Havsområdesplanering 

Landskapen vid kusten kommer före ingången av 2021 att utarbeta havsplaner som täcker Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Dessa ska i huvudsak behandla energiproduktion, trafik, fiske och vattenbruk, miljö- och naturvård, turism och rekreation samt försvarets behov.

Genom dessa planer förbättras förutsättningarna för hållbart nyttjande av havet, dvs. blå tillväxt, för uppnående av god miljöstatus i den marina miljön och för tryggande av ekosystemens förutsättningar.

Genom havsplaneringen samordnas olika verksamheter i regionen. På detta sätt skapar man synergieffekter och strävar efter att undvika uppkomsten av konflikter.

Planerna bör vara samstämmiga sinsemellan och i den mån det är möjligt även samstämmiga med motsvarande planer i grannländerna. Därför utarbetas de i nära samarbete med andra landskap och med miljöministeriet, som ansvarar för utvecklingen av havsområdesplaneringen och det internationella samarbete som bedrivs i frågan.