FI SV EN

Informationspaket om social- och hälsovården – verktyg för landskapens informationsledning

Social- och hälsovårdens nya rapporteringsmodell, informationspaket om social- och hälsovården, ger den som organiserar tjänsterna en möjlighet att analysera landskapets tjänster som en helhet. Informationspaketen tas i bruk, när landskapen inleder sin verksamhet. Redan nu är de ett verktyg för landskapsberedarna.

Genom informationspaketen om social- och hälsovården får man tillförlitlig, transparent och jämförbar information om tjänsterna som stöd för styrning och beslutsfattande på både landskapsnivå och riksnivå. I praktiken är informationspaketen ett verktyg för att allokera kostnader på ett jämförbart sätt.

Informationspaketen om social- och hälsovården ger information om användningen av social- och hälsovårdstjänsterna och deras kostnader. Tidigare har man inte på samma sätt haft tillgång till information enligt kundgrupp där information om olika finansieringskanaler och tjänsteproducenter har samkörts. På grund av en nationellt enhetlig struktur kan man med hjälp av verktyget jämföra tjänstehelheter enligt region och även använda denna information som stöd för det nationella beslutsfattandet.

Det finns sammanlagt femton informationspaket om social- och hälsovården. Elva av dem är basinformationspaket, i vilka man kan samla alla kostnader för social- och hälsovårdstjänsterna i det egna landskapet. Fyra av dem är s.k. särskilda informationspaket, som har planerats för särskild analys av det ämnesområde de gäller.

Informationspaketen om social- och hälsovården ska implementeras i förändringsprogrammet vid genomförandet av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. Med hjälp av informationspaketen kan landskapen foga uppgifterna om kostnaderna för sina tjänster till sin ekonomirapportering enligt JHS-rekommendationerna på ett sådant sätt att uppgifterna från de olika landskapen är sinsemellan jämförbara. Samtidigt kan landskapen följa en helhetsbild av sin egen verksamhet.

Informationspaketen har testats i sju landskap

Informationspaketen om social- och hälsovården har utvecklats under fyra års tid som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, Sitra och hundratals experter. I början av 2017 testades informationspaketen i sju landskap.
De lärdomar och erfarenheter som samlats in under utvecklandet av informationspaketen har sammanställts i ett antal publikationer, bl.a. en färdplan för ibruktagande av informationspaketen om social- och hälsovården samt en handbok (Käsikirja 2.0) där informationspaketens allokerings- och beräkningsregler beskrivs mer i detalj.

Under 2018 fastställs en ny JHS-tjänsteklassificering, och då säkerställs också dess kompatibilitet med informationspaketen om social- och hälsovården. En ny tjänsteklassificering behövs, när ansvaret för att ordna tjänsterna överförs från kommunerna till landskapen. Efter det kan beredarna i landskapen också få bättre handledning i ibruktagandet av informationspaketen.

De landskap som deltog i testningen betonar särskilt vikten av en enhetlig utveckling av informationspaketen om social- och hälsovården för att det ska vara möjligt att producera information som är enhetlig och jämförbar på riksnivå och att detta även ska förverkligas i praktiken. För uppdateringen av informationen bör det också skapas fortlöpande verksamhetsmodeller för att utvecklingen av social- och hälsovården ska kunna ske kontinuerligt i stället för att bli endast en engångsreform.

Bilagor

Ytterligare information

Päivi Hämäläinen, SHM, tfn. 0295163270, [email protected]
Lea Konttinen, ledande expert, Sitra, tfn. 0294618298, [email protected]