FI SV EN

Landskapen och kommuner främjar välfärd och hälsa

Kommunerna och de kommande landskapen främjar tillsammans kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Kommunerna och landskapen har sina egna uppgifter när det gäller att främja invånarnas välfärd och hälsa.

Kommunerna ansvarar även efter landskaps- och vårdreformen för främjandet av kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Det är viktigt att beslutsfattarna i kommunerna förstår vilken betydelse kommunen har som främjare av välfärden i invånarnas dagliga liv.

Landskapen har till uppgift att stödja kommunerna och erbjuda dem sakkunskap som stöder främjandet av välfärd och hälsa. Landskapen har också till uppgift att regionalt sörja för uppgifter inom främjande av välfärd och hälsa, att ansvara för social- och hälsotjänster samt också för att de främjande och förebyggande tjänsterna faktiskt genomförs.

För att samordna kommunernas, landskapens och organisationernas tjänster som främjar välfärd och hälsa och för att genomföra samarbetet behövs det klara förvaltningsövergripande strukturer.  

God praxis sprids

Det är viktigt att bra arbetssätt och god praxis sprids och tas i bruk överallt i Finland i samband med social- och hälsovårdsreformen. God praxis och fungerande samarbetsmodeller sprids genom tio projekt. Du kan läsa om dem här.

Kommunerna avgör många ärenden som påverkar invånarnas välfärd

Kommunerna beslutar om många uppgifter och åtgärder som har avgörande betydelse för invånarnas välfärd, delaktighet, sysselsättning och funktionsförmåga. Bland annat småbarnspedagogik och utbildning, möjligheterna att motionera, måltids- och kulturtjänster, boende, planläggning och trafikarrangemang inverkar på människornas välfärd och hälsa. Kommunen ansvarar för skötseln av dessa och många andra ärenden.

Kommunen kan främja regionens livskraft och tygla ökningen av utgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården genom att planmässigt och aktivt främja kommuninvånarnas välfärd. Detta lyckas när kommunens beslutsfattare ger de olika förvaltningsområdena, organisationerna och invånarna möjlighet att delta i hittandet av goda lösningar och i genomförandet av behövliga förändringar. Det finns många exempel på god praxis. De myndigheter som ansvarar för markanvändningen kan tillsammans med kommuninvånarna planera närmiljön så att den uppmuntrar till att upprätthålla hälsan och är trygg. Kommunens ungdoms- eller idrottsväsende kan tillsammans med organisationerna göra fritidsverksamheten mångsidigare. Kommunens bildningsväsende kan erbjuda digital handledning för olika invånargrupper till exempel i bibliotek. Kommunen kan också bestämma att de måltider som den erbjuder och stöder följer näringsrekommendationerna.  

För att främja välfärd och hälsa i praktiken behöver kommunen

 • permanenta förvaltningsövergripande strukturer för samarbete och genomförande (välfärdsarbetsgrupp och samordning av hälsofrämjande)
 • förvaltningsövergripande ledningspraxis och ansvarstagande
 • förbinda sig till att välfärdsmålen uppnås inom kommunplaneringen
 • aktuell information om befolkningens välfärd och hälsa och de faktorer som påverkar välfärden och hälsan
 • verkningsfull praxis för främjandet av hälsan
 • yrkesskicklighet och tillräckliga personalresurser inom det förebyggande arbetet.

Kommunens uppgifter inom främjande av välfärd och hälsa

Kommunens uppgifter inom främjande av välfärd och hälsa är inte nya. Välfärdsberättelsen är i aktiv användning och de förvaltningsövergripande samarbetsstrukturer som främjar välfärden är en del av ledningen av kommunerna i de flesta kommuner. Dessa säkerställer ett långsiktigt och planmässigt arbete för att främja kommuninvånarnas välfärd. Däremot är det i många kommuner nödvändigt att fästa uppmärksamhet vid att det genomförs förhandsbedömningar av konsekvenser. 

Kommunernas lagstadgade uppgifter inom främjande av välfärd och hälsa är:

 • att följa upp invånarnas välfärd och hälsa och de faktorer som påverkar dessa inom varje befolkningsgrupp
 • att varje år rapportera till fullmäktige om kommuninvånarnas hälsa och välfärd och om de åtgärder som har vidtagits
 • att en gång per fullmäktigeperiod utarbeta en välfärdsberättelse för fullmäktige
 • att ställa upp mål och fastställa åtgärder för främjandet av välfärd och hälsa som baserar sig på lokala förhållanden och behov
 • att på förhand bedöma vilka konsekvenser beslut får
 • att utse ansvariga för främjandet av välfärd och hälsa
 • att samarbeta med landskapet och med andra aktörer som är verksamma i kommunen (inkl. organisationer). 

Landskapet som främjare av välfärd och hälsa

Landskapen har till uppgift att stödja kommunerna och regionalt ansvara för uppgifterna inom främjande av välfärd och hälsa. Dessutom ska landskapet främja dessa målsättningar även i sin egen verksamhet.

Landskapens uppgifter inom främjande av välfärd och hälsa

 • att utarbeta en landskapsstrategi som beaktar främjandet av invånarnas välfärd,
 • att sammanställa en regional välfärdsberättelse i samarbete med områdets kommuner,
 • att uppställa i sin egen planering mål, genom vilka man när social- och hälsovård ordnas och produceras främjar välfärd och hälsa, och att fastställa de åtgärder som stöder målen samt de ansvariga instanserna,
 • att i förväg bedöma och beakta konsekvenserna av beslut för olika befolkningsgruppers välfärd och hälsa,
 • att ge kommunerna expertstöd inom främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet och inom alkohol- och drogprevention samt
 • att ordna förebyggande tjänster.

