FI SV

Handbok om organiseringsuppgiften i landskaps- och vårdreformen

Till stöd för beredningen och genomförandet av landskaps- och vårdreformen har en handbok om organiseringsuppgiften tagits fram. Handboken är ett hjälpmedel för landskapets organisering av sina uppgifter som anordnare och för organiseringen av förvaltningen.

Landskapet ansvarar för att invånarnas lagstadgade rättigheter tillgodoses och för att tjänstehelheterna samordnas. Det ansvarar för allas lika tillgång till de tjänster som ordnas och övriga åtgärder samt för fastställandet av behov, mängd och kvalitet i fråga om tjänsterna. Landskapet ansvarar också för produktionssättet, för styrningen och tillsynen av produktionen samt för utövningen av myndigheternas befogenheter. Till dess ansvarsområden hör dessutom finansieringen av de uppgifter som omfattas av dess organiseringsansvar.

Handboken är ett praktiskt verktyg som stöder genomförandet och beredningen i landskapen. Den ger stöd i synnerhet för beredningen av de uppgifter som hör till landskapens organiseringsansvar och för identifieringen av de verktyg som behövs när uppgifterna genomförs. Handboken är till hjälp vid planeringen av de konkreta uppgifterna. Den innehåller också information om lösningar som genomförts i olika landskap så att man i andra landskap kan dra nytta av dem och få stöd i arbetet. 

Initiativet till att sammanställa handboken kom från de ansvariga beredare som deltagit i förberedelserna inför landskaps- och vårdreformen. I arbetet med handboken deltog en aktiv grupp sakkunniga från landskapen och olika ministerier, Institutet för hälsa och välfärd, Valvira, Kommunförbundet, Sitra och andra inbjudna aktörer. De deltog både som skribenter och kommentatorer.

Syftet med handboken är att klarlägga de konkreta uppgifterna i anknytning till organiseringshelheten. I den första versionen av handboken fokuseras på frågor som gäller organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna. I följande version kommer landskapets övriga organiseringsuppgifter att ha en synligare roll.

Handbokens innehåll

Du kan navigera mellan sidorna via strukturen på webbplatsen. En förteckning över handbokens nuvarande innehåll finns nedan.

Planering och uppföljning

Styrning och tillsyn

Upphandling och hantering av tjänster

Utvecklingsverksamhet

Samarbete

Skapande av anordnarens organisation

Innehållet i handboken kompletteras under sommaren 2017, och följande version publiceras i månadsskiftet augusti–september. Vi önskar respons på handboken så att vi kan utveckla den enligt önskemålen hos dem som bereder frågorna i landskapen.

 

Ge respons på handboken om organiseringsuppgiften (på finska)

Det finns en länk till responsblanketten även på handbokens innehållssidor. Både allmän respons på handboken och utvecklingsförslag som gäller endast en viss del är välkomna.

 

Ytterligare information

Sinikka Salo, förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, SHM, tfn 0295 163 723, [email protected]
Tuija Kumpulainen, medicinalråd, SHM, tfn 0295 163 280, [email protected]