FI SV EN

Klientavgiftsreform

Lagstiftningen om klientavgifter inom social- och hälsovården reformeras. Målet är en lag om klientavgifter som är tydligare och motsvarar nya former av tjänster och där man beaktar kraven i social- och hälsovårdsreformen och i de lagar som gäller sakinnehållet. 

Regeringen överlämnade en proposition om en ny kundavgiftslag till riksdagen den 13 december 2018. 

Utgångspunkter för reformen

  • Klientavgifterna är så jämlika och skäliga som möjligt, och de hindrar inte användningen av tjänster.
  • Användare av tjänster styrs också genom klientavgifterna.
  • Det föreskrivs om grunderna för klientavgifter i sin helhet på lagnivå.

 

Beredning av reformen

Lagutkastet var på remiss till den 14 september 2018.

Förslaget har beretts i en arbetsgrupp (på finska)

Läs mer

Ytterligare information

Marjo Kekki, specialsakkunnig, SHM, tfn 02951 63675
Salla Kokko, jurist, SHM, tfn 02951 63212