Kalkylerna över landskapens finansiering

Kalkylen som gäller landskapens finansiering beskriver de nyaste tillgängliga uppskattningarna av den kommande finansieringen. Kalkylen uppdateras ytterligare flera gånger innan de slutliga finansieringskalkylerna på 2021 års nivå fastslås. 

Att landskaps- och vårdreformen skjuts upp med ett år kan tas i beaktande i kalkylen för första gången under februari-mars 2019 då Statistikcentralens nya kommunala budgetenkät blir färdig.

Finansieringen av landskapen under det första året beräknas hösten 2020 på basis av kommunernas bokslutsuppgifter från 2019 och budgeten för 2020. Uppskattningarna justeras enligt de slutliga bokslutsuppgifterna hösten 2021 då de faktiska uppgifterna från 2020 är tillgängliga.

Landskapens finansieringskalkyler preciseras tre gånger om året

Landskapens finansieringskalkyler uppdateras tre gånger om året. Den första uppdateringen görs i början av året då Statistikcentralen ger ut sitt nya kostnadsmaterial. Andra uppdateringen görs på våren då statistiken om bestämningsfaktorerna uppdateras (t.ex. de nya befolkningsuppgifterna publiceras 29.3).

Den tredje uppdateringen till finansieringskalkylen görs under hösten då Statistikcentralen publicerar uppgifterna om kommunernas ekonomi från föregående år. I denna uppdatering tar man i beaktande eventuella ändringar i kostnadsgrunden och de statistiska uppdateringarna av bestämningsfaktorerna, och dessutom uppdateras sektorvikten för behovskoefficienten och grundpriserna så att de motsvarar den nyaste kommunala statistiken. Excel-tabellerna om landskapens finansieringskalkyler innehåller de detaljerade ändringarna.

Tidsplanen för uppdateringen av finansieringskalkylerna 2019 och 2020 (på finska)

Finansieringskalkyl enligt kostnadsnivån år 2019

Landskapens finansieringskalkyler uppdaterades till 2019 års kostnadsnivå i februari 2018. Kommunernas budgetenkät om åren 2017-2019 utgjorde grunden för kalkylerna. Till den allmänna finansieringen av landskapen överförs på 2019 års nivå cirka 18,6 miljarder euro. 

Kostnadsunderlagen tar inte i beaktande besluten i planen för de offentliga finanserna år 2020, och inte heller de effekter landskaps- och vårdreformslagstiftningen har år 2020. Kalkylerna beskriver kostnadsläget år 2019 samt förändringen mellan den nuvarande kostnadsfördelningen och fördelningen enligt den kalkylerade modellen under förutsättning att systemet är fullt ut i kraft. Bestämningsfaktorerna för den kalkylerade finansieringen uppdaterades i samband med uppdateringen från maj 2018 till att motsvara statistiken från 2017. Kostnadsunderlaget i kalkylerna korrigerades så att de motsvarar besluten som fattades i våras. Finansieringsunderlaget för vårduppgifterna kompletterades med överföringen av sjuktransporter och resor inom den prehospitala akutvården från FPA till landskapen (ca 98 miljoner euro, inkl. de försäkrades och statens finansieringsandel). Besluten som gäller finansieringen av tillväxttjänsterna inom finansieringsunderlaget för landskapens andra uppgifter (ANM:s moment) sänkte tillväxttjänstfinansieringen med sammanlagt 133 miljoner euro. I den förra kalkylen hade Punkalaiduns social- och hälsovårdskostnader felaktigt inkluderats i Satakuntas social- och hälsovårdskostnader i stället för Birkalands dito. Felet korrigerades i kalkylen från maj. 

Höstens uppdatering har gjorts med hänsyn till korrigeringarna som kommunerna gjort till kostnadsunderlaget. Korrigeringar gjordes speciellt till kostnaderna som rapporterats av kommunerna i landskapet Kajanaland. Den största korrigeringen gällde dock Egentliga Finland, där kostnaderna för den specialiserade sjukvården i en viss kommun i landskapet helt och hållet lämnat bort. Dessutom tar man i höstens uppdatering i beaktande de statistiska uppdateringarna av bestämningsfaktorerna samt uppdateringarna av sektorvikten för behovskoefficienten och grundpriserna.

Landskapskalkylerna är fortfarande preliminära och de bör tas med visst förbehåll. Utöver pålitligheten hos kostnadsuppgifterna som använts som grund för kalkylerna bör man ta i beaktande att den slutliga nivån för finansieringen av landskapen också påverkas av eventuella förändringar i landskapens uppgifter och kostnadsunderlag.

