FI SV

Främjande av välfärd och hälsa

Landskapens uppgift är att följa befolkningens välfärd och hälsa och att strategiskt och sektorsövergripande leda arbetet med att främja välfärden och hälsan. Landskapet ska också utarbeta en regional välfärdsberättelse samt bedöma åtgärdernas effekter på välfärden och hälsan hos landskapets befolkning.

Främjandet av välfärd och hälsa samt ledningen av detta arbete behandlas i följande lagar och paragrafer:

 • landskapslagen (6 §, 35 §)
 • lagen om ordnande av social- och hälsovård (8 §, 9 §)

Uppgifter

 • sektorsövergripande och strategiskt leda arbetet med att främja hälsa och välfärd
 • ordna och genomföra det stöd som landskapen tillhandahåller kommunerna
 • organisera uppgifterna inom främjandet av hälsa och välfärd i anslutning till social- och hälsovårdstjänsterna
 • organisera kontaktytstjänsterna

Målsättningen med uppgifterna inom främjandet av välfärd och hälsa är att minska skillnaderna i invånarnas välfärd och hälsa, att öka deras välfärd, hälsa och funktionsförmåga, att förebygga sjukdomar, olycksfall och utslagning och att stärka deras mentala hälsa och delaktighet. Anordnaren ska organisera och tilldela resurser för detta arbete med hjälp av följande uppgifter.

Strategisk och sektorsövergripande ledning av främjandet av hälsa och välfärd

I landskapet kommer man överens om följande frågor och tilldelar tillräckliga resurser för dem:

 • strukturen på den strategiska ledningen av främjandet av välfärd och hälsa och hur ledningsarbetet ska utföras
  • ledningsgruppens uppgifter fastställs och en ansvarig person utses
 • förhandsbedömningen av beslutens konsekvenser för olika befolkningsgrupper
  • vilka beslut som omfattas av förhandsbedömningen fastställs
  • processen för förhandsbedömningen definieras
 • samordningen av det sektorsövergripande främjandet av välfärd och hälsa
  • innehållsområdena och förfarandena för samordningen fastställs
  • sammansättningen av landskapets välfärdsgrupp och gruppens uppgifter fastställs
 • strukturen för verkställandet av främjandet av välfärd och hälsa inom landskapets olika uppgiftsområden
 • förfarandena för arbetet med välfärdsberättelsen
  • ansvariga aktörer utses och arbetet organiseras
  • rutinerna för samarbetet med kommunerna fastställs
 • samordningen och genomförandet av det regionala samarbetet
  • innehållsområdena fastställs och ansvariga aktörer utses
  • strukturen på det regionala samarbetet och samarbetsförfarandena fastställs (till exempel en samarbetspool för främjandet av välfärd och hälsa)
  • förfaranden som stöder invånarnas möjligheter till deltagande fastställs

Organisering och genomförande av landskapens stöd till kommunerna

Landskapets uppgift att organisera expertstödet till kommunerna inom främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet och det förebyggande rusmedelsarbete innefattar följande:

 • ta reda på behoven av stöd i samarbete med kommunerna genom att beakta den sektorsövergripande synvinkeln och genom att utnyttja den sakkunskap som finns i landskapets olika uppgiftsområden och inom social- och hälsovården
 • samordna och besluta om stödet samt anvisa tillräckliga resurser för det
  • till innehållsområdena hör exempelvis levnadsvanor, kultur, säkerhet och förebyggande rusmedelsarbete
 • komma överens om samarbetsförfaranden med kommuner och organisationer, till exempel grunda en samarbetspool.

