Palvelustrategia ja -lupaus

Maakunnan tehtävänä on laatia erityisesti sote-palveluiden osalta palvelustrategia, mikä on osa maakuntastrategiaa. Palvelustrategiassa ilmaistaan keskeiset tavoitteet sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Palvelulupaus on osa palvelustrategiaa, ja siinä on kuvattu asukkaiden näkemykset huomioon ottaen keskeiset palveluita koskevat tavoitteet.

Palvelustrategiaa ja -lupausta käsitellään seuraavissa laeissa ja niiden pykälissä: 

 • maakuntalaki (35 §, 36 §)
 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (14 §, 15 §).

Tehtävät

 • Maakuntastrategian valmistelu maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Maakuntavaltuuston päättämä strategia linjaa mm. seuraavat asiat:
  • palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset
  • plueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen
 • Palvelustrategian valmistelu erityisesti sote-palveluiden tavoitteiksi. Maakuntavaltuuston päättämä palvelustrategia linjaa mm. seuraavat asiat:
  • yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajilta hankittavien palvelujen vähimmäismäärää koskevat tavoitteet
  • kilpailutettavien palvelujen osuuden innovatiivisuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uusien ratkaisujen kehittämiseksi
 • Palvelulupauksen valmistelu yhteistyössä asukkaiden kanssa
 • Strategisten tavoitteiden toteuttaminen operatiivisena toimintana

Maakuntastrategiassa määritetään pitkän aikavälin tavoitteet niin sosiaali- ja terveyspalveluille kuin muille maakunnan järjestämisvastuulle siirtyville palveluille. Maakuntastrategian tulisi toimia eri palvelut kokoavana ja alueellisen kehittäjän ja ennakoijan roolissa. Maakunnan strategiset tavoitteet ohjaavat koko konsernin toimintaa sekä palvelutuotannolle asetettavia vaatimuksia (yksityiset yhtiöt ja julkiset yhtiöt ja liikelaitokset).

Järjestäjä valmistelee maakuntastrategian yhteistyössä henkilöstön, päättäjien ja asukkaiden kanssa. Lisäksi erilaisilta palveluntuottajilta saatava tieto toimii pohjana strategian valmistelulle. Maakuntastrategiassa määritetään mm. maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä koskevat koko maakunnan yhteiset tavoitteet sekä asetetaan väestötason hyvinvoinnin tavoitteet valtuustokaudelle. Tavoite voi olla esimerkiksi, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus alle 18-vuotiaista laskee. Maakuntastrategiaan on lisäksi sovitettava valtakunnalliset tavoitteet.

Maakunta toimeenpanee strategiassa määritellyt tavoitteet operatiiviseen toimintaan. Maakuntastrategialle tulee määritellä sellaiset tavoitteet ja strategiset mittarit, joilla voidaan seurata monialaisen maakunnan toimintaa ja mm. integroitujen palveluiden toteutumista. Myös valtakunnallisesti asetettujen tavoitteiden ja mittareiden toteutumista tulee seurata.

Palvelustrategia laaditaan sote-palveluista maakunnan talouden ja toiminnan suunnittelua ja johtamista varten. Palvelustrategiassa maakunta määrittelee palvelutuotannolle asetetut tavoitteet. Järjestäjä valmistelee myös palvelustrategian kuten maakuntastrategian yhteistyössä henkilöstön, päättäjien ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi palveluntuottajilta saatava tieto toimii pohjana strategian valmistelulle.

Maakunta toimeenpanee palvelustrategiassa määritellyt tavoitteet operatiiviseen toimintaan. Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan maakunnan asettamien mittareiden avulla. Palvelustrategiassa maakunta mm.

 1. päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet  ottaen huomioon myös sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet
 2. päättää linjaukset valinnanvapauslainsäädännön käyttöönoton aikataulutuksesta
 3. päättää linjaukset suoran valinnan palveluvalikoimasta
 4. asettaa monituottajuutta koskevat maakunnalliset  tavoitteet ja linjaukset  huomioiden kansalliset tavoitteet, esimerkiksi mikä osa hankinnoista kilpailutetaan innovatiisesti sekä missä laajuudessa ja palveluissa asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti toteutetaan
 5. linjaa oman palvelutoiminnan laajuuden ja roolin palveluiden tuottamisessa
 6. asettaa palveluiden integraatiota koskevat tavoitteet keskeisille palvelukokonaisuuksille
 7. asettaa palvelurakennetta ja laatua  koskevat keskeiset tavoitteet
 8. linjaa fyysistä ja digitaalista palveluverkkoa koskevat keskeiset perusperiaatteet
 9. linjaa asiakasosallisuuden periaatteet palveluiden kehittämisessä
 10. linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset kehittämislinjat sote-palveluiden osalta.

Palvelulupauksessa otetaan huomioon maakunnan asukkaiden näkemykset ja tarpeet palvelustrategian valmistelussa ja toimeenpanossa. Palvelulupaus on osa palvelustrategiaa, ja se muodostetaan yhdessä maakunnan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien kanssa.

Palvelulupaus on uusi elementti palveluiden järjestämisessä. Se antaa maakunnille mahdollisuuden asukkaidensa osallistamisen kautta nostaa strategiaan juuri omalle maakunnalle tärkeitä tavoitteita, joiden toteutumiseen tarvitaan laajaa sitoutumista eri tahoilla. Esimerkiksi tavoite voi olla "maakunta lupaa panostaa  arjen sujuvuuteen ja turvallisuuteen”. Tämän kaltainen tavoite mahdollistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nostamisen palvelulupauksen tasolle. Tällä tavoin myös sen toteuttamiseen saadaan sitoutettua maakunnan ja sen asukkaiden ohella myös kunnat ja kolmannen sektorin toimijat. Järjestäjä voi myös sisällyttää asukkaiden osallistumismahdollisuuden lisäämisen osaksi palvelulupausta, esimerkiksi siten että maakunnassa edellytetään kaikilta toimijoilta asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien huomioimista riittävällä tasolla.

Palvelulupauksella ei tule luoda väestölle kuitenkaan katteettomia odotuksia, ja sen sisällöillä tulee olla suora yhteys maakunta- ja palvelustrategioiden tavoitteisiin. Lupauksen tulee olla helposti ymmärrettävä ja julkisesti esillä. Sen toteutumista tulee arvioida yhdessä maakunnan asukkaiden sekä asiakkaiden kanssa. Arviossa voidaan hyödyntää olemassa olevia hyviä osallisuuden käytäntöjä, mm. kokemustiedon keräämistä järjestöiltä ja kokemusasiantuntijatoimintaa.

Maakuntastrategian, palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelu ja toteutumisen seuranta edellyttää järjestäjältä vahvaa panostusta viestintään: erilaisten viestintä- ja palautekanavien sekä palautejärjestelmien rakentamista.

Kansallinen tuki ja työkalut

Täydennetään valmistelun edetessä.


Anna palautetta järjestämisen käsikirjasta