5.2 Ledning av nätverk

För bildandet av nätverk kan landskapet i egenskap av anordnare skapa goda förhållanden för interaktion mellan de olika aktörerna. Arbete i nätverk och ledning av nätverk kräver ett särskilt angreppssätt. Att leda ett nätverk innebär i sin enklaste form att man sporrar aktörerna att arbeta mot organisationens mål. I stället för strukturer är det gemensamma mål, förtroende och förhandlingsförhållanden som håller aktörerna samman.

Uppgifter

 • bilda nätverk för att åstadkomma effektiva tjänster
  • skapa gynnsamma förhållanden för interaktion mellan de olika aktörerna
  • fastställa gemensamma mål samt bygga förtroende och förhandlingsförhållanden
 • leda nätverk
  • kräver förhandlings- och interaktionsförmåga
  • arbeta mot gemensamma mål

Vid sidan av de traditionella hierarkiska förvaltningssystemen har också många olika typer av förvaltningsstrukturer, nätverk, varit verksamma under de senaste åren. Dessa har bildats utifrån samarbets- och partnerskapsrelationer som inkluderat många aktörer. I ett nätverk arbetar aktörer som är självständiga men beroende av varandra tillsammans frivilligt och med utgångspunkt i ömsesidigt förtroende. Nätverken är flexibla strukturer för beslutsfattande som snabbt kan förändras. De har förmåga att svara på komplexa problem genom att dra nytta av olika typer av expertis och anpassa sig efter omständigheterna. Landskapet kan i egenskap av anordnare utöver traditionella strukturer även bilda olika typer av nätverk med olika aktörer för organisering av tjänster, till exempel via modellerna för organisering av olika tjänster.

Ett system som inkluderar flera kontaktytor och i vilket man arbetar enligt nätverkens logik är med avseende på ledningsarbetet mycket annorlunda än en organisation som sköter social- och hälsoväsendets uppgifter i en enskild kommuns eller stads organisation. Det ömsesidiga beroendet och de delade resurserna gör att nätverken i princip är självstyrande, men det finns ständigt behov av interaktion. Nätverken bör ledas i syfte att säkerställa och effektivisera verksamheten och interaktionen i nätverken.

Till nätverksledarens uppgifter hör att dämpa spänningar och fungera som tolk mellan de olika aktörerna. Nätverksledaren försöker inverka på de interna relationerna i nätverket, till exempel genom att förbättra relationerna mellan aktörerna och stödja diskussionen. Vid ledning av ett nätverk är det viktigt att beakta de utmaningar och osäkerheter som nätverkets personbindningar för med sig. Nätverksledaren försöker hålla nätverket intakt och främja helheten, och samtidigt beakta nätverksaktörernas tankar om hur nätverket ska utvecklas. Nätverksledarens aktörskap och befogenheter är situationsberoende och kan utmanas. För att kunna leda ett nätverk behövs i första hand förhandlings- och interaktionsförmåga.

Nätverk utvecklas och mognas ofta stegvis. I processen för bildande av nätverk kan några centrala steg urskiljas:

 1. en utmaning identifieras för nätverket, det befintliga nätverket undersöks och det behövliga nätverket sammankallas
 2. ett gemensamt mål tas fram och det gemensamma arbetssättet fastställs
 3. systematiskt nätverksarbete utförs för att nå och följa upp målen
 4. nätverksarbetets resultat och nätverkskompetensen sprids

Vid ledning av nätverket bör man ta hänsyn till att beslutsfattandet i nätverket alltid är en process där man måste beakta de olika beslutsprocesserna hos varje aktör. Även om man har samma förväntningar och har kommit överens om målen finns det skäl att avtala om hur och i vilken ordning nätverket framskrider i sitt beslutsfattande. Det är också viktigt att sörja för att nätverket i sin helhet förblir en medveten och jämlik påverkare i de frågor som nätverket behandlar.

Nationellt stöd och exempel på god praxis