FI SV EN

Pilotförsök med valfrihet

Avsikten är att testa utvidgandet av valfriheten inom social- och hälsovården genom olika pilotförsök runt om i Finland. Pilotförsöken kan inledas efter att valfrihetslagstiftningen har fastställts.

Riksdagen behandlar för närvarande förslaget till valfrihetslag som en del av lagpaketet för landskaps- och vårdreformen. Avsikten är att ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs till de nya landskapen den 1 januari 2021. Valfriheten ska utökas stegvis. Genom pilotförsöken med valfrihet stöds genomförandet av valfrihet.

Pilotförsök med social- och hälsocentraler samt pilotförsök med kundsedel och pilotförsök med personlig budget sker åren 2019–2020. Ett pilotförsök med mun- och tandvårdstjänster genomförs åren 2019–2021. Tidtabellen för pilotförsöket ses ännu över när den övergripande tidtabellen för landskaps- och vårdreformen har fastställts.

För genomförandet av pilotförsöken med valfrihet har det reserverats 200 miljoner euro. Målet för pilotförsöken är att så många kommuner och samkommuner som möjligt från alla landskap ska delta i dem.

Beslut om pilotförsöken fattas efter att lagstiftningen har fastställts

Efter att valfrihetslagen har fastställts fattas de slutliga besluten om hur pilotförsöken med valfrihet genomförs. Även de villkorliga riktlinjerna för de första områdena för pilotförsök och deras finansiering, som ministerarbetsgruppen för reformer godkände den 15 maj 2018, granskas först efter att lagstiftningen har fastställts.

Genomförandet av och tidtabellen för en ny utlysning av understöd för pilotförsök med valfrihet meddelas efter att de yttre ramar som lagstiftningen anger har fastställts.

Information om riktlinjerna för pilotförsöken våren 2018 kan läsas här (på finska).

Vad görs i pilotförsöken?

Syftet med pilotförsöken är att stödja verkställigheten av valfrihetslagen som en del av social- och hälsovårdsreformen. Med hjälp av pilotförsöken med valfrihet får man viktig information om hur väl valfrihetsmodellen fungerar.

Det finns fyra olika slags pilotförsök med valfrihet. I pilotförsöken testas val av social- och hälsocentral och tandklinik samt användning av kundsedlar och personliga budgetar. Pilotförsöken kan också vara en kombination av dessa.

Utöver pilotförsöken pågår försök med valfrihet (är även kända under namnet försök med servicesedlar).

Pilotförsök med social- och hälsocentraler

I ett pilotförsök med social- och hälsocentraler kan en landskapsinvånare välja en social- och hälsocentral där han eller hon får de vanligaste tjänsterna av skötare och läkare samt handledning och rådgivning om socialservice. En social- och hälsocentral kan vara en offentlig eller privat tjänsteproducent som en projektadministratör har godkänt för pilotförsöket i enlighet med valfrihetslagen. Målet är att göra pilotförsök med sådana villkor som ställs på tjänsteproducenter samt avtals- och ersättningsmodeller.

Pilotförsök med mun- och tandvårdstjänster

I ett pilotförsök med mund- och tandvårdstjänster kan en landskapsinvånare välja den tandvårdscentral där han eller hon får mun- och tandvård. En tandklinik kan vara en offentlig eller privat tjänsteproducent som en projektadministratör har godkänt för pilotförsöket i enlighet med valfrihetslagen. Målet är att göra pilotförsök med sådana villkor som ställs på tjänsteproducenter samt avtals- och ersättningsmodeller.

Pilotförsök med kundsedlar

I försöket med kundsedlar kan en landskapsinvånare med en kundsedel bland annat få social rehabilitering, hemtjänst, boendeservice, arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och tandprotetiska behandlingar. Som tjänsteproducent kan kunden välja en producent som godkänts inom försöksområdet. Pilotförsöket syftar till att skapa modeller av i synnerhet den serviceprocess som gäller användningen av kundsedel och fastställande av kundsedelns värde.

Pilotförsök med personlig budget

För pilotförsök med personlig budget anges inte separat vilka tjänster försöket omfattar. Tjänsterna bestäms individuellt utifrån kundens behov och kundplan. Den mest typiska kundgruppen för pilotförsöket är äldre och personer med funktionsnedsättning, som har kontinuerligt och omfattande behov av vård eller hjälp. Kunden väljer tjänsteproducent enligt sin kundplan och den budget han eller hon får. Det är viktigt att göra pilotförsök om hur man ökar kundens roll i beslut som gäller tjänsterna vid utformningen av tjänsternas innehåll så att de motsvarar kundens behov samt om uträkningen av den personliga budgeten.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected] (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)
Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 012, [email protected]
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585, [email protected] (skicka ett sms där du ber honom ringa upp dig)