FI SV

Klientavgiftsreform

Lagstiftningen om klientavgifter inom social- och hälsovården reformeras. Målet är en lag om klientavgifter som är tydligare och motsvarar nya former av tjänster och där man beaktar kraven i social- och hälsovårdsreformen och i de lagar som gäller sakinnehållet. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2020.

Klientavgiftspolitiken ska stöda integrationen inom social- och hälsovården och målen för förebyggandet av problem samt stärka klienternas eget ansvar. Avgifterna ska vara välbalanserade i förhållande till den mottagna tjänsten och personens betalningsförmåga. Det får inte ske oskäliga höjningar av klienternas avgifter.

Utgångspunkter för reformen

  • Klientavgifterna är så jämlika och skäliga som möjligt, och de hindrar inte användningen av tjänster.
  • Användare av tjänster styrs också genom klientavgifterna.
  • Det föreskrivs om grunderna för klientavgifter i sin helhet på lagnivå.

Beredning av reformen

Förslaget har beretts i en arbetsgrupp. För organisationer ordnades i april ett separat diskussionsmöte där man behandlade utkast till paragrafer. Målet är att ett utkast till ny lag om klientavgifter sänds på remiss i slutet av maj och en regeringsproposition överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2018.

Preliminära utkast till paragrafer finns här:

Läs mer

Ytterligare information

Annakaisa Iivari, direktör, tfn 02951 63371

Marjo Kekki, specialsakkunnig, tfn 02951 63675