1.8 Främjande av välfärd och hälsa

Landskapens uppgift är att följa befolkningens välfärd och hälsa och att strategiskt och sektorsövergripande leda arbetet med att främja välfärden och hälsan. Landskapet ska också utarbeta en regional välfärdsberättelse samt bedöma åtgärdernas effekter på välfärden och hälsan hos landskapets befolkning. Det finns skäl att i bedömningen beakta konsekvenserna för de olika befolkningsgrupperna inklusive konsekvenserna för mäns och kvinnors välbefinnande och hälsa.

Uppgifter

 1. sektorsövergripande och strategiskt leda arbetet med att främja hälsa och välfärd
 2. ordna och genomföra det stöd som landskapen tillhandahåller kommunerna
 3. organisera uppgifterna inom främjandet av hälsa och välfärd i anslutning till social- och hälsovårdstjänsterna
 4. organisera kontaktytstjänsterna

Målsättningen med uppgifterna inom främjandet av välfärd och hälsa är att minska skillnaderna i invånarnas välfärd och hälsa, att öka deras välfärd, hälsa och funktionsförmåga, att förebygga sjukdomar, olycksfall och utslagning och att stärka den mentala hälsan och delaktigheten. Anordnaren ska organisera och tilldela resurser för detta arbete med hjälp av följande uppgifter.

1 Strategisk och sektorsövergripande ledning av främjandet av hälsa och välfärd

I landskapet kommer man överens om följande frågor och tilldelar tillräckliga resurser för dem:

 • strukturen på den strategiska ledningen av främjandet av välfärd och hälsa och hur ledningsarbetet ska utföras
  • ledningsgruppens uppgifter och en utsedd ansvarig person
 • förhandsbedömningen av beslutens konsekvenser för de olika befolkningsgrupperna så att skillnaderna mellan kvinnor och män beaktas
  • de beslut som ska omfattas av förhandsbedömningen
  • processen för förhandsbedömningen
 • samordningen av det sektorsövergripande främjandet av välfärd och hälsa
  • innehållsområdena och förfarandena för samordningen
  • sammansättningen av landskapets välfärdsgrupp och gruppens uppgifter
 • strukturen för verkställandet av främjandet av välfärd och hälsa inom landskapets olika uppgiftsområden
 • förfarandena för arbetet med välfärdsberättelsen
  • ansvariga aktörer och organiseringen av arbetet
  • förfarandena för samarbetet med kommunerna
 • samordningen och genomförandet av det regionala samarbetet
  • innehållsområdena och utseendet av ansvariga aktörer
  • strukturen på det regionala samarbetet och samarbetsförfarandena (till exempel en samarbetspool för främjandet av välfärd och hälsa)
  • förfaranden som stöder invånarnas möjligheter till deltagande

2 Organisering och genomförande av landskapens stöd till kommunerna

Landskapets uppgift att organisera expertstödet till kommunerna inom främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet och det förebyggande rusmedelsarbetet innefattar följande:

 • ta reda på behoven av stöd i samarbete med kommunerna genom att beakta den sektorsövergripande synvinkeln och genom att utnyttja den sakkunskap som finns i landskapets olika uppgiftsområden och inom social- och hälsovården
 • samordna och besluta om stödet samt anvisa tillräckliga resurser för det
  • till innehållsområdena hör exempelvis levnadsvanor, kultur, säkerhet, hälsoskydd, en hälsosam boendemiljö och förebyggande rusmedelsarbete
  • för att genomföra koordineringen kan man komma överens om till exempel ansvariga personer som bildar samarbetspar
 • komma överens om samarbetsförfaranden med kommuner och organisationer, till exempel grunda en samarbetspool

