FI SV

Tillsyn och egenkontroll

Landskapet övervakar både den egna verksamheten och den produktion som den ordnar. Den produktion som landskapet självt ordnar övervakas också av tillsynsmyndigheten i samarbete med landskapet.  I programmet för egenkontroll anger landskapet hur den fullgör sin skyldighet. 

Tillsynen och egenkontrollen behandlas i följande lagar och paragrafer:

 • lagen om ordnande av social- och hälsovård (21 §, kapitel 6)
 • landskapslagen (9 §)
 • valfrihetslagen (79 §, 80 §)

Uppgifter

 • utarbeta ett program för egenkontroll
  • verktyg för ledning av landskapet
  • verktyg för tillsynen
  • beskrivning av landskapets tillsyn
  • beskrivning av hur man ingriper vid missförhållanden och åtgärdar brister
 • offentliggöra programmet för egenkontroll
  • iakttagelser och åtgärder i programmet, invånarnas och tjänsteanvändarnas respons för utvärdering av landskapets verksamhet
 • utföra tillsyn i samarbete med tillsynsmyndigheten

Landskapet övervakar sin egen verksamhet samt den social- och hälsovård och annan tjänsteproduktion som omfattas av dess organiseringsansvar. Landskapet ska säkerställa att i synnerhet producenterna av social- och hälsovårdstjänster utarbetar ett program för egenkontroll och följer det.   Med hjälp av de arrangemang och åtgärder som ingår i egenkontrollen sörjer man för att tjänsterna ordnas och genomförs enligt lagstiftningen. Både landskapet och tjänsteproducenterna genomför egenkontroll. Med hjälp av egenkontrollen säkerställs bl.a. att kund- och patientsäkerheten och andra kvalitetsfaktorer i landskapets verksamhet och i de tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar är på en hög nivå, att tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet är god, att de personer som använder tjänsterna är jämlika och att de grundläggande fri- och rättigheterna tryggas.

För egenkontrollen av de uppgifter och tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar ska landskapet enligt lagen utarbeta ett program. I programmet anger landskapet hur det tryggar tillgången till social- och hälsovård, dess tillgänglighet och kvalitet, kund- och patientsäkerheten samt jämlikheten oberoende av vem som är tjänsteproducent. Genom programmet säkerställs också integrationen av tjänsterna och landskapets samordning av tjänsterna med de tjänster som kommunen och staten har ansvar för. Dessutom anges hur landskapet sörjer för valfriheten, följer upp tillhandahållandet av tjänsterna och åtgärdar observerade brister. Vidare beskrivs de metoder och indikatorer med vilka landskapet följer upp befolkningens välfärd och hälsa och hur uppföljningsdata beaktas när tjänsterna ordnas.

Landskapet ska offentliggöra programmet för egenkontroll samt de iakttagelser som gjorts vid uppföljningen av programmet och de åtgärder som kommer att vidtas utifrån iakttagelserna. Programmet är ett verktyg för styrningen av tillsynen på konkret nivå. Programmet är till hjälp när man ska identifiera riskerna förknippade med verksamheten och eventuella avvikelser i anordnarens eller tjänsteproducenternas tillsyn och när man planerar hur riskerna ska förebyggas och hur man ska gå till väga om riskerna eller avvikelserna realiseras. I programmet beskrivs också hur man i tillsynen beaktar respons från kunderna och deras anhöriga och närstående samt från personalen (t.ex. arbetshälsoenkäter, sjukfrånvaro, personalomsättning).

I flerproducentmodellen, där landskapets tillsynsskyldighet omfattar många olika producenter, förutsätter egenkontrollen särskild planmässighet samt god kompetens i tillsynsmetoder och kännedom om tjänsternas innehåll och den lagstiftning som gäller innehållet. De centrala tillsynsmetoderna när det gäller direktvalstjänsterna, kundsedelstjänsterna och de tjänster som ges med personlig budget är förfarandena för godkännande och avtal samt den uppföljning och tillsyn som hör samman med dessa förfaranden. I avtalen med tjänsteproducenterna kan landskapet inkludera kriterier genom vilka säkerställs att landskapet får den information som behövs i tillsynsuppgiften. Landskapet övervakar också de tjänsteproducenter som dess affärsverk och producenter av direktvalstjänster upphandlar tjänster av.

Landskapet ansvarar för genomförandet av tillsynen och egenkontrollen. Landskapet ska organisera och inkludera tillsynsfrågorna i landskapets organiseringsuppgift samt genomföra tillsynen med många olika metoder och genom omfattande insamling av information. Anordnaren kan dra nytta av indikatorer och uppföljningsinformation som definieras och samlas in på riksomfattande nivå och som gäller behoven av tjänster och genomförandet av tjänsterna i områdena. Dessutom analyserar anordnaren information som man krävt av tjänsteproducenterna, respons och anmärkningar samt information som erhålls om ärenden som tillsynsmyndigheten behandlat och ärenden som gäller patientskador.

Anordnaren ska också regelbundet ordna handledning och utbildning, genomföra styrnings- och utvärderingsbesök, utföra ad hoc-inspektioner samt systematiskt undersöka och behandla anmälningar om missförhållanden, anmärkningar och överförda klagomål. Dessutom ska landskapet säkerställa att lagstiftningen följs i tjänsteproduktionen. Till exempel personalens kompetens kontrolleras systematiskt och regelbundet i JulkiTerhi och JulkiSuosikki Anordnaren ska regelbundet analysera den information som samlats in om tillsynsuppgifterna. Landskapet ska se till att anmärkningar och reklamationer behandlas på ett adekvat och objektivt sätt och att man besvarar anmärkningar utan dröjsmål. Dessutom ska landskapet behandla tillsynsärendena så att den information som behandlingen ger kan beaktas i arbetet med att utveckla verksamheten.

För tillsynen har landskapet rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få nödvändiga uppgifter och utredningar av tjänsteproducenterna. Dessutom har landskapet rätt att inspektera tjänsteproducenternas verksamhet och lokaler. Kunden har rätt att få ett missförhållande som han eller hon erfarit i en tjänst som omfattas av valfriheten behandlad av landskapet. Landskapet ska behandla ärendet och ge kunden svar inom en rimlig tid, om det inte finns grunder för att överföra ärendet till tjänsteproducenten för behandling som en anmärkning.

I tillsynen krävs också samarbete med tillsynsmyndigheten. Landskapet har också ansvar för att ärenden som gäller äventyrande av kundsäkerheten och som det inte självt kan sköta överförs till tillsynsmyndigheten. Dessutom kan tillsynsmyndigheterna överföra klagomål till landskapet, som behandlar det som en anmärkning. Landskapet ska beskriva hur det övervakar att de tjänsteproducenter som omfattas av dess organiseringsansvar genomför egenkontrollen. I beskrivningen ska också anges hur landskapet undersöker missförhållanden som observerats i producenternas verksamhet och hur det ställer krav på åtgärder, hur det använder sin inspektionsrätt och hur det drar in ett godkännande och säger upp/upphäver ett avtal.

Nationellt stöd


Ge respons på handboken om organiseringsuppgiften (på finska)