Jordbruk och livsmedelsekonomi samt utveckling av landsbygden

Alla landskap sköter uppgifter i anslutning till utveckling av jordbruket och livsmedelsekonomin samt landsbygden om inte landskapen kommer överens om något annat enligt vad som anges i landskapslagen eller i de avtal för utbetalande organ som ingås med Landsbygdsverket.

De uppgifter som sköts centraliserat är renskötseluppgifterna i landskapet Lappland och de landsomfattande projekt i landskapet Päijänne-Tavastland som ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Uppgifter som utbetalande organ

I enlighet med regeringens riktlinjer kommer så gott som alla de uppgifter inom landsbygds- och lantbruksförvaltningen som för närvarande sköts av NTM-centralerna och kommunerna att överföras till landskapen. Merparten av dessa uppgifter är så kallade uppgifter som utbetalande organ. Skötseln av dessa styrs av detaljerade EU-bestämmelser som ställer tvingande krav på bl.a. förvaltningsstrukturen för de myndigheter som sköter uppgifter som överförts. I Finland styrs och övervakas utförandet av uppgifter som sköts av de utbetalande organen av Landsbygdsverket som i enlighet med EU:s rättsakter är utbetalande organ för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska garantifonden för jordbruket.

De delområden som är kritiska med tanke på skötseln av uppgifterna som utbetalande organ i samband med landskapsreformen är styrningen av uppgifter, uppfyllandet av kvalitetskriterier och en tillräcklig resursfördelning. Europeiska kommissionen gör årligen flera inspektioner i Finland och utifrån dem kan EU avbryta betalningen av stöd helt om åläggandena enligt EU-lagstiftningen inte iakttas. Fel i verksamheten kan leda till finansiella korrigeringar upp till tiotals miljoner euro.

Uppgifterna som utbetalande organ ska skötas som myndighetsuppgifter. Dessa kan inte överföras till landskapens affärsverk och inte heller till tredje parter. Avsikten är att det genom en ny lag i regeringspropositionen närmare ska föreskrivas om skötseln av de utbetalande organens uppgifter i landskapen. I lagen ska ingå bestämmelser om bl.a. kraven på och organiseringen av skötseln av uppgifterna samt om säkerställandet av att de krav som följer av EU-lagstiftningen uppfylls.

Ytterligare information

Landsbygdsverkets nättjänst