FI SV

Främjande av naturvården

Till landskapets uppgifter hör att främja den biologiska mångfalden. Arbetet för att integrera bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden i landskapets uppgifter och beslutsfattande gäller alla sektorer.

Ett centralt uppgiftsområde är att inrätta naturskyddsområden på frivillig basis (bl.a. via METSO-handlingsplanen). Detta inbegriper bl.a. förhandlingar med markägaren om fridlysningsbestämmelserna, ersättningarna och köpesumman för det skyddade området samt om den information och rådgivning som hänför sig till ärendet. Det är också viktigt att främja samarbetet mellan markägare.

Landskapet samarbetar också med Forststyrelsen och med Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller att bedöma Naturaområdenas och de övriga naturskyddsområdenas tillstånd och att planera skötseln och användningen.

Landskapet följer upp och inventerar hotade arter och naturtyper även i områden utanför nätverket av naturskyddsområden och registrerar uppgifterna i miljöförvaltningens gemensamma informationssystem. Landskapet deltar tillsammans med Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, Forststyrelsen och Finlands miljöcentral i regionala förhandlingar om prioriteringarna när det gäller skydd, vård och uppföljning av arter.

Landskapet främjar bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden genom information, utbildning och projektverksamhet inom jord- och skogsbruket, inom utnyttjandet av vattenresurser och inom miljövården, till den del dessa är kopplade till planeringen av områdesanvändningen i landskapet. 

Läs mer:

Beskrivning av servicehelheten: Tjänster inom naturskyddet (på finska)