Analyseringen av landskapsspecifika förändringar förutsätter också fortsatt arbete och diskussion med landskapsberedarna.

Kalkyl över den allmänna finansieringen av landskap

Landskapens allmänna finansiering är i hög grad behovsbaserad. Över 80 procent av finansieringen med allmän täckning fördelas enligt landskapens kalkylerade befolkningsbaserade servicebehov (åldersstruktur, sjukfrekvens och socioekonomiska faktorer). Cirka 10,5 procent av finansieringen allokeras på basis av den invånarbaserade finansieringen. Resten av finansieringen fördelas på basis av:

  • Främmande språk som modersmål (1,3 %)
  • Tvåspråkighet (0,30 %)
  • Invånartätheten (1,5 %)
  • Skärgårdsbefolkning (0,10 %)
  • Landsbygdsföretag (0,80 %)
  • Tillväxttjänstkriterierna (2,4 %) och
  • Kriterierna för främjande av hälsa och välfärd (0,90 %).

De nyaste kostnader som gäller finansieringen av social- och hälsovården baserar sig på Statistikcentralens budgetenkät åt kommunerna i början av 2018, där man utnyttjade kommunernas budgetuppgifter för 2018 och uppgifterna om budgetplanerna för 2019. Från social- och hälsovårdskostnaderna har man raderat kostnaderna för de elevvårdstjänster som blir kvar i kommunerna (kuratorer och psykologer) samt kostnaderna för arbetsmarknadsstödet. Arbetsmarknadsuppgifterna är slutliga uppgifter från år 2017. De beräknade kostnaderna för elevvården som blir kvar i kommunerna baserar sig på den ovannämnda budgetenkäten. Dessutom har man i underlaget tagit i beaktande fyra SHM-moment som överförs till den allmänna finansieringen av landskapen på 2019 års ramberedningsnivå, liksom även kostnaderna för sjuktransporter och resor inom den prehospitala akutvården.

Vad gäller kostnaderna i 4 kap. i lagen om landskapens finansiering (annat än social- och hälsovård) utgörs kostnaderna för de överförda momentens del av ramberedningsuppgifter för 2019. För räddningsverksamhetens del användes resultaten från Statistikcentralens budgetförfrågningar. För miljö- och hälsoskyddets del användes de slutliga uppgifterna från 2017. Kostnaderna för landsbygdsförvaltningen erhölls från Landsbygdsverket och de utgörs av budgetuppgifterna från 2018. Kostnaderna för landskapsförbunden består av kommunernas medlemsavgifter för landskapsförbundens lagstadgade uppgifter 2017 (överförs till landskapen), från vilka man raderat icke-lagstadgade uppgifter (t.ex. sommaruniversitet).

Man övergår inte direkt till den kalkylerade modellen utan finansieringen baserar sig det år då landskaps- och vårdreformen träder i kraft på den nuvarande fördelningen av kostnaderna som överförs. Från och med 2021 sker en gradvis övergång mot en kalkylerad finansieringsmodell som träder i kraft i sin helhet år 2026.

Kalkylerna över landskapens finansiering: sammandrag (25.9.2018)

Kalkylerna över landskapens finansiering: social- och hälsovårds uppgifter (25.9.2018)

Kalkylerna över landskapens finansiering: andra uppgifter (25.9.2018)

Tidigare kalkylerna:

Kalkylerna över landskapens finansiering: sammandrag (28.5.2018)
Kalkylerna över landskapens finansiering: social- och hälsovårds uppgifter (28.5.2018)
Kalkylerna över landskapens finansiering: andra uppgifter (28.5.2018)
Kalkylerna över landskapens finansiering (februari 2018)
Landskapens finansiering: finansieringen som baserar sig på social- och hälsovården (februari 2018)

Ytterligare information:

Tanja Rantanen, finansråd, fm, tfn 0295 530 338 (styrningen av landskapen och kalkylerna)

Aarne Rissanen, specialsakkunnig, fm,  tfn 0295 530432 (framför allt kalkylerna som gäller finansieringen av social- och hälsovården)

Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, fm, tfn 0295 530388 (framför allt kalkylerna som gäller finansieringen av social- oc hälsovården)

Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, shm, tfn 0295 163044 (framför allt kalkylerna som gäller finansieringen av social- och hälsovården)

Hanna Talka, specialsakkunnig, fm,  tfn 0295 530143 (framför allt kalkylerna som gäller finansieringen av landskapens övriga uppgifter)

Virpi Vuorinen, budgetråd, fm, tfn 0295 530557 (lagstiftningen)