FI SV

Invånarnas delaktighet

Landskapet ska främja invånarnas möjligheter och rätt att påverka och delta i landskapets verksamhet. Invånarnas delaktighet ska utgöra en del av landskapets beslutsfattande och planering av tjänsterna. Dessutom ska landskapet främja invånarnas delaktighet i tjänsterna i enlighet med aktuell speciallagstiftning. 

Invånarnas delaktighet behandlas i följande lagar och paragrafer: 

 • landskapslagen (23 §) 
 • lagen om ordnande av social- och hälsovård (35 §)

Dessutom finns det bestämmelser om invånarnas och klienternas rätt till deltagande i kommunallagen (410/2015) och i socialvårdslagen (1301/2014). Deltagandet regleras också i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) och i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992).

Uppgifter

 • informera om tjänsterna och förändringar i dem
 • ta reda på invånarnas och kundernas åsikter för att få underlag för beslutsfattande och planering av tjänsterna
  • ordna invånar- och kundråd samt diskussionsmöten
  • samla in kundrespons
  • stödja invånare, kunder, organisationer och sammanslutningar när de tar egna initiativ till att planera ärenden
  • utveckla digitala metoder för att engagera kunderna
 • följa upp hur kundorienteringen i servicekedjorna genomförs

Delaktighet och en öppen förvaltning ökar transparensen i beslutsfattandet och stärker den demokratiska servicekulturen. Anordnaren, det vill säga landskapet, ska bättre och mer mångsidigt än tidigare tillgodose medborgarnas behov så att dessa har tillgång till högklassig vård vid rätt tidpunkt oberoende av bostadsort, ålder och livssituation.

Kundernas möjlighet att påverka sina egna tjänster förbättrar tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet. Kundernas förväntningar och behov kan man få reda på genom kontinuerlig dialog mellan tjänsteanvändarna och de yrkesverksamma och genom gemensamt utvecklingsarbete. Med hjälp av förfaranden som ökar kundsynvinkeln kan man åstadkomma mångsidig och djup förståelse av behoven och förväntningarna i de olika kundsegmenten. Dessa uppgifter är till hjälp när anordnaren planerar tjänsterna.

Anordnarens uppgift är att informera invånarna om de tjänster som landskapet tillhandahåller och om ändringar i dem. Dessutom ska anordnaren informera om ekonomin, olika ärenden som håller på att beredas, behandlingen av ärenden, besluten och beslutens konsekvenser. Målgruppen för informationen är alla invånare i landskapet samt tjänsteanvändarna, organisationer och andra sammanslutningar. Landskapet ska se till att det finns tillräckligt med information också om de tjänster som det ordnar men inte självt producerar. Tillgången till information och möjligheterna att påverka kan förbättras avsevärt med hjälp av digitala tjänster. 

En aktiv, begriplig information vid rätt tidpunkt och via flera kanaler skapar förutsättningar även för deltagande och inflytande. Det är viktigt att landskapet regelbundet informerar och för dialog med invånarna och dem som använder tjänsterna. Anordnaren sörjer för att det finns olika forum för deltagande där invånarna och de som använder tjänsterna kan föra fram sina egna synpunkter och påverka. Exempel på dessa är olika invånar- och kundråd samt diskussionsmöten.  Insamling och användning av kundrespons är också en viktig del av planeringen av tjänsterna.

Man bör stödja de olika aktörerna, såsom invånare, kunder, organisationer och sammanslutningar, när dessa tar egna initiativ till att planera och bereda ärenden  Ett annat exempel på hur invånarna kan engageras är att ge dem möjlighet att delta i planeringen av landskapets ekonomi. Till anordnarens uppgifter hör dessutom att ta fram nya digitala metoder för involvering av kunderna och att möjliggöra innovativ dialog med olika aktörer. Anordnaren bör också ha ett responssystem som rapporterar hur utvecklingsförslag som baserar sig på människors erfarenheter har förmedlats till det politiska beslutsfattandet.

Anordnaren ska utnyttja de möjligheter som kundernas delaktighet ger, både vid ledning av serviceorganisationen och vid utformning av incitamenten för tjänsteproducenterna. Landskapet ska inkludera de skyldigheter som tryggar invånarnas rätt till deltagande även i avtalen med tjänsteproducenterna. Till anordnarens uppgifter hör att samla in och analysera kvalitetsdata om tjänsteproducenterna och att sörja för kundorienteringen i de tjänster som ingår i servicekedjan.

Nationellt stöd och verktyg

I nättjänsten Innobyn finns handlingsmodeller för främjandet av kundernas delaktighet. Dessa modeller har tagits fram av olika nätverk och kan användas för att engagera olika kundgrupper i planeringen av den egna servicen. Det finns också modeller för utveckling av servicesystemet och servicestrategierna.

I Innobyn finns också information om publikationer, rapporter och utredningar som rör kundernas delaktighet.

Innobyn innehåller också digitala verktyg och tillämpningar för stärkande av kundernas delaktighet.

Andra verktyg för delaktigheten 

Handböcker som tagits fram i Kommunförbundets projekt Invånarfokus i vård- och landskapsreformen

I handboken Kuulethan sie minnuu – kokemuksia Siun sotesta ja osallisuudesta suurten muutosten ytimessä (endast på finska) redogörs för beredningen av Siun sote, det vill säga kommunförbundet för social- och hälsovårdstjänsterna i Norra Karelen, i synnerhet med avseende på invånarnas delaktighet och samarbetet mellan de olika aktörerna. Erfarenheterna i detta kommunförbund kan utnyttjas i landskaps- och vårdreformen inom olika områden. Handboken innehåller goda exempel på byggande av samarbete och på metoder genom vilka invånarna kan sporras att delta i arbetet med att ta fram nya tjänster och strukturer.

I handboken Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa (endast på finska) presenteras olika sätt att genomföra deltagande budgetering. Med deltagande budgetering avses budgetering genom att förena ekonomi och demokrati. Invånarna tas med för att dryfta och även besluta hur ekonomiska resurser ska användas.


Ge respons på handboken om organiseringsuppgiften (på finska)