3.3 Undersökning av marknaden och dialog med den

Genom att undersöka marknaden får landskapet en uppfattning om marknadens funktionalitet samt om utbudet och den rådande konkurrenssituationen på marknaden. Vid undersökningen identifieras också eventuella situationer med marknadsbrist som kräver att landskapet vidtar åtgärder. I upphandlingsförfarandena kan marknadsdialogen vara en del av upphandlingsprocessen.

Uppgifter

 • öka kunskapen om marknaden genom att undersöka den
  • undersöka marknadens funktionalitet
  • utveckla upphandlingarna och ta fram nya lösningar
  • säkerställa tillgången till tjänster och se till att det finns beredskap att hantera marknadsbrister
 • föra dialog med marknaden
  • förbereda och samla in information för upphandlingen av tjänster, utvecklandet av innovativa marknader och genomförandet av innovativa upphandlingar
  • söka samarbetspartner för utvecklingsarbetet och eventuellt för tjänsteproduktion

Med hjälp av marknadsundersökningen får anordnaren mer kunskap om marknaden och en klarare uppfattning om utbudet på marknaden och om konkurrenssituationen på olika tjänstemarknader. Marknadsundersökningen är en del av landskapets planering av upphandlingar och genomförs innan det egentliga upphandlingsförfarandet inleds. Genom marknadsundersökningen kan anordnaren också ta reda på om företagen har förutsättningar för utveckling av nya lösningar och för tillhandahållande av innovativa tjänster. Undersökningen är också en viktig del av anordnarens proaktiva uppgift att säkra tillgången till tjänster. Den är också till hjälp när landskapets servicenät planeras i enlighet med målsättningen att dess invånare ska vara jämlika.

Landskapet ansvarar för tillgången till de tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar i situationer med marknadsbrist. När det gäller tillväxttjänsterna kan en marknadsbrist råda om landskapet inte får anbud av någon tjänsteleverantör som uppfyller kraven på tjänsterna. Då måste landskapet ta reda på tillgången till tjänster genom ett anbudsförfarande enligt upphandlingslagen. När det gäller direktvalstjänsterna inom social- och hälsovården kan en marknadsbrist vara regional. Landskapet kan vid marknadsbrist ordna tjänsterna genom ett förfarande enligt upphandlingslagen eller producera tjänsterna självt. Marknadsbristen ska i detta fall konstateras med en separat utredning, och produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna kräver tillstånd av social- och hälsovårdsministeriet.

En marknadsbrist kan förekomma även i fråga om enskilda tjänster med låg efterfrågan. Landskapets affärsverk ska producera tjänsterna, om dessa inte annars är tillgängliga. Då bör landskapet ta reda på orsakerna till marknadsbristen och försöka avlägsna dem. Landskapet ska försäkra sig om att även små företag kan verka på marknaden och inte göra sig skyldigt till att försvåra små näringsidkares verksamhet på det sätt som nämns i konkurrenslagen. Övervakningen av förbudsbestämmelsen kräver smidigt informationsutbyte och samarbete mellan landskapen och Konkurrens- och konsumentverket.

Landskapet genomför undersökningen av marknaden genom att följa upp och styra tjänsteproduktionen. För att man ska kunna förutse förändringar och ha beredskap att hantera situationer med marknadsbrist finns det skäl att också föra en kontinuerlig marknadsdialog med tjänsteproducenterna och på det sättet skaffa information om marknaden.

Landskapet bör utveckla inte bara den tekniska dialogen i samband med upphandlingar utan också informella former av marknadsdialog för att främja möten. Att undersöka det potentiella utbudet på marknaden är till nytta när man planerar utvecklingen av marknaden. Marknadsdialogen är en viktig delfaktor när det gäller att främja innovativa upphandlingar och nya innovativa marknader och verksamhetsformer. När det gäller dialoger med tjänsteproducenter ska man dock iaktta principerna om öppenhet och om att diskriminering är förbjuden, och dialogerna får inte leda till att tjänsteleverantörer behandlas ojämlikt vid upphandling av tjänster.

I samband med ett upphandlingsförfarande kan landskapet föra dialog bl.a. genom att ordna informationsmöten för potentiella tjänsteproducenter. Dialogen är viktig även med tanke på att den främjar den gemensamma utvecklingen av tjänsterna i landskapet, och anordnaren får samtidigt vetskap om nya innovationer. Anordnaren kan främja marknadsdialogen i anknytning till utvecklingsarbete genom att ordna gemensam planering bl.a. i form av workshoppar, genom att begära information eller genom intervjuer. Marknadsdialogen är en del av beredningen av upphandlingar och binder inte dem som deltar i den.

Med hjälp av marknadsdialogen kan anordnaren i samband med beredningen av upphandlingsfasen också finna nya samarbetspartner som man börjar interagera och samarbeta med. Partnerskap bygger på gemensamma mål, förtroende och öppenhet. Via innovations- eller utvecklingspartnerskap kan anordnaren beställa utvecklingsarbeten som syftar till att ta fram en produkt, ett tjänstekoncept eller ett projekt som inte ännu som sådana finns på marknaden. Det förutsätts att producenten under den tid som innovationspartnerskapet pågår utvecklar sin idé eller sitt koncept så att det så bra som möjligt motsvarar beställarens behov. De nya produkter eller tjänster som innovationspartnerskapets utvecklingsfas ger upphov till behöver inte konkurrensutsättas separat.

De uppgifter som gäller undersökningar av marknaden för tillväxttjänster och dialoger behandlas i lagen om regionutveckling och tillväxttjänster (bl.a. 23 § Landskapet som tjänsteproducent).

Följande uppgifter som gäller tillväxttjänsterna har identifierats:

 • Landskapet har bolagiseringsskyldighet när det bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden. Bolaget ska tillämpa en marknadsmässig prissättning av de tjänster som det säljer.
 • Landskapet producerar inte en tjänst i ett konkurrensläge på marknaden om det råder en marknadsbrist i fråga om tjänsten. Landskapet kan ta reda på hur väl marknaden fungerar på olika sätt, till exempel genom att använda ett öppet samrådsförfarande på landskapets webbsidor eller i en facktidning, genom att inhämta en utomstående sakkunnigs bedömning av marknadssituationen eller genom att publicera en annons om en undersökning av marknaden via annonseringskanalen för offentliga upphandlingar, HILMA.
 • En marknadsbrist kan inte konstateras med en sådan marknadsundersökning som utgår från att tjänsteleverantören ska kunna genomföra landskapets alla tillväxttjänsthelheter.
 • I samband med landskapsreformen utvidgas Konkurrens- och konsumentverkets behörighet enligt 30 a § i konkurrenslagen så att verket får rätt att ingripa om landskapets verksamhet strider mot konkurrenslagen.

En modell för marknadsdialogen i fråga om tillväxttjänsterna har beskrivits i ANM:s projekt Tulosperusteisen tulospalkkiokriteeristö ja hankinta (Owal Group Oy 8.11.2017).

Figur 1. Modell för marknadsdialogen i fråga om tillväxttjänsterna.

Lagstiftning

 • landskapslagen (112–116 §)
 • lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (43 §)
 • lagen om regionutveckling och tillväxttjänster (23 §)
 • lagen om ordnande av social- och hälsovård (4 §, 9 §, 12 §, 14–15 §, 22 §, 30 §)
 • upphandlingslagen (107–110 §)
 • konkurrenslagen (ny bestämmelse ska föreslås)
 • lagen om veterinärtjänster

Nationellt stöd och exempel på god praxis