Främjande av planeringen av områdesanvändningen och av byggnadstillsynen

Landskapet ska främja planeringen av kommunernas områdesanvändning och ordnandet av byggnadstillsynen.

När det gäller områdesanvändningen innebär detta att landskapet ska erbjuda kommunerna i regionen experthjälp och utbildning och delta i föregripande myndighetssamarbete och i projekt för utveckling av planläggningen.
Även när det gäller att främja ordnandet av byggnadstillsynen ska landskapet erbjuda kommunerna experthjälp och utbildning och delta i samarbets- och utvecklingsprojekt för byggnadstillsynen. Landskapen ska också följa upp områdesanvändningen och den byggda miljöns tillstånd och utveckling inom sitt område.

Lagstadgade redskap för myndighetssamarbetet mellan landskapet och kommunerna är bl.a. myndighetssamråd, utlåtanden och diskussioner om aktuella frågor när det gäller områdesanvändning. Det är viktigt att samarbetet är lösningsorienterat och att målen för olika parter samordnas på ett föregripande sätt.

Uppgiftshelheterna har flera beröringspunkter med andra helheter, t.ex. planeringen av landskapen och landskapsplanläggningen, trafikuppgifterna, regionutvecklingen och naturvården. De uppgifter som gäller främjande av områdesanvändningen är också nära kopplade till de statliga myndigheternas uppgifter. Centrala samarbetspartner är bl.a. Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, som är en ny myndighet, samt Trafikverket och Museiverket.