4.1 Samordning av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i landskapet och hos dess samarbetspartner har en viktig roll när det gäller att främja landskapets livskraft. Uppgiften kräver ett på information baserat samarbete med olika aktörer, både nationellt och internationellt.

Uppgifter

 • koordinering och hantering av utvecklingsverksamhet
  • hantering av FUI-data
  • forskningssamarbete
 • samarbete mellan olika aktörer och sektorer
  • frågor som gäller samarbetsområdet
  • samarbetsmodeller för utvecklingsverksamheten, nätverkseffekter och ekosystem
  • integration av den egna verksamheten med extern utvecklingsverksamhet

Landskapet har en nyckelroll när det gäller att främja forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Inom denna verksamhet har anordnaren en strategisk och koordinerande roll och ska möjliggöra nya saker. Landskapets uppgift är dels att utveckla de interna förfarandena i sin egen verksamhet, dels att organisera tjänster som stöder extern tillväxt och innovationsverksamhet i det regionala och nationella innovationsekosystemet. Det är viktigt att anordnaren identifierar och samordnar det utvecklingsarbete som rör verksamheten och de tjänster som stöder tredje parters utvecklingsarbete med landskapets strategi. I och med reformen av social- och hälsovården och den effektivare verksamheten får inte bara de innovativa upphandlingarna en viktig roll utan också det framåtblickande utvecklingsarbetet samt produktionen och användningen av forskningsdata. Det informationsbaserade samarbetet med producentnätet, högskolor och forskningsinstitutioner, kommuner, affärsverk, företag, organisationer samt till vissa delar staten och internationella aktörer har en viktig roll i anordnarens FUI-uppgifter.

Hantering av FUI-information och samarbete

Hantering och produktion av FUI-information

 • interoperabla informationssystem och informationsledning i fråga om alla tjänster som omfattas av landskapets organiseringsansvar
 • analyser av data och utveckling av analysmetoderna i anslutning till ledningen genom information
 • kopplingen till planeringen och uppföljningen av tjänsterna samt till styrningen och övervakningen av dem
 • samarbete med producenterna för att information (verksamhet och utveckling) ska föras vidare (innovationer uppstår ofta i kundgränssnittet)
 • användning av information för strategisk utveckling, för främjande av utvecklingssamarbete, för utvärdering av utvecklingsarbete avseende verkningsfullhet och för spridning av nya innovationer

FUI-samarbete, samarbetsnätverk

 • organisera det regionala samarbetet (universitet, högskolor, innovationskluster, kompetenscentrum inom det sociala området, utvecklingsenheter för primärvården, universitetssjukhus, privata aktörer, forskningsinstitutioner)
 • utnyttja forskningsdata och leda genom information i samarbete med forskningen
 • identifiera innovationer, kartlägga och sprida goda verksamhetsmodeller samt genomföra benchmarking i fråga om goda verksamhetsmodeller

FUI-samarbete, samarbetsnätverk

 • koordinera samarbetet i fråga om den utvecklingsverksamhet som genomförs inom social- och hälsovården i de landskap som hör till samarbetsområdet, forskningssamarbete
 • utföra eventuellt annat utvecklingsarbete inom samarbetsområdet, t.ex. i fråga om tillväxttjänsterna

Landskapets förfaranden för intern utveckling

 • Utnyttjande av traditionella utvecklingsmodeller, exempelvis utvecklingsenheterna för primärvården, universitetssjukhusens forsknings- och innovationstjänster samt innovations- och utvecklingsprogram och projekt. Uppgifter som gäller kartläggning och genomförande i samband med olika utvecklingsprojekt.
 • Nya allt starkare samarbetsmodeller för utvecklingsarbetet: öppna gränssnitt, gemensamt utvecklingsarbete samt fastställande av principer i fråga om öppen innovation och ekosystempolitik. Dessutom utvecklingsmodeller som grundar sig på att avtal ingås, såsom innovativa upphandlingar (upphandlingar med verkningsfullhet och resultat) och alliansmodeller.

Landskapets förfaranden för extern utveckling

 • ordna tjänster som stöder tillväxt och innovationsverksamhet i det regionala och riksomfattande innovationsekosystemet
 • verka i nationella och internationella forsknings- och innovationsnätverk och utnyttja dem
 • utveckla och finansiera olika innovationsplattformar och -miljöer (fysiska och digitala), möjliggöra öppna data
 • göra ekosystemval tillsammans med globala aktörers teknologiplattformar

För att stödja och effektivisera FUI-aktiviteterna kan landskapen också grunda gemensamma FUI-servicecenter tillsammans med kommuner, andra landskap eller andra samarbetspartner inom den offentliga sektorn. Servicecentren kan producera tjänsterna (stödtjänster, forskningsinfrastrukturer) själva eller upphandla dem av externa tjänsteproducenter genom konkurrensutsättning inom ramen för lagstiftningen om offentliga upphandlingar.

Lagstiftning

 • lagen om ordnande av social- och hälsovård (36 §)
 • i lagstiftningen ges landskapen inga uppgifter som gäller forskning eller innovationsverksamhet, vilket beror på att landskapen är olika och har olika förutsättningar

Nationellt stöd och exempel på god praxis

För landskapens FUI-aktiviteter finns stöd tillgängligt i form av åtgärder och verktyg:

 • nationella utbildningar, kompetenskluster, digitala innovationsplattformar och nätverk
 • utbildningar om öppen FUI-verksamhet (innovationsledning, innovationsprocesser, gemensamt utvecklingsarbete, servicedesign, försök, utvärdering osv.)
 • nationella kompetensnätverk/center/kluster för innovativa offentliga upphandlingar (arbets- och näringsministeriet)
 • öppna digitala innovationsplattformar för gemensamt utvecklingsarbete samt dokumentation och delning av resultat (Innobyn, Kokeilun paikka osv.)
 • öppna, nationellt koordinerade nätverk inom FUI-verksamheten som möjliggör ömsesidigt lärande