Organisering av uppgifterna inom främjandet av hälsa och välfärd i anslutning till social- och hälsovårdstjänsterna

 • organisera de förebyggande social- och hälsovårdstjänsterna, till exempel rådgivningarna, skol- och studerandehälsovårdstjänsterna, hälsorådgivningen och undersökningarna, företagshälsovården, främjandet av de äldres funktionsförmåga och förebyggandet av olycksfall, förebyggandet av marginalisering och utslagning från arbetslivet samt främjandet av sysselsättning och den sociala välfärden
  • dessutom ordna eventuella digitala tjänster som stöder främjandet av välfärd och hälsa
 • i servicestrategin för social- och hälsovården samt i servicelöftet fastställa mål, åtgärder och kvalitetskriterier för främjandet av välfärd och hälsa i enlighet med landskapsstrategin
  • samla uppgifter om befolkningens välfärd och hälsa från den regionala välfärdsberättelsen och kommunernas välfärdsberättelse
 • inkludera främjandet av välfärd och hälsa i avtalen med tjänsteproducenterna:
  • fastställa mål, uppgifter och kvalitetskriterier för främjandet av välfärd och hälsa (även i anslutning till servicestrategin och servicelöftet)
  • fastställa incitament och sanktioner som stöder främjandet av välfärd och hälsa
 • stärka kundernas delaktighet:
  • När tjänsterna planeras och genomförs och när respons på tjänsterna samlas in, hörs och engageras tjänsteanvändarna på olika sätt. Dessutom samarbetar man med organisationer och invånarverksamhet.
  • Man utnyttjar den sakkunskap som finns i organisationer, råd och motsvarande.
  • Man identifierar olika kundgrupper för att vid behov kunna rikta tjänsterna enligt kundgrupp och sörjer för att alla befolkningsgrupper omfattas av tjänsterna.

Organisering av kontaktytstjänsterna

 • tillsammans med samarbetspartner (landskapet, kommunen, tjänsteproducenterna osv.) identifiera centrala målgrupper, utsatta grupper och kontaktytstjänster samt komma överens om samarbete och arbetsfördelning till exempel:
  • gemensamma servicekedjor (t.ex. främjande av sysselsättningen, servicekedja för idrott, kedja för kulturtjänster, stöd vid rökavvänjning)
  • samordning av de sektorsövergripande tjänsterna (t.ex. verksamheten i Navigatorn, familjecentralen, samarbetet kring främjande av sysselsättningen)
  • samordning av delaktighets- och frivilligarbetet (t.ex. verksamheten med stödpersoner, invånarstugor, uppsökande arbetet, grupper av likställda, fadderverksamheten, stödet till kulturen och gemensamma lokaler)
 • inkludera utvärderingen och uppföljningen av kontaktytstjänsterna i uppföljningen av verksamheten och i arbetet med den regionala välfärdsberättelsen
  • fastställa uppföljningsmetoder och -indikatorer
 • ingå samarbetsavtal med samarbetspartner i syfte att tillhandahålla kontakytstjänster

Nationellt stöd och verktyg

Främjandet av välfärd och hälsa i producenternas avtal och ersättningar – modeller kommer hösten 2017  

 • statens och landskapens förhandlingar och samarbetsavtal som gäller organiseringen (grundar sig på riksomfattande mål)
 • landskapens, kommunernas och tjänsteproducenternas offentliga jämförelsedata
 • landskapens och kommunernas andel som fogas till den statliga finansieringen (HYTE-koefficienten för främjande av välfärd och hälsa)
  • kommunernas incitament (HYTE-koefficienten, dvs. en tilläggsdel i statsandelen för främjande av välfärd och hälsa)
   • I kommunernas verksamhet utvärderas ledningen av välfärden (9 indikatorer), skötseln av uppgifterna inom den grundläggande utbildningen (10 indikatorer) och idrottsväsendet (10 indikatorer) i syfte att främja kommuninvånarnas välfärd och hälsa.
  • landskapens incitament
   • I landskapens verksamhet utvärderas förebyggandet av folksjukdomar och marginalisering, främjandet av funktionsförmågan hos de äldre och förebyggandet av olycksfall bland dem samt främjandet av social välfärd och sysselsättningen.

Länkar


Ge respons på handboken om organiseringsuppgiften (på finska)