Landskapet stödjer kommunerna med sin expertis

Landskapet ger kommunerna expertstöd inom främjandet av social välfärd och hälsa och inom den förebyggande alkohol- och drogpreventionen. Exempel på hur landskapet stödjer kommunerna:

 • sakkunnigtjänster inom landskapets social- och hälsovård, såsom stöd och utbildning som hänför sig till utarbetandet av en välfärdsberättelse och förhandsbedömning,
 • framtagning av välfärds- och hälsodata för kommunerna samt tolkningen av dessa data
 •  förebyggande alkohol- och drogprevention och expertstöd inom säkerhet
 • samordning av och stöd för förebyggande av våld och olyckor och
 • stöd för genomförande av riksomfattande program och riktlinjer.

Organisationer som samarbetspart

I främjandet av välfärd och hälsa är organisationer en viktig partner för den offentliga förvaltningen. 

Kommunerna kommer fortfarande att ha ansvaret för att främja välfärd och hälsa. Därutöver ska landskapen i de uppgifter som ankommer det se till att främja välfärd och hälsa. Detta är en avsevärd förändring med tanke på organisationerna inom social- och hälsovårdsområdet.

Kommunerna har möjlighet att även i fortsättningen ha hand om understöd till organisationer inom olika verksamhetsområden, erbjuda organisationerna lokaler och hänvisa kommuninvånare till organisationernas verksamhet, såsom kamratstöd eller frivilligt arbete. Kommunerna upphandlar dock inte längre social- och hälsovårdstjänster av organisationer, men kan samarbeta med social- och hälsovårdsorganisationer för att främja invånarnas välfärd och hälsa.

Landskapens och organisationernas samarbete

För att främja invånarnas välfärd och hälsa ska landskapet samarbeta med andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga samfund som är verksamma i landskapet. För detta ändamål är det viktigt att i landskapets lagstadgade strategier och offentliga servicelöfte beakta organisationernas allmännyttiga verksamhet och det kamratstöd som de erbjuder. Det stöd som organisationerna erbjuder kan utgöra en viktig del av service- och vårdkedjorna inom till exempel tjänsterna för barnfamiljer och mentalvårds- och missbrukartjänsterna.

Landskapet ska sörja för att kunderna hänvisas till organisationernas verksamhet. I till exempel beredskaps- och förberedelseärenden utbildar och handleder föreningar kommunens och landskapets myndigheter inom sina verksamhetsområden samt arbetar tillsammans i enlighet med uppgjorda planer.

Landskapet kan till exempel genom avtal säkerställa att lokaler som det har hyrt eller tjänsteproducenters lokaler kan användas för organisationernas allmännyttiga verksamhet. Landskapet ser dessutom till att företrädare för organisationerna deltar i planeringen och samordningen av främjandet av välfärd och hälsa.

Kommunernas, landskapens och organisationernas samarbete i kontaktytor

Främjandet av människors välfärd och hälsa samt minskningen av hälsoskillnader förutsätter ett intensivt samarbete mellan kommuner, landskap och organisationer. För att samarbetet ska kunna genomföras behövs strukturer samt gemensamt överenskomna verksamhetsmodeller för genomförandet av samarbetet.

Strukturer för det regionala samarbetet

För att genomföra det regionala samarbetet behövs nätverksbaserade strukturer som förenar olika aktörer. Landskapet kan till exempel tillsätta en samarbetspool för främjande av välfärd och hälsa på landskapsnivå eller något motsvarande för att samla aktörer som främjar välfärd och hälsa så att gemensamma mål kan uppställas, det kan avtalas om hur de ska uppnås eller så att uppföljningen av dem kan förverkligas.

Samarbetspoolen för främjande av välfärd och hälsa är ett samarbetsnätverk som samlar regionens aktörer och som baserar sig på aktörernas frivillighet och vilja att samarbeta. Poolen ska vara en flexibel plattform som möjliggör samarbete. I samarbetspoolen beaktar man de regionala behoven med avseende på poolens sektorsövergripande karaktär, hur omfattande de lagstadgade uppgifterna är, olika befolkningsgrupper inklusive språk- och kulturgrupper och deltagande. I verksamheten kan invånarna, kommuner och företrädare för organisationer delta samt andra lokala och regionala aktörer.  I landskapen håller man på att etablera olika strukturer för samarbetet som ska idkas med organisationer.

Genomförandet av tjänster i kontaktytor

Kontaktytor är sådana verksamheter och uppgiftshelheter som omfattas av kommunens eller landskapets organiseringsansvar, men för vilka det krävs gemensamma mål hos kommunerna, landskapen och organisationer för att kunna fullgöra på ett invånar- och kundorienterat sätt. Exempel på kontaktytetjänster är tjänster för barn, unga och familjer, tjänster som gäller sysselsättningsfrågor, integrationstjänster, tjänster för äldre, servicekedjor för motion och idrott samt kulturvälfärdstjänster.  Kontaktyteverksamheter är också sektorsövergripande tjänster såsom samordning av Navigatorverksamheten samt samordning av delaktighets- och frivilligverksamhet.

För att genomföra servicen i kontaktytorna måste landskapen, kommunerna och organisationerna tillsammans identifiera centrala grupper och tjänster. Dessutom kommer man tillsammans överens om hur utvärderingen och uppföljningen av kontaktytetjänsterna ska förverkligas, exempelvis som en del av arbetet med den regionala välfärdsberättelsen.

Material

Annat material (på finska)

Ytterligare information

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 326, [email protected]
Sarita Friman, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 349, [email protected]
Taru Koivisto, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 323, tfn [email protected]