Informationsledning och indikatorer för social- och hälsovården

För att målen med social- och hälsovårdsreformen ska uppnås måste planeringen av och besluten om tjänsterna basera sig på information. Information behövs för den riksomfattande styrningen och styrningen på landskapsnivå. Utbyte av information behövs också mellan anordnare och producenter samt mellan kunder och producenter. Information samlas in om till exempel social- och hälsovårdens kostnader och effekt. Med hjälp av informationen kan man utvärdera huruvida målen med social- och hälsovårdsreformen uppnåtts.

Social- och hälsovårdsreformen förutsätter en stor reform av informationsproduktionen. På riksomfattande nivå finns det behov av ny informationsproduktion när det gäller information om bl.a. valfrihet, tjänsternas kvalitet samt patient- och klientsäkerhet. 

Landskapet behöver mätare för att planera och leda sin verksamhet. Tjänsteproducenterna återigen ska ge landskapen information om bl.a. antalet kunder samt väntetider till och kostnader för tjänsterna.
Som ett led i social- och hälsovårdsreformen bereds enhetliga mätare och indikatorer för bedömning av befolkningens välfärd och servicebehov samt uppföljning av tjänsternas kvalitet, effekt, kostnader och effektivitet. Beredningen görs av gruppen för effekt- och kostnadsdata.

Centrala aktörer i insamlingen av den riksomfattande informationen om social- och hälsovården är bl.a. Institutet för hälsa och välfärd (THL), Statistikcentralen, Folkpensionsanstalten och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Landskapen har även i fortsättningen tillgång till THL:s statistikdatabaser och indikatorer på nätet. Det är i första hand THL som ska svara på begäranden om information från de som bereder social- och hälsovårdsreformen i landskapen. Tillsammans med aktörer i landskapen utvecklar THL det informationsunderlag som behövs för social- och hälsovårdsreformen samt följer upp och utvärderar landskapens social- och hälsovårdstjänster. Samarbetsyta

Även tillsynsmyndigheterna behöver i fortsättningen information från de nya landskapen. Exempelvis Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården behöver i bred utsträckning information om bl.a. verksamhetsställen, personaldimensionering, personalens arbetstrivsel, kundbelåtenhet, tillgång till vård och tidsfrister för fattande av beslut.  

Utkast till indikatorer för social- och hälsovårdens kostnader och effekt

En undergrupp till kostnads- och effektdatagruppen har berett ett utkast till indikatorer. Indikatorerna är avsedda att användas i synnerhet på nationell nivå som en del av styrningen av landskapen. På webbplatsen alueuudistus.fi finns alltid den färskaste versionen av det utkast till indikatorer som har godkänts av gruppen. Utöver beredningen av en indikatorförteckning tas numeriska värden om indikatorerna fram och görs tillgängliga. I statistikdatabasen kan man studera flera av de indikatorer som finns i förteckningen uppdelade enligt landskapsindelningen i RP 15/2017 och i enlighet med ramverket för indikatorerna.

Under ledning av finansministeriet inleddes i februari 2018 en simuleringsövning för styrning av landskapen. I detta sammanhang övar också social- och hälsovårdsministeriet på sin roll i samarbetet med landskapen. Vid övningen förs förhandlingar med samtliga landskap. Den information som tagits fram med hjälp av indikatorerna används som bakgrundsmaterial vid förhandlingarna. Samtidigt testas det hur väl indikatorerna fungerar som en del av styrningsprocessen.

Det är möjligt att ge gruppen respons om indikatorutkastet för att stödja den fortsatta beredningen. Anvisningar om hur respons kan lämnas, mer information och bilder över indikatorerna samt en länk till den indikatordata som publicerats på Sotkanet finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Sänd din respons till [email protected]

Kontaktperson i frågor som gäller indikatorerna är Päivi Hämäläinen (paivi.m.hamalainen(at)stm.fi).

Övergripande arkitektur för informationssäker användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Bakgrundsmaterial till detta dokument finns samlat på webbplatsen Innokylä (på finska). Innokylä

Ytterligare information:

Sari Kauppinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 267