreras pilotförsöken av ansvariga kommuner som områdena i fråga utsett. Finansieringsbesluten inklusive motiveringar sänds till de sökande i juni 2018.

Ny ansökningsomgång hösten 2018 

Vid ramförhandlingarna beslutade regeringen att det ska reserveras tilläggsfinansiering på 100 miljoner euro för genomförandet av pilotförsöken med valfrihet. Den totala finansieringen till pilotförsöken med valfrihet uppgår då till 200 miljoner euro. Tilläggsfinansieringen gör det möjligt att utvidga pilotförsöken även till de landskap som blev utan finansiering i vårens ansökningsomgång.

En ny ansökningsomgång för pilotförsök med valfrihet ordnas under hösten 2018. Kriterierna för ansökan offentliggörs i augusti 2018.

Vad görs i pilotförsöken?

Syftet med pilotförsöken är att stödja verkställigheten av valfrihetslagen som en del av social- och hälsovårdsreformen. Med hjälp av pilotförsöken med valfrihet får man viktig information om hur väl valfrihetsmodellen fungerar.

Det finns fyra olika slags pilotförsök med valfrihet. I pilotförsöken testas val av social- och hälsocentral och tandklinik samt användning av kundsedlar och personliga budgetar. Pilotförsöken kan också vara en kombination av dessa.

Utöver pilotförsöken pågår försök med valfrihet (är även kända under namnet försök med servicesedlar).

Se på videon vad pilotförsök med valfrihet är och vad man kan välja inom dem:

Pilotförsök med social- och hälsocentraler

I ett pilotförsök med social- och hälsocentraler kan en landskapsinvånare välja en social- och hälso-central där hen får de vanligaste tjänsterna av skötare och läkare samt handledning och rådgivning om socialservice. En social- och hälsocentral kan vara en offentlig eller privat tjänsteproducent som en projektadministratör har godkänt för pilotförsöket i enlighet med valfrihetslagen. Målet är att göra pilotförsök med villkor som ställs på tjänsteproducenter samt avtals- och ersättningsmodeller. Pilotförsöket med social- och hälsocentraler kan vara fram till utgången av år 2020.

Pilotförsök med mun- och tandvårdstjänster

I ett pilotförsök med mund- och tandvårdstjänster kan en landskapsinvånare välja den tandklinik där hen får mun- och tandvård. En tandklinik kan vara en offentlig eller privat tjänsteproducent som en projektadministratör har godkänt för pilotförsöket i enlighet med valfrihetslagen. Målet är att göra pilotförsök med villkor som ställs på tjänsteproducenter samt avtals- och ersättningsmodeller. Pilotförsöket med mun- och tandvårdstjänster kan vara fram till utgången av år 2021.

Pilotförsök med kundsedlar

I försöket med kundsedlar kan en landskapsinvånare med en kundsedel bland annat få social rehabilitering, hemtjänst, boendeservice, arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och tandprotesbehandling. Kunden kan välja en producent som godkänts inom pilotområdet som tjänsteproducent. Målet med pilotförsöket är särskilt att modellera den tjänsteprocess som gäller användning av kundsedlar och fastställande av kundsedelns värde. Pilotförsöket med kundsedlar kan vara fram till utgången av år 2019.

Pilotförsök med personlig budget

För pilotförsök med personlig budget anges inte separat vilka tjänster försöket omfattar. Tjänsterna bestäms individuellt utifrån kundens behov och kundplan. Den mest typiska kundgruppen för pilotförsöket är äldre och personer med funktionsnedsättning som har ett kontinuerligt behov av omfattande vård eller hjälp. Kunden väljer en tjänsteproducent enligt sin kundplan och den budget som kunden fått. Det väsentliga är att göra pilotförsök om hur kundens roll ökas vid beslut om tjänster och uppbyggnaden av tjänsternas innehåll så att de motsvarar kundens behov samt beräkning av en personlig budget. Pilotförsöket med personlig budget kan vara fram till utgången av år 2019.

Invånarna märker av pilotförsöken i början av nästa år

Människorna börjar märka av försöken rent konkret i sin vardag i början av 2019. En landskapsinvånare kan t.ex. välja en social- och hälsocentral där hen får tjänster av skötare och läkare samt rådgivning om socialservice. Social- och hälsocentralen kan drivas av en privat eller offentlig aktör.

Invånarna i de områden som omfattas av pilotförsöken kommer att informeras om sina valmöjligheter innan försöken inleds.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, fornamn.efternamn@stm.fi (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)
Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 012, fornamn.efternamn@stm.fi
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585, fornamn.efternamn@stm.fi (skicka ett sms där du ber honom ringa upp dig)