3 Organisering av uppgifterna inom främjandet av hälsa och välfärd i anslutning till landskapets tjänster

 • organisera de förebyggande social- och hälsovårdstjänsterna, till exempel rådgivningarna, skol- och studerandehälsovården, hälsorådgivningen och undersökningarna, företagshälsovården, främjandet av de äldres funktionsförmåga och förebyggandet av olycksfall, förebyggandet av marginalisering och utslagning från arbetslivet, främjandet av sysselsättning och den sociala välfärden, tryggandet av en hälsosam livsmiljö och boendemiljö
  • dessutom ordna eventuella digitala tjänster som stöder främjandet av välfärd och hälsa
 • i servicestrategin och servicelöftet fastställa mål, åtgärder och kvalitetskriterier för främjandet av välfärd och hälsa i enlighet med landskapsstrategin
  • hämta uppgifter om befolkningens välfärd och hälsa i den regionala välfärdsberättelsen och kommunernas välfärdsberättelse
 • inkludera främjandet av välfärd och hälsa i avtalen med tjänsteproducenterna
  • fastställa mål, uppgifter och kvalitetskriterier för främjandet av välfärd och hälsa (även i anslutning till servicestrategin och servicelöftet)
  • fastställa incitament som stöder främjandet av välfärd och hälsa
 • stärka kundernas delaktighet
  • vid planering och genomförande av tjänsterna och vid insamling av respons höra och involvera tjänsteanvändarna på olika sätt och utnyttja samarbete med organisationer och invånarverksamhet
  • utnyttja den sakkunskap som finns i organisationer, råd och dylika
  • identifiera olika kundgrupper för att vid behov kunna rikta tjänsterna enligt kundgrupp och sörja för att alla befolkningsgrupper omfattas av tjänsterna

4 Organisering av kontaktytstjänsterna

 • tillsammans med samarbetspartner (landskap, kommun, organisationer, tjänsteproducenter osv.) identifiera centrala målgrupper, utsatta grupper och kontaktytstjänster och komma överens om samarbete och arbetsfördelning till exempel:
  • gemensamma servicekedjor (t.ex. främjande av sysselsättningen, en servicekedja för idrott, en servicekedja för kultur, stöd vid rökavvänjning)
  • samordning av sektorsövergripande tjänster (t.ex. verksamheten i Navigatorn, familjecentralen, samarbetet kring främjande av sysselsättningen)
  • samordning av delaktighets- och frivilligarbetet (t.ex. verksamheten med stödpersoner, invånarstugor, det uppsökande arbetet, grupper av likställda, fadderverksamheten, stödet till kulturen och gemensamma lokaler)
 • inkludera utvärderingen och uppföljningen av kontaktytstjänsterna i uppföljningen av verksamheten och i arbetet med den regionala välfärdsberättelsen
  • fastställa uppföljningsmetoder och -indikatorer
 • ingå avtal med samarbetspartner om tillhandahållandet av kontaktytstjänsterna

Lagstiftning

 • landskapslagen (6 §, 35 §)
 • lagen om ordnande av social- och hälsovård (8 §, 9 §)

Nationellt stöd och exempel på god praxis

Främjandet av välfärd och hälsa definieras i producenternas avtal och ersättningar:

 • statens och landskapens förhandlingar och samarbetsavtal om organiseringen (utifrån de riksomfattande målen)
 • landskapens, kommunernas och tjänsteproducenternas offentliga jämförelsedata
  • landskapens och kommunernas andel som fogas till den statliga finansieringen (HYTE-koefficienten för främjande av välfärd och hälsa)
  • kommunernas incitament (HYTE-koefficienten, dvs. en tilläggsdel i statsandelen för främjande av välfärd och hälsa)
   • i kommunernas verksamhet utvärderas ledningen av välfärden (9 indikatorer), skötseln av de uppgifter inom den grundläggande utbildningen (10 indikatorer) och idrottsväsendet (10 indikatorer) som syftar till att främja kommuninvånarnas välfärd och hälsa
  • landskapens incitament
   • i landskapens verksamhet utvärderas förebyggandet av folksjukdomar och marginalisering, främjandet av funktionsförmågan hos de äldre och förebyggandet av olycksfall bland dem samt främjandet av den sociala välfärden och sysselsättningen

Länkar: