FI SV

Undersökning av marknaden och dialog med den

Genom att undersöka marknaden får landskapet en uppfattning om marknadens funktionalitet samt om utbudet och den rådande konkurrenssituationen på marknaden. Vid undersökningen identifieras också eventuella situationer med marknadsbrist som kräver att landskapet vidtar åtgärder. I upphandlingsförfarandena kan marknadsdialogen vara en del av upphandlingsprocessen. 

Undersökningen av marknaden och utvecklingen av marknadsdialogen behandlas i följande lagar och paragrafer:

 • landskapslagen (112–116 §)
 • lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (43 §)
 • lagen om tillväxttjänster (23)
 • lagen om ordnande av social- och hälsovård (4 §, 9 §, 12 §, 14–15 §, 22 §, 30 §)
 • upphandlingslagen (107–110 §)
 • konkurrenslagen (ny bestämmelse som föreslås)

Uppgifter

 • öka kunskapen om marknaden genom att undersöka den
  • undersöka marknadens funktionalitet
  • utveckla upphandlingarna och ta fram nya lösningar
  • säkerställa tillgången till tjänster och se till att det finns beredskap att hantera marknadsbrister
 • föra dialog med marknaden
  • förbereda och samla in information för upphandlingen av tjänster, utvecklandet av innovativa marknader och genomförandet av innovativa upphandlingar
  • söka samarbetspartner för utvecklingsarbetet och eventuellt för tjänsteproduktionen  

Med hjälp av marknadsundersökningen får anordnaren mer kunskap om marknaden och en exaktare uppfattning om utbudet på marknaden och om konkurrenssituationen på olika tjänstemarknader. Marknadsundersökningen är en del av landskapets planering av upphandlingar och genomförs innan det egentliga upphandlingsförfarandet inleds. Genom marknadsundersökningen kan anordnaren också ta reda på om företagen har förutsättningar för utveckling av nya lösningar och för innovativa tjänster. Undersökningen är också en viktig del av anordnarens proaktiva uppgift att säkra tillgången till tjänster. Den är också till hjälp när landskapets servicenät planeras i enlighet med målsättningen att dess invånare ska vara jämlika.

Landskapet ansvarar för tillgången till de tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar i situationer med marknadsbrist. När det gäller tillväxttjänsterna kan en marknadsbrist råda om landskapet inte får anbud av någon tjänsteleverantör som uppfyller kraven på tjänsterna. Då måste landskapet ta reda på tillgången på tjänster genom ett anbudsförfarande enligt upphandlingslagen. När det gäller direktvalstjänsterna inom social- och hälsovården kan en marknadsbrist vara regional. Landskapet kan vid marknadsbrist ordna tjänsterna genom ett förfarande enligt upphandlingslagen eller producera tjänsterna självt. Marknadsbristen ska i detta fall konstateras med en separat utredning, och produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna kräver tillstånd av social- och hälsovårdsministeriet.

En marknadsbrist kan förekomma även i fråga om enskilda tjänster med låg efterfrågan. Landskapets affärsverk ska producera tjänsterna, om dessa inte annars är tillgängliga. Då bör landskapet ta reda på orsakerna till marknadsbristen och försöka avlägsna orsakerna. Landskapet ska försäkra sig om att även små företag kan verka på marknaden och inte göra sig skyldigt till att försvåra små näringsidkares verksamhet på det sätt som nämns i konkurrenslagen. Övervakningen av förbudsbestämmelsen kräver smidigt informationsbyte och samarbete mellan landskapen och konkurrens- och konsumentverket.

Landskapet genomför undersökningen av marknaden genom att följa upp och styra tjänsteproduktionen. För att man ska kunna förutse förändringar och ha beredskap att hantera situationer med marknadsbrist finns det skäl att också föra en kontinuerlig marknadsdialog med tjänsteproducenterna och på det sättet skaffa information om marknaden.

Landskapet bör utveckla dialogen i samband med tekniska upphandlingar men också informella former av marknadsdialog för att främja möten. Att undersöka det potentiella utbudet på marknaden är till nytta när man planerar utvecklingen av marknaden. Marknadsdialogen är en viktig delfaktor när det gäller att främja innovativa upphandlingar och nya innovativa marknader och verksamhetsformer. När det gäller dialoger med tjänsteproducenter ska man dock iaktta principerna om öppenhet och om att diskriminering är förbjuden, och dialogerna får inte leda till att tjänsteleverantörer behandlas ojämlikt vid upphandling av tjänster.

I samband med ett upphandlingsförfarande kan landskapet föra dialog bl.a. genom att ordna informationsmöten för potentiella tjänsteproducenter. Växelverkan är viktig även med tanke på att den främjar den gemensamma utvecklingen av tjänsterna i landskapet, vilket i sin tur ger anordnaren vetskap om nya innovationer. Anordnaren kan främja marknadsdialogen i anknytning till utvecklingsarbete genom att ordna gemensam planering bl.a. i form av workshoppar, genom att begära information eller genom intervjuer. Marknadsdialogen är en del av beredningen av upphandlingar och binder inte dem som deltar i den.

Med hjälp av dialogen kan anordnaren i samband med beredningen av upphandslingsfasen också finna kommande samarbetspartner med vilka växelverkan och samarbete kommer igång.  Partnerskap grundar sig på gemensamma mål, förtroende och öppenhet. Via innovations- eller utvecklingspartnerskap kan anordnaren beställa utvecklingsarbeten som syftar till att ta fram en produkt och ett tjänstekoncept eller ett projekt som inte ännu som sådana finns på marknaden. Det förutsätts att producenten under den tid som innovationspartnerskapet pågår utvecklar sin idé eller sitt koncept så att det så bra som möjligt motsvarar beställarens behov. De nya produkter eller tjänster som innovationspartnerskapets utvecklingsfas ger upphov till behöver inte konkurrensutsättas separat.

Nationellt stöd och verktyg


Ge respons på handboken om organiseringsuppgiften (